3.2 Sturing en monitoring

De sturing en monitoring van de Kwaliteitsafspraken zijn onderdeel van de reguliere planning & control cyclus. De Kwaliteitsafspraken staan twee keer per jaar expliciet op de agenda van de bilaterale overleggen tussen CvB en de faculteitsbesturen:

  • Voorjaarsoverleg: (1) voortgang en (2) terugblik op realisatie van het afgelopen jaar.

  • Najaarsoverleg: (1) begroting en jaarplan (inclusief plannen Kwaliteitsafspraken) en (2) voortgang.

Omdat de middelen zijn toegewezen aan de faculteiten, gebeurt de inhoudelijke monitoring van de Kwaliteitsafspraken binnen de faculteiten op basis van monitoringschema’s – waarin gedetailleerd wordt beschreven wat wel/niet is gerealiseerd en waarom – en een financieel dashboard.

Het CvB beoordeelt de voortgang en of de medezeggenschap voldoende de kans heeft gehad om kritisch te adviseren. Deze inhoudelijke toets wordt opgenomen in dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk is op 2 juni 2022 apart van de overige delen van het jaarverslag besproken met de Universiteitsraad.

Tabel 3.2.1 Voortgang 2021

Faculteit

Budget (k€)

Realisatie (k€)

Verschil (k€)

Voortgang

TiSEM

2.456

2.218

-238

90%

TLS

1.106

996

-110

90%

TSB

1.528

1.717

189

112%

TSHD

903

1.269

366

141%

TST

76

68

-8

89%

Totaal

6.069

6.268

199

103%

Op basis van de facultaire monitoringschema’s kan worden geconcludeerd dat de bijzondere situatie in 2021, net als in 2020, tot stevige keuzes heeft geleid. In Tabel 3.2.1 is de stand van zaken weergegeven. In Figuur 3.2.1 is te zien hoe de besteding per thema is en in Figuur 3.2.2 de besteding per Kwaliteitsafspraak. Over 2021 is het overall beeld dat er meer is geïnvesteerd op Thema 1: Intensiever en Kleinschalig Onderwijs (ruim 130%). Ook bij afspraken C (Actieplan Studentenwelzijn, Thema 2/3) en J (Bevorderen Digitalisering in het Onderwijs, Thema 6) is meer geïnvesteerd. Op de Thema’s 2 tot en met 6 is minder geïnvesteerd.

Deze keuzes zijn op facultair niveau gemaakt. In Tabel 3.2.1 is te zien dat er verschillen zijn tussen faculteiten. Zo hebben TSHD (+41%) en TSB (+12%) meer geïnvesteerd dan begroot. Voor TSHD betekende dat een inhaalslag ten opzichte van 2020, toen het fors minder (-45%) had uitgegeven. TiSEM (-10%), TLS (-10%) en TST (-11%) hebben minder geïnvesteerd dan ze zich voorgenomen hadden. De verschillen tussen de faculteiten zijn echter veel minder groot dan in 2020. In het volgende hoofdstuk wordt per faculteit ingegaan op de voortgang en de keuzes die in 2020 zijn gemaakt.

Figuur 3.2.1 Voortgang landelijke thema's alle faculteiten

Figuur 3.2.2 Voortgang Tilburg University thema's alle faculteiten