1.1 Onderzoek in 2021

Ook voor de onderzoekers van Tilburg University was 2021 geen eenvoudig jaar. Het doen van onderzoek werd door velen door de pandemie bemoeilijkt. Vele promovendi hebben onderzoeksvertraging opgelopen, waarvoor maatregelen zijn getroffen (zie ook hoofdstuk 4 Nationaal Programma Onderwijs). Daarnaast is er ook veel aandacht geweest voor het welzijn van onze promovendi en de kwaliteit van hun begeleiding. Op creatieve wijze hebben promotoren en begeleiders invulling gegeven aan het gemis van spontane ontmoetingen, is onderzoek gedaan naar de wensen en ervaringen van promovendi en is een start gemaakt met trainingen voor begeleiders van promovendi. Voor enkele onderzoekers heeft de pandemie ook bijzondere onderzoekskansen geboden en ondanks de lastige omstandigheden, zijn meer onderzoekers dan voorheen succesvol geweest in het verwerven van een grant. Tot slot was het jaar 2021 het afrondende jaar van het Strategisch Plan 2018-2021 en is er op het gebied van Open Science progressie geboekt.

Promovendimonitor

Tilburg University wil jonge mensen opleiden tot verantwoordelijke en ondernemende denkers. Om een completer beeld te schetsen van de wensen en ervaringen van onze promovendi, zijn zij uitgenodigd om online een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Onderwerpen die hierin aan bod kwamen zijn welzijn, opleidingsbehoeften, begeleiding, ondersteuning en faciliteiten tijdens hun promotietraject. Promovendi geven Tilburg University een overall score van 7,8 (1-10). In samenwerking met onder andere het TiPP zijn de belangrijkste resultaten geïdentificeerd en aanbevelingen geformuleerd. De belangrijkste aandachtspunten liggen op het gebied van welzijn en sociale veiligheid, voortgang van het promotietraject en het onderwijsaanbod. In 2022 zullen deze worden opgepakt, onder meer door het optimaliseren van het onderwijsaanbod en het verder verbeteren van de ondersteuning aan promovendi en hun begeleiders. De monitor wordt over twee jaar weer uitgevoerd bij de universiteit. Daarnaast participeert Tilburg University in het initiatief om een dergelijk onderzoek landelijk uit te voeren.

Ondersteuning voor begeleiders van promovendi

Goede begeleiding is een essentieel onderdeel bij de kwaliteit van promotietrajecten. In 2021 zijn vier masterclasses ontwikkeld voor begeleiders van promovendi. Hierin stond de relatie met de promovendus centraal. Er was veel interesse in deelname aan de masterclasses. De beginnende begeleiders gaven de masterclass gemiddeld een 7,7 (1-10) en de ervaren begeleiders een 7,9 (1-10). Gezien de positieve evaluatie van de pilot, worden de masterclasses ook in 2022 gecontinueerd.

In 2021 is ook voor het eerst een bijeenkomst georganiseerd over het promotiesysteem in Nederland voor alle nieuwe (inter)nationale begeleiders van promovendi. Dit krijgt in 2022 een vervolg.

Promotieplechtigheden

Net als in 2020 had de coronacrisis helaas grote invloed op de opzet van de promotieplechtigheden. De opzet is steeds zo aangepast dat alle promotieplechtigheden doorgang hebben kunnen vinden of, op verzoek van de promovendus, zijn verplaatst naar een later tijdstip. Elke promotieplechtigheid is nu standaard voor het publiek toegankelijk via een livestream.

Open Science  

Het jaar 2021 stond wat betreft Open Science in het teken van de borging van de resultaten uit het Actieplan Open Science (2018-2021). Een van de meest aansprekende uitkomsten was de oprichting van de Open Press Tilburg University bij Tilburg University Library, die in 2021 ruim tien Open Access (tekst)boeken publiceerde van Tilburgse onderzoekers. Een andere uitkomst is de oprichting van het eerste Tilburgse Diamond Open Access Journal via Open Journals; het interdisciplinaire TechReg, dat met intussen twintig publicaties en opname in Open Journals een solide plaats heeft verworven in het tijdschriftenlandschap. 

Tilburg University heeft stappen gezet op het gebied van Open Access publiceren, maar we willen ons hier ook zeker op blijven ontwikkelen. Het Open Access fonds voor artikelen is volledig benut en resulteerde in ruim 40 extra Open Access publicaties. Ook zijn we blij te zien dat veel onderzoekers gebruik hebben gemaakt van de groene Open Access route via de bepaling Taverne. In 2022 wordt gekeken hoe deze route nog gemakkelijker gemaakt kan worden. De Library is daarnaast samenwerkingen aangegaan met platforms als Open Journals en EduSources, voor de hosting en verspreiding van Open Access journals en open educational resources. Tijdens verschillende online informatie- en discussiebijeenkomsten kwamen de leden van de Open Science Community samen. Zij spraken onder meer over Open Science Rankings, open wetenschapscommunicatie, Open Science Workflows en het oprichten van Open Journals. De hoop is dat fysieke bijeenkomsten voor kennisuitwisseling weer snel tot de mogelijkheden behoren. 

Wetenschappelijke integriteit

In 2021 heeft het CvB Jelte Wicherts benoemd als bestuurlijk trekker wetenschappelijke integriteit en is een start gemaakt met het formuleren van de wijze waarop Tilburg University wetenschappelijke integriteit verder wil stimuleren. De klankbordgroep wetenschappelijke integriteit heeft onder andere input gegeven op de fysieke trainingen die dit jaar werden ontwikkeld, het document over wetenschappelijke integriteit aan Tilburg University en andere activiteiten zoals de opvoering van het toneelstuk Gewetenschap (The Conscience App). Dit laatste is uitgesteld naar voorjaar 2022 in verband met de coronacrisis. De Online Training Research Integrity en bijbehorende test is inmiddels door 117 PhD-onderzoekers succesvol afgerond en de eerste fysieke training heeft in het najaar van 2021 plaatsgevonden. Enkele medewerkers hebben deelgenomen aan de workshops in het kader van de National Survey on Research Integrity, waar Tilburg University actief aan deelneemt. Daarnaast hebben diverse medewerkers en leidinggegeven deelgenomen aan de rondetafelgesprekken ter evaluatie van de implementatie van de Nationale Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, georganiseerd door de UNL (voorheen VSNU). Ook verschillende faculteiten hebben stappen gezet om in 2022 de dialoog rondom wetenschappelijke integriteit binnen hun faculteiten te stimuleren.

Highlights

Ondanks alle uitdagingen zijn er in 2021 door onze wetenschappers een aantal bijzondere prestaties neergezet, van de publicatie van boeken en artikelen tot het ontwerpen van een nieuwe emoji. Samen met externe partijen zijn succesvolle samenwerkingsrelaties opgezet, verder ontplooid en beloond met subsidies. Door uitstel van enkele aanvraagrondes, zoals Veni bij NWO en enkele Europese rondes, zijn er minder mogelijkheden geweest om subsidies te verwerven. We verwachten dit verschil in 2022 in te halen. Onze wetenschappers zijn wel succesvol geweest in een aantal NWO-trajecten waaronder drie Vidi-aanvragen en één Vici-aanvraag en verder zijn er enkele awards toegekend aan onze wetenschappers.

Onderzoeksprestaties

Enkele markante onderzoeksprestaties:

 • Publicatie van het European Yearbook of Constitutional Law 2020: The City in Constitutional Law door dr. T.M.C. Asserpers, mede onder leiding van prof. dr. Ernst Hirsch Ballin en dr. Gerhard van der Schyff (TLS);

 • Samen met dr. Hans Rutger Bosker van het Max Planck Instituut heeft dr. David Peeters (TSHD) het artikel Hands Speak: How Casual Gestures Shape What We Hear in Nature gepubliceerd;

 • Dr. Neil Cohn (TSHD) heeft een geheel nieuwe emoji ontworpen, een ‘melting face’. Met het onderzoek is een eerste aanzet gedaan voor onderzoek naar de oorsprong van emoji-symboliek; 

 • Uit het multidisciplinaire onderzoeksproject van onder andere dr. Anthony Evans, dr. Christina Meyers en dr. Olga Stavrova (TSB) dat binnen het kader van het HSRI is uitgevoerd, blijkt dat extraverte en gewetensvolle werknemers het meeste ‘last’ hebben van thuiswerken.

Samenwerking

Een greep uit de succesvolle samenwerkingen:

 • Het Zero Hunger Lab is onderdeel van een consortium dat financiering kreeg toegekend uit EU Horizon 2020 voor het onderzoeksproject ZeroW: Systemic Innovations Towards a Zero Food Waste Supply Chain;

 • Onderzoekers van TSHD en TLS zijn succesvol geweest bij aanvragen binnen het We Care-programma, een samenwerking tussen het ETZ en Tilburg University;

 • Dr. Karim Schelkens (TST) participeert als chief investigator in een consortium met Australian Catholic University en Katholieke Universiteit Leuven dat financiering heeft voor de organisatie van expert seminars en een onderzoeksgroep;

 • Prof. dr. Jan Fransoo (TiSEM) gaat het RIVM, betrokken ministeries, huisartsen en de GGD adviseren over de optimale logistiek van coronavaccinaties in Nederland;

 • TiSEM en zorgverzekeraar CZ hebben samen een academisch kennisinstituut voor zorgsystemen ingesteld;

 • Een consortium waarin dr. Frans Folkvord (TSHD) met 28 partijen participeert, heeft subsidie ontvangen voor het onderzoeksprogramma BEhaviorial and Adherence Model for improving quality, health outcomes and cost-Effectiveness of healthcaRe – BEAMER.

Lees het verhaal van Hezha (foto rechts)

Erkenning

Uit de NWO talentlijn ontvingen onderzoekers maar liefst drie VIDI- en één VICI-beurs:

 • Dr. Sander Verhaegh (TSHD) heeft een Vidi-beurs gekregen voor zijn onderzoeksproject Exiled Empiricists: American Philosophy and the Great Intellectual Migration over de ontwikkeling van het Amerikaanse intellectuele klimaat in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog;

 • Dr. Martijn Boons (TiSEM) ontving een Vidi-beurs voor zijn analyse van welke factoren variaties in langetermijnaandelen- en obligatierendementen verklaren. In dit project zal hij nieuwe fundamenten ontwikkelen voor het langetermijnparadigma door onder andere nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor asset pricing;

 • Dr. Kim de Roover (TSB) kreeg een Vidi-beurs voor haar project om nieuwe methoden te ontwikkelen om groepen met gemeenschappelijke latente processen samen te brengen in clusters;

 • Prof. dr. Johan van Leeuwaarden (TiSEM) kreeg een Vici-subsidie voor zijn project Balancing Load in the ‘Cloud’. In de supermarkt kiezen we onze eigen wachtrij bij de kassa, maar wie bedient ons in de cloud? In dit project zal van Leeuwaarden nieuwe algoritmes ontwikkelen die ons snel een korte rij laten vinden in de enorme datacentra.

Daarnaast zijn er ook enkele awards toegekend:

 • Dr. Alexandra Sierra (TSHD) heeft de Laval Virtual Europe 2021 Award gewonnen voor haar virtual en mixed reality project Justin Beaver Stories;

 • Dr. Barros Nuno Oliviera (TSB) heeft een award gekregen voor een artikel dat hij schreef in Supply Chain Management over de dreiging van opportunisme in organisatorische situaties;

Andere successen die onderzoekers behaalden op het gebied van NWO-subsidies:

 • Prof. dr. Marc Loth en prof. dr. Rob van Gestel (TLS) ontvingen een NWO Open Competitie SSH voor het rechtsvergelijkend onderzoeksproject Supreme Courts in Quest for Legitimacy in Public Interest Cases;

 • Het multidisciplinaire en internationale onderzoeksproject Conflict in Transformations (CONTRA), geleid door dr. Eva de Wolf (TLS) heeft € 1,5 miljoen ontvangen van NWO en Joint Programming Initiative Urban Europe;

 • Prof. dr. Patrick Kenis (TiSEM) kreeg een subsidie binnen het onderzoeksprogramma Herziening van Toezicht uit de Nationale Wetenschapsagenda voor zijn project Methoden en Modaliteiten voor Extern en Intern Toezicht op Organisatorische Netwerken Gericht op Complexe Maatschappelijke Kwesties (EISON);

 • Prof. dr. Wendy van der Valk, prof. dr. Henk Akkermans, prof. dr. Carol Ou (TiSEM), prof. dr. Saskia Lavrijssen en prof. dr. Martijn Groenleer (TLS) kregen een NGinfra subsidie voor hun VIA AUGUSTA project Leveraging the Potential of a System-of-Systems Approach to Infrastructure Management;

 • Dr. Marco Da Rin (TiSEM) ontving een Comenius Senior Fellowship voor zijn Entrepreneurial Literacy Initiative. Het programma waarvoor ongeveer 50 uur (2 EC's) gedurende zes maanden nodig is zal als keuzevak worden aangeboden;

 • NWO heeft twee voorstellen van de promotiebeurzen voor leraren vanuit TSHD gehonoreerd voor Inge Beekmans (Fontys Hogeschool) en Michiel Witter (Avans Hogeschool);

Tot slot heeft de congregatie Vrouwen van Bethanië besloten een fors bedrag aan de Stichting Universiteitsfonds Tilburg te doneren. Deze bijdrage maakt Vrouwen & Theologie met de bijzondere leerstoel Morele Vorming mogelijk.