2.1 Onderwijs in 2021

De voortdurend wisselende omstandigheden hebben in 2021 veel van de organisatie gevraagd. Zowel door docenten als ondersteunende staf is gezocht naar passende werkvormen en mogelijkheden om onze studenten zoveel mogelijk naar de campus te laten komen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat digitalisering van het onderwijs niet meer weg te denken is. Zowel docenten als studenten geven aan ook in de toekomst vast te willen houden aan blended onderwijs. De creativiteit die onze docenten de afgelopen twee jaar noodgedwongen aan de dag hebben gelegd, willen we niet verloren laten gaan. In 2021 is begonnen met het in kaart brengen van deze kans van de coronacrisis en hoe we deze kunnen borgen in de toekomst. Daarnaast stond 2021 in het teken van het afronden van het Strategisch Plan 2018-2021.

Online onderwijs

In 2021 hebben studenten, docenten en ondersteunende staf gezamenlijk veerkracht en flexibiliteit getoond. We zijn het jaar gestart en geëindigd in een lockdown. In de tussenliggende maanden hebben we in diverse scenario’s gewerkt. Van gedeeltelijke opening in april, naar vrij ruime omstandigheden in de zomer en bij de start van het collegejaar, naar wederom een afbouw van campusactiviteiten in het najaar. Gedurende de hele periode hebben we zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de mogelijkheden die er waren om onderwijs plaats te laten vinden op de campus, omdat fysieke ontmoetingen tussen student en docent en tussen studenten onderling een belangrijk onderdeel van de academische vorming zijn. Hierbij hebben contactmomenten met eerstejaars, zowel bachelor- als masterstudenten, prioriteit gekregen.

Lees het verhaal van Zainab (foto rechts)

Daarnaast is de variëteit aan online aanbiedingsvormen in 2021 verder toegenomen. Hoorcolleges, werkcolleges, groepswerk, individuele (scriptie)begeleiding of vaardighedenonderwijs werden via Canvas Conferences, BigBlueButton, Zoom, gestreamde colleges en presentaties met slideshows in PowerPoint voortgezet. Er werden Kennisclips opgenomen in de Tilburg University studio, of thuis met behulp van ‘Do It Yourself’-studio’s (DIY) en applicaties als Chalkbox, PresentersWall, EdPuzzle en WeConnect. Docenten zijn in dit proces ondersteund, onder andere via de website Innovate your Education. Het EDUiLAB, het kenniscentrum voor innovatief onderwijs, bood workshops aan. Daarnaast voorzagen Teacher Desks docenten van maatwerkadvies. Studenten hebben in evaluaties aangegeven dat ze tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd hebben de beperkte mogelijkheden voor onderwijs op de campus ervoor gezorgd dat docenten niet het onderwijs – en de daarbij horende kwaliteit – hebben kunnen bieden dat ze graag hadden geboden.

Lees meer over Kennisclips (foto links)

EDUiLAB

In 2021 heeft EDUiLAB een belangrijke bijdrage geleverd aan de innovatie van het onderwijs aan Tilburg University. Binnen het Innovate Your Education programma hebben dertien docenten een grant ontvangen om hun onderwijs te herontwerpen of zijn ze aan de slag gegaan met het gebruiken van nieuwe onderwijstools. Samen met de faculteiten zijn de eerste stappen gezet om edubadges uit te reiken aan Tilburg University studenten. In 2021 hebben meer dan 200 studenten badges aangevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat de universiteit ook een belangrijke speler is geworden op nationaal vlak en daarom deelneemt aan de pilot Microcredentials van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie. Ook op internationaal niveau brengt EDUiLAB haar expertise in bij het European University Consortium Engage. Verder is Cube 35, de Innovation Room, volledig ingericht en heeft deze ruimte de EUNIS award gewonnen voor de beste Europese AV-enabled Education Space. In 2021 heeft EDUiLAB bijgedragen aan de nieuwe onderwijsvisie over blended learning voor Tilburg University (paper Tilburg University education 2021-2022, and beyond) en bijgedragen aan de beraadstafel over Onderwijsontwikkelingen, die input vormde voor de strategie Weaving Minds and Characters: Strategy Towards 2027. Ook heeft EDUiLAB in 2021, samen met Teacher Development en de faculteiten, een bijdrage geleverd aan de ondersteuning van online, hybride en blended onderwijs sinds de uitbraak van de pandemie. Tot slot resulteerde het inspireren van docenten en docenten laten ervaren wat er mogelijk is met innovatie in het onderwijs in een breed scala aan Teaching Meetings over verschillende onderwerpen. Ook is er veel aandacht besteed aan communicatie over onderwijsinnovatie voor en door docenten via de website Edu-Inspire, video's en podcasts.

Toetsing

In 2021 zijn we ook uitgedaagd om de kwaliteit van toetsing op een alternatieve manier te borgen. Ondanks de voortdurend wisselende omstandigheden zijn we erin geslaagd de tentamens op een veilige en goede manier af te nemen. In 2020 is gebleken dat online toetsing via Canvas en TestVision leidt tot uitdagingen op het gebied van fraudepreventie en surveillance. In 2021 is daarom ingezet op de verdere ontwikkeling en inzet van een brede waaier aan toetsvormen waar de toetsdeskundigen nauw bij betrokken waren. Om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, is in september 2020 besloten om uit te gaan van een systeem van hybride tentamineren. Het hele collegejaar 2020-2021 zijn tentamens zo voorbereid dat ze zowel online als op de campus konden worden afgenomen. Het inzetten van proctoring om surveillance op afstand mogelijk te maken kwam met de nodige kinderziektes, wat voor veel weerstand zorgde bij docenten en studenten. Toch was dit noodzakelijk onder andere omdat buitenlandse studenten de garantie was gegeven dat ze onderwijs en tentamens vanuit het moederland konden volgen en afleggen. Wel zijn door het jaar heen de regels om gebruik te maken van hybride tentaminering strenger of minder streng geweest afhankelijk van de ernst van de coronasituatie.

Omdat het systeem van hybride tentaminering een zware belasting was voor de organisatie, is bij de start van het collegejaar 2021-2022 gestopt met hybride toetsen. Schriftelijke tentamens die onder toezicht dienen te worden afgenomen, werden enkel op de campus afgenomen. Alleen bij wijze van uitzondering bestond de mogelijkheid om het examen online te maken.

Diploma-uitreiking

Om studenten ondanks de beperkingen in de gelegenheid te stellen hun studie feestelijk af te ronden, werd ook in 2021 gebruikgemaakt van de walk-through-variant: studenten lopen, samen met hun genodigden, een route waarbij ze hun diploma ontvangen, ondertekenen en afsluiten met een fotomoment als blijvende herinnering.

Studie-eisen

Hoewel er geen signalen waren dat de pandemie heeft geleid tot studievertraging, zijn ook in 2021 versoepelingen doorgevoerd ten aanzien van BSA-normen. Deze zijn erop gericht eventueel nadelige effecten van de situatie zoveel mogelijk te beperken, ook ten aanzien van het welzijn van onze studenten. De BSA-norm binnen Tilburg University is afgelopen jaar verlaagd van 42 naar 36 EC, in overeenstemming met de landelijke afspraken op dit punt.

In 2021 zijn de maatregelen voortgezet voor groepen (aspirant-)studenten die wegens COVID-19 niet tijdig aan de instroomeisen konden voldoen. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor de in- en doorstroom om onnodige studievertraging te voorkomen. Studenten die wilden instromen vanuit de HBO-propedeuse naar de bachelor of van de HBO-bachelor naar de pre-master aan Tilburg University werden toegelaten op basis van een positief afrondingsadvies van de HBO-instelling. Studenten in de laatste fase van een bachelor zijn in 2021-2022 toegelaten tot de bijbehorende masteropleiding wanneer zij nog maximaal 12 EC uit de vooropleiding open hadden staan. Vergelijkbare voorzieningen zijn getroffen voor de doorstroom van HBO-bachelor naar het universitaire pre-masterprogramma en van de pre-master naar de masteropleiding. Hier is door studenten slechts beperkt gebruik van gemaakt.

Onderwijsvernieuwing: blended onderwijs

Alle door COVID-19 veroorzaakte onderwijsontwikkelingen hebben de universiteit ook unieke ervaringen opgeleverd. Er zijn in 2021 enkele werkgroepen actief geweest met het uitbrengen van adviezen over scenario's op de korte en lange termijn, en met het formuleren van uitgangspunten voor de toekomst van onderwijs. Parallel daaraan werd de universitaire strategie ontwikkeld. Tilburg University heeft uitgesproken digitalisering in het onderwijs in te willen blijven zetten met als doel de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is blended onderwijs: het samengaan van face-to-face- en online onderwijs, waarbij elk van beide elementen de ander versterkt. Dit maakt het mogelijk dat de student kennis en inzichten tot zich neemt door begeleid zelfstandig te studeren, alleen of in groepsverband, en op het tijdstip en de plaats van diens keuze. Blended onderwijs is de volgende stap in de verdere ontwikkeling van het Tilburgs onderwijsprofiel. Daarbij is het van belang dat docenten de mogelijkheden geboden worden om met innovaties hun onderwijs te versterken en zichzelf professioneel verder te ontplooien. Dit gaan we doen met behulp van een gemeenschappelijk platform waarin professionalisering, ondersteuning, innovatie en onderwijskundig onderzoek wordt samengebracht. Dit platform zal in 2022 worden ontwikkeld.

Tilburg Educational Profile

Ook op het gebied van TEP zijn in 2021 verdere stappen gezet. TEP is uniek in Nederland. Centraal in dit plan staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Wie studeert aan Tilburg University wordt gevormd tot een kundige, zelfbewuste en betrokken academicus, die de samenleving begrijpt en daarin een rol kan spelen, gedreven door solidariteit, ondernemerszin, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Waarden waar onze maatschappij om vraagt.

Deze fase van implementatie van het onderwijsprofiel spitst zich toe op verdieping van karakterontwikkeling in het onderwijs en arbeidsmarktoriëntatie. Verder is er veel aandacht voor het helpen van docenten met het toepassen van TEP en karakter in het onderwijs. In alle faculteiten zijn al mooie voorbeelden zichtbaar van hoe karaktervorming terugkomt in het onderwijs. Zo zet Natascha Kienstra (TST) zich in voor karaktervorming van studenten door middel van debat. Dit doet ze aan de hand van een handleiding die ze samen met COMET samenstelt.

Lees meer over het initiatief van Kienstra

Elementen van karakterontwikkeling die Tilburg University graag in het onderwijs terug ziet komen, zijn:

  • Intellectuele zelfstandigheid

  • Kritische houding

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  • Wetenschappelijke verantwoordelijkheid

  • Ondernemendheid

In 2021 is een aantal activiteiten georganiseerd om TEP meer ‘handen en voeten’ te geven:

  • TEP Toolbox: op het intranet voor docenten is een Toolbox te vinden met praktische tips over het Tilburgse Onderwijsprofiel. Deze TEP-Toolbox bevat kennisclips van, en interviews met docenten, waarin deze docenten praktische tips en voorbeelden geven van de implementatie van het onderwijsprofiel in hun eigen colleges.

  • Er is een Tafel van Martinus (in De Wereld Draait Door-stijl) voorbereid over karakter in het onderwijs. Deze zal plaatsvinden het voorjaar van 2022.

  • Er is een overzicht gemaakt van bestaande informatiekanalen voor docenten en deze kanalen zijn gebruikt om informatie over TEP aan docenten te verstrekken.

Lees over twee studenten met een TEP-verhaal

Inclusief onderwijs

Ter bevordering van welzijn streeft Tilburg University ernaar een inclusieve onderwijsinstelling te zijn waar studenten gelijkwaardig en respectvol worden behandeld. Om, als ondertekenaar van de Intentieverklaring VN-Verdrag Instellingen Hoger Onderwijs, inclusiviteit te bevorderen, is er een werkgroep Inclusief Onderwijs actief die een visie op inclusief onderwijs ontwikkeld. Deze werkgroep inventariseert de knelpunten binnen het onderwijs en zorgt dat deze projectmatig worden aangepakt.

Basiskwalificatie onderwijs en senior kwalificatie onderwijs

Het percentage docenten met een BKO-certificaat werd op het hoge niveau van de afgelopen jaren gehandhaafd; het schommelde rond de 90%. Variërend van 88% in juli 2020 tot 94% in juli 2021. Deze schommelingen worden veroorzaakt doordat er nieuwe docenten worden aangenomen en docenten met een BKO vertrekken. In vervolg op BKO wordt vanaf 2019 ingezet op SKO. Sinds 2020 startten er regelmatig SKO-trainingen met als doel 10% à 20% SKO-gecertificeerden in 2021. Daarvoor is onder meer een SKO-opleidingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. Ondanks de werkdruk die de uitdagingen van COVID-19 met zich meebrachten, is het huidige percentage 17%. Docenten die het traject hebben gevolgd, geven aan zich graag nog verder te willen ontwikkelen en de gezamenlijke leerervaring als zeer waardevol te hebben ervaren.

Flexstuderen

Flexstuderen maakt het onder voorwaarden mogelijk dat studenten het aantal vakken dat ze volgen aanpassen aan hun specifieke persoonlijke omstandigheden. Tilburg University behoorde tot de eerste instellingen die deelnamen aan de pilot Flexstuderen. Deze landelijke pilot is nu verlengd, wat voor Tilburg University heeft geleid tot versoepeling van deelname aan het experiment (nu mogelijk voor maximaal 75 studenten: topsporters, mantelzorgers, ondernemers en chronisch zieken). In academisch jaar 2020-2021 hebben 32 studenten van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en in 2021-2022 maken 29 studenten hiervan gebruik. We verwachten dat de behoefte groter is en vinden het dan ook jammer dat we ruim onder het maximum aantal studenten zijn gebleven. Naar verwachting wordt flexstuderen binnenkort landelijk ingevoerd. In 2022 zullen besluiten worden genomen over structurele inbedding van flexstuderen.

Numerus fixus

De Bachelor Psychologie kende een enorme groei in de afgelopen jaren. In samenspraak met de andere psychologieopleidingen in Nederland is afgesproken om vanaf 2020 een numerus fixus in te voeren met een hoogte van 600 voor academisch jaar 2020-2021 en 2021-2022. Ook voor de instroom in 2022 zal er een numerus fixus zijn voor deze opleiding,

TIAS School for Business and Society

Aan de start van 2021 hoopten we dat het ergste van COVID-19 achter ons lag. Helaas was de realiteit anders, en werd TIAS gedwongen om in het laatste kwartaal volledig over te gaan op online onderwijs. Toch heeft TIAS het ondanks deze maatregelen – die langer duurden dan verwacht – op een operationeel en bedrijfsperspectief relatief goed gedaan in 2021.

TIAS behaalde in 2021 een sterkere groei en resultaat dan verwacht. Er vonden een aantal significante presentaties plaats op operationeel gebied. Tijdens 2021 werden de cluster teams eindelijk operationeel; die demonstreerden dat multidisciplinair samenwerken niet alleen een ambitie op papier zijn. Daarnaast is het project JAMES gelanceerd, waarmee de start van onze digitale transformatie in 2021 werd gemarkeerd. Een ontwikkeling die we de komende jaren zullen doortrekken. We hebben ook gezien hoe de International Advisory Council werd vormgegeven, deze gaf nieuwe impuls aan onze internationale ambities. In februari heeft TIAS succesvol het AMBA-re-accreditatieproces voltooid, wat resulteerde in een verlenging van vijf jaar van de status als AMBA-geaccrediteerde business school. In de rest van 2021 lag de focus van TIAS bij de AACSB- en NVAO-re-accreditatieprocedure. Voorafgaand aan het accreditatiebezoek, dat plaats zal vinden in juni 2022, is er een kleine delegatie van TIAS digitaal samengekomen met de voorzitter van het AACSB-review team.

Na de zware omstandigheden en gevolgen van 2020, heeft TIAS helaas afscheid moeten nemen van verschillende collega’s. De groei in 2021 – die hoger was dan verwacht – liet het toe om weer nieuwe collega’s te werven. Veel van hen zijn vanuit thuis begonnen en moeten nog in persoon kennismaken met hun collega’s. Ook al verwachten we dat 2022 meer mogelijkheden gaat bieden voor het werken op kantoor, is het niet de verwachting dat TIAS volledig teruggaat naar kantoorwerk zoals in de tijd voor de pandemie.

In 2021 was TIAS ook nauw betrokken bij het strategieproces van Tilburg University. TIAS was al betrokken bij en nam actief deel aan verschillende werkgroepen, maar de samenwerking met Tilburg University is in 2021 aanzienlijk versterkt. Dit creëert mogelijkheden voor een diepere samenwerking met wederzijds profijt. In de tweede helft van 2021 ging TIAS een partnerschap aan met de University of Exeter Business School in het Verenigd Koninkrijk. Deze unieke samenwerking richt zich op het creëren van een internationale leer- en netwerkervaring voor MBA-studenten van beide instellingen, en biedt studenten de mogelijkheid om aan echte cases te werken over duurzame ontwikkeldoelen van grote internationale bedrijven of organisaties. De verwachting is dat dit project in 2022 wordt gelanceerd, met Royal Schiphol Group als eerste business case. In 2021 is TIAS ook in verkennende gesprekken geweest met de University van Basel om een joint master in finance binnen de Zwitserse markt op te zetten. Dit partnerschap wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 gefinaliseerd, met het doel om de master rond oktober te lanceren.