3.3 Voortgang

Tilburg School of Economics and Management

Tabel 3.3.1 Voortgang 2021: TiSEM

Faculteit

Budget (k€)

Realisatie (k€)

Verschil (k€)

Voortgang

TiSEM

2.456

2.218

-238

90%

TLS

1.106

996

-110

90%

TSB

1.528

1.717

189

112%

TSHD

903

1.269

366

141%

TST

76

68

-8

89%

Totaal

6.069

6.268

199

103%

Figuur 3.3.1.1 Voortgang landelijke thema's TiSEM

Figuur 3.3.1.2. Voortgang Tilburg University thema's TiSEM

In 2021 hield COVID-19 aan, maar had minder effect op de uitvoering dan in 2020. Een aantal plannen won aan urgentie als gevolg van COVID-19. In 2021 werden sommige afspraken soms met lager dan verwachte uitgaven gerealiseerd. Alle middelen die vrijkwamen als gevolg daarvan werden toegewezen aan Kwaliteitsafspraak A: Uitbreiding Wetenschappelijke Staf.

Hieronder gaan we in op drie belangrijke verschuivingen in de besteding in 2021.

1) Meer middelen voor onderwijscapaciteit (Thema 1, afspraak A)

In 2021 was TISEM van plan ongeveer 50% van alle beschikbare kwaliteitsmiddelen te besteden aan Handen aan het Bord. In de loop van het jaar – en in het licht van de grote toename van de instroom in 2020 – zijn meer middelen toegewezen aan uitbreiding van de onderwijscapaciteit (uiteindelijk ruim 60%). Vanwege de groei van de instroom van studenten, is de student staf ratio toch gedaald (het gemiddelde aantal studenten per Fte is gestegen).

2) Middelen toegewezen aan studentenwelzijn (Thema 2/3, afspraak C)

In 2021 heeft TiSEM meer middelen dan gepland uitgetrokken voor studentenwelzijn. Dit is geïnvesteerd in twee projecten: het Universitair Actieplan Studentenwelzijn en de Studiethermometer. Aanvankelijk koos TiSEM ervoor om geen kwaliteitsmiddelen toe te kennen aan het Actieplan Studentenwelzijn. In het licht van de coronacrisis zijn echter in 2021 en 2022 € 20.000 toch middelen toegekend aan de universiteitsbrede inspanning om de preventie en vroegsignalering van psychische problemen bij studenten te verbeteren (3 december 2020 - instemming van de Faculteitsraad). Ten tweede heeft de faculteit besloten de Studiethermometer in te voeren, een instrument met gepersonaliseerde studentenrapporten over welzijn van studenten (indicatoren voor het risico op uitval). De eerste ronde van de Studiethermometer is uitgevoerd in oktober 2021.

3) Learning Analytics (Thema 2/3, afspraak D)

Learning Analytics levert input voor (beleids)veranderingen die het onderwijs efficiënter en het leren effectiever kunnen maken. Dit is relevanter geworden door de digitalisering als gevolg van de COVID-19. In 2021 zijn andere faculteiten en divisies van Tilburg University aangehaakt. Het project richt zich op drie pijlers.

Pijler 1: Gebruik en presentatie van bestaande data: accurate, tijdige en volledige informatie over het onderwijs. Er zijn dashboards ontwikkeld over slagingspercentages en studieresultaten.

Pijler 2: Op onderzoek gebaseerde benadering van Learning Analytics: onderzoek gericht op Learning Analytics. Bij het departement Management zijn twee onderzoeksvoorstellen opgestart, die zich richten op 1) de impact van sociaaleconomische achtergrond van studenten op de leerresultaten en 2) de efficiëntie van onderwijsmethoden voor het bereiken van leerdoelen. De eerste enquête onder studenten is uitgevoerd.

Pijler 3: Learning Analytics by design: innovatieve Learning Analytics-projecten die moeilijk zijn in te passen in bestaande programma's en hun bestaande infrastructuren. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe tools en systemen in nieuwe programma's of cursussen, die later mogelijk breder worden uitgerold.

Betrokkenheid facultaire medezeggenschap

Oktober 2020 - Begroting 2021 bestedingsplannen uit de Kwaliteitsafspraken voorgelegd aan de Faculteitsraad.

December 2020 - Faculteitsraad keurt twee bijstellingen van de bestedingen uit de Kwaliteitsafspraken goed: één vanwege een verhoging van de beschikbare middelen in 2021 (extra € 215.000 toegewezen aan Handen aan het Bord) en herallocatie van € 20.000 van LA (data-infrastructuur) naar studentenwelzijn.

Juli 2021 - Update over de Kwaliteitsafspraken voor 2021 (ook tussentijdse financiële evaluatie en voorgestelde herverdeling van middelen voor Handen aan het Bord) - in totaal € 315.000.

Oktober 2021 - De plannen (en eventuele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen) voor de besteding van de Kwaliteitsmiddelen in 2022 besproken met de Faculteitsraad, onderbouwd en voorzien van projectplannen en een begroting. Op één na kregen alle plannen de instemming van de Raad. Het plan dat niet de instemming van de Raad kreeg, betrof de investering in de innovatieorganisatie van TiSEM.

December 2021 - herzien voorstel Innovatie Organisatie voorgelegd aan de Raad. De Faculteitsraad stemde in met het voorstel.

Verklaring Faculteitsraad TiSEM (31 maart 2022)

With this letter we would like to give our reflection of the Faculty Council’s involvement in the decision-making process regarding the Quality Agreements in the year 2021.

Staff workload, student wellbeing and the student staf ratio were recurring topics on the Council’s agenda, and the Quality Agreements funds helped to address these issues. The actions that were taken by the Faculty Management Team (FMT) were worthwhile, and certainly contributed to improvements within TiSEM. We have also noticed that changes in the circumstances can offset the positive impact of these actions. This was particularly the case in 2021, when COVID-19 fundamentally challenged the way the School delivered its teaching and assessment.

As a Faculty Council, we have been fully able to exercise our formal rights in the Quality Agreements decision making process. This is illustrated by the fact that on two separate occasions in 2021, we withheld our consent on a specific proposal from the FMT. On both occasions the FMT then modified the proposals in such a way that we could give our consent in the next cycle. Moreover, when changes were made or requested by the council, the FMT sent us a clear overview of what had been changed. We appreciate this level of involving and informing the Council by the FMT.

The withholding of our consent on the beforementioned occasions was not so much related to the intention or content of the proposals, but more to the level of detail provided in the original documents. After all, a certain level of detail is necessary for the Council to form a critical opinion of the proposal. As a point of attention, therefore, we would like to stress the importance of making initial proposals sufficiently specific, as it will benefit the quality and speed of decision-making.

Concluding, we are happy with the way in which the FMT has informed us about plans as well as results related to the Quality Agreements in 2021. We appreciate the efforts the FMT is making, which indicate to us that they want to make serious contributions to the quality of education and student wellbeing. We regard the process of decision-making as positive and constructive, and we look forward to seeing and discussing more Quality Agreements proposals.

Bevindingen College van Bestuur

TiSEM heeft op alle zes landelijke thema’s ingezet. Het heeft in 2021 fors meer geïnvesteerd op Aannemen van extra wetenschappelijke staf (Thema 1, afspraak A) en Bevorderen van digitalisering in het onderwijs (Thema 6, afspraak J). Op de andere afspraken is minder geïnvesteerd dan voorgenomen. Zoals het MT van TiSEM toelicht is COVID-19 in van invloed op de gemaakte keuzes.

Het CvB is tevreden over de keuze dat er zowel vanuit de Kwaliteitsmiddelen als vanuit overige facultaire middelen in 2021 extra is geïnvesteerd in uitbreiding van de staf met een onderwijsaanstelling. Ook vindt het CvB het goed te vernemen dat de kwaliteitsmiddelen ten goede zijn gekomen van innovatie en arbeidsmarktvoorbereiding (innovatiecoördinator, career service officers, multi-media designer, ondersteuning examencommissie).

In het bilateraal overleg is specifiek besproken dat TiSEM, zoals in de reflectie beschreven, uitgebreid met de Faculteitsraad van gedachten heeft gewisseld over de Kwaliteitsmiddelen. De extra investeringen in onderwijscapaciteit en studentenwelzijn zijn zeer goed te onderbouwen gegeven de externe omstandigheden.

Het CvB concludeert dat TiSEM op een aantal thema’s op schema ligt. Waar afgeweken wordt van de planning, is dat afdoende toegelicht en overlegd met de facultaire medezeggenschap.

Tilburg Law School

Tabel 3.3.2 Voortgang 2021: TLS

Faculteit

Budget (k€)

Realisatie (k€)

Verschil (k€)

Voortgang

TiSEM

2.456

2.218

-238

90%

TLS

1.106

996

-110

90%

TSB

1.528

1.717

189

112%

TSHD

903

1.269

366

141%

TST

76

68

-8

89%

Totaal

6.069

6.268

199

103%

Figuur 3.3.2.1 Voortgang landelijke thema's TLS

Figuur 3.3.2.2. Voortgang Tilburg University thema's TLS

TLS werkt intensief samen met haar studenten om de opbrengsten van het studiefinancieringsstelsel in te zetten voor een concrete verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van de verschillende thema's. Het beleid op de verschillende thema’s zal in de komende jaren verder worden versterkt en uitgebreid.

In de eerste maanden van 2021 zijn er gesprekken gevoerd met de opleidingsdirecteuren van alle TLS-opleidingen over de plannen voor 2021. Dit heeft geleid tot een concrete vertaling van de plannen binnen alle thema's van de Kwaliteitsafspraken. Om een aantal voorbeelden te noemen: in de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Bestuurskunde is het onderdeel Talent- en Loopbaanontwikkeling als vrijwillig keuzevak geïmplementeerd. In 2021 (en deels in 2022) zijn in de Verlengde Master Rechtsgeleerdheid de pijlers Onderwijs, Onderzoek en Aansluiting op de praktijk ingevoerd.

In 2021 is, conform het Uitvoeringsplan Intensiever en Kleinschaliger Onderwijs en Digitalisering van het Onderwijs vooral ingezet op de Thema's 1 en 6: intensiever en kleinschaliger onderwijs en onderwijsinnovatie. Per mei 2021 zijn extra docenten (2,4 Fte) aangesteld, met name bij de Bacheloropleidingen Global Law en Rechtsgeleerdheid.

De extra focus op onderwijsinnovatie blijkt uit de instelling van een Innovatieteam, dat zich richt op de uitvoering van het TLS-Onderwijsinnovatieplan, zoals ondersteunen van docenten bij het interactiever maken van vakken en het verbeteren van de inrichting van Canvas. Dit team is deels gefinancierd vanuit de NPO-gelden, deels vanuit de Kwaliteitsmiddelen.

De lockdowns in 2021 hebben geleid tot nieuwe initiatieven, zoals pilots op het gebied van online en hybride onderwijs. De begeleiding in het eerste bachelorjaar is geïntensiveerd, de rol van academische mentoren versterkt. Daarnaast werden extra colleges studievaardigheden aangeboden. Verder werd een aantal on-campusactiviteiten georganiseerd voor tweedejaarsstudenten aan het begin van het academisch jaar.

In juni 2021 is een tussentijdse update besproken met (de studentenfractie van) de Faculteitsraad. In deze bijeenkomst werd een update gegeven van de stand van zaken en het perspectief voor de rest van 2021. De input van de studenten heeft geresulteerd in tussentijdse bijstelling van een aantal afspraken. In oktober en november 2021 zijn gesprekken gevoerd met studenten van de faculteitsraad. Zij hebben feedback gegeven op de resultaten van het Innovatieteam. Omdat zij zeiden het belangrijk te vinden dat zoveel mogelijk studenten kunnen profiteren van onderwijsvernieuwing, is het faculteitsbestuur voornemens om vanaf 2022 breed te investeren in onderwijsvernieuwing, waarbij de focus in eerste instantie ligt op de gehele Bachelor Rechtsgeleerdheid.

De lichte onderbesteding in 2021 in het kader van de Kwaliteitsafspraken is deels het gevolg van bewuste keuzes. De volgende oorzaken liggen hieraan ten grondslag:

 • Een deel van de plannen in het kader van de Kwaliteitsafspraken zijn uit de NPO-gelden gefinancierd, zoals de (gedeeltelijke) financiering van het Innovatieteam TLS. Dit komt neer op een bedrag van € 75.000 (Thema 6).

 • Er is een succesvol beroep gedaan op andere financieringsvormen binnen Tilburg University, zoals het Innovate Your Education project van EDUiLAB, waardoor er minder beroep werd gedaan op financiering van TLS innovatieprojecten (Thema 5).

 • Op het gebied van verbinding met de praktijk is minder geïnvesteerd dan begroot. De pijler Verbinding met de praktijk in de Verlengde Master Rechtsgeleerdheid, die zal zorgen voor verdere verbinding met de praktijk, start in september 2022. (Thema 4).

 • Als gevolg van de coronamaatregelen kon er minder gedaan worden aan community building. Daardoor werd het budget voor activiteiten op de campus niet door alle programma's besteed (Thema's 2/3).

€ 110.000 is overgeheveld naar 2022 en zal de komende jaren worden besteed ten behoeve van de onderwijskwaliteit. De besteding hiervan wordt in overleg met studenten vastgesteld.

Betrokkenheid facultaire medezeggenschap

In februari 2022 is de realisatie van de Kwaliteitsafspraken 2021 gepresenteerd en besproken in de Faculteitsraad. TLS wil nogmaals haar waardering uitspreken voor de prettige en constructieve samenwerking met de studenten. Dankzij deze goede samenwerking heeft de faculteit in de afgelopen periode concrete kwaliteitsverbeteringen kunnen realiseren, die in de komende jaren verder versterkt kunnen worden. TLS is ervan overtuigd dat deze goede samenwerking met de studenten kan worden voortgezet om gezamenlijk te werken aan nog beter onderwijs.

Verklaring Faculteitsraad TLS (9 maart 2022)

During 2020, the Faculty Council, and especially the student delegation of the council, has been involved intensively in the process of the expenditure of the study loan funds within the faculty. At the beginning of 2020, the implementation started in accordance with the quality agreements that had been made before 2020, in the multi-year budget.

Due to the COVID-19 outbreak, a number of agreements could not or only partially be implemented (e.g. the agreements focusing on community building). In May 2020, the student delegation of the Faculty Council met with policy advisors of TLS to discuss the state of affairs and to discuss whether and how TLS should adjust its perspective in light of this development. The students gave input and asked for a larger focus on student welfare and online studying. This resulted in a memo that was discussed with and approved by the Faculty Council in June 2020.

When in mid-2020 TLS appeared to receive more revenues from the study loan system, the student delegation was asked to propose how TLS could use these revenues in a way that the quality of education could be further improved. These proposals focused on small-scale education and digitalization. Based on these proposals, the Faculty Board drafted a memo with concrete proposals on how to invest in small-scale education and digitalization for the years 2021-2024. This will be monitored throughout this period.

The student representatives of the Faculty Council are pleased with how they were involved in the investment procedure of the study loan funds. There were sufficient opportunities to address the elements within Tilburg Law School which deserved more attention according to them, inter alia, small scale education and digitalization. These ideas were well received and implemented in the memo concerning the expenditure of the study loan funds. The student representatives are pleased that close attention is paid to the students’ needs, and would like to remain involved in the further implementation of this memo. The staff representatives of the Faculty Council are equally pleased with how the investment procedure was handled, in particular with the way in which students’ need were addressed during the process, and can agree with the way the process is described in this letter.

Bevindingen College van Bestuur

Het CvB constateert een lichte onderbesteding van de Kwaliteitsmiddelen bij TLS (-10%). Op Thema’s 1 (Intensiever en Kleinschalig Onderwijs), 5 (Onderwijsfaciliteiten) en 6 (Professionalisering) heeft de faculteit ongeveer uitgegeven wat ze zich voorgenomen had.

In het bilateraal overleg zijn de volgende onderwerpen specifiek besproken:

 • De studenten van TLS zijn, bij monde van de student-assessor zeer tevreden over het regelmatige overleg. Er is echt geïnvesteerd in ontwikkeling van studenten.

 • Een deel van de onderbestede middelen is, afhankelijk van opleidingsomvang, ter beschikking gesteld van de opleidingsdirecteur, met de specifieke opdracht om aan community building te doen. Dit heeft gewerkt.

Het CvB concludeert dat waar afgeweken wordt van de planning, dat afdoende toegelicht is. Tevens heeft het bestuur dit goed overlegd met de facultaire medezeggenschap. Ook buiten de Faculteitsraadsvergaderingen is er intensief overlegd met met name de studentenfracties.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tabel 3.3.3 Voortgang 2021: TSB

Faculteit

Budget (k€)

Realisatie (k€)

Verschil (k€)

Voortgang

TiSEM

2.456

2.218

-238

90%

TLS

1.106

996

-110

90%

TSB

1.528

1.717

189

112%

TSHD

903

1.269

366

141%

TST

76

68

-8

89%

Totaal

6.069

6.268

199

103%

Figuur 3.3.3.1 Voortgang landelijke thema's TSB

Figuur 3.3.3.2 Voortgang Tilburg University thema's TSB

TSB heeft bewust meer geïnvesteerd in de Kwaliteitsafspraken (12% overinvestering). Vanaf het begin van de Kwaliteitsafspraken heeft TSB het grootste deel van de Kwaliteitsmiddelen geïnvesteerd in meer personeel met onderwijstaken om intensiever en kleinschalig onderwijs te bevorderen (Thema 1), ondanks de stevige groei die TSB doormaakt; in vier jaar tijd is het aantal ingeschrevenen met 40% gestegen naar ruim 4.700 studenten in 2021-2022. Ook is bewust geïnvesteerd in verbetering van PASS om de studiebegeleiding verder te verbeteren (Thema 2) en studiesucces te stimuleren (Thema 3). Het doel is om verder te bouwen op en te versterken wat al bereikt is. Verder investeert TSB in onderwijsinnovatie (Thema 5) en de verdere professionalisering van docenten (Thema 6).

Net als in 2020 lag de focus op de vraag hoe de faculteit de kwaliteit van onderwijs en toetsing het beste kon waarborgen. Tilburg University heeft fors en universiteitsbreed geïnvesteerd in onderwijsvernieuwing. Deze universiteitsbrede investeringen in onderwijsinnovatie maakten het mogelijk voor TSB mogelijk om juist de Kwaliteitsmiddelen sterker in te zetten op de twee belangrijkste pijlers van het facultaire bestedingsplan Kwaliteitsafspraken: kleinschalig onderwijs en PASS. De investeringen in personeel met een onderwijstaak waren belangrijk om de student staf ratio op een acceptabel niveau te houden ondanks de groei van de studentenaantallen. Vooral het laatste (investering in PASS) was van belang omdat in de loop van de pandemie duidelijk werd dat niet zozeer de studievoortgang het probleem was, maar veeleer het welzijn.

De meest expliciete veranderingen in investeringen van de Kwaliteitsafspraken waren:

 1. Er is aanzienlijk meer personeel met een onderwijsopdracht aangesteld dan oorspronkelijk begroot (afspraak A). Dit heeft de verhouding tussen studenten en personeel positief beïnvloed, maar door de groei van het aantal studenten niet zo sterk als verwacht.

 2. Er zijn meer investeringen in PASS gerealiseerd. Zoals gezegd is aandacht voor studentenwelzijn belangrijker geworden. Vandaar de aandacht voor studentbegeleiding. Zo is er in PASS-bijeenkomsten gewerkt aan het verbeteren van studievaardigheden. Naast PASS-mentoren, zijn ook studentmentoren aangesteld. Aandacht voor studentenwelzijn blijft onderdeel van het facultaire beleid.

 3. De middelen voor het Onderwijsinnovatiefonds (Overeenkomst H, Realiseren van het EDUiLAB) zijn niet besteed. Er is wel stevig geïnvesteerd in onderwijsinnovatie. Dit gebeurde echter vanuit andere middelen. Zo is een project voor de ontwikkeling van een Blended Learning Toolkit gefinancierd uit het SKO-budget.

Betrokkenheid facultaire medezeggenschap

MT en Faculteitsraad waren het eens over de nadruk op meer handen aan het bord en begeleiding van studenten. De voortgang van de maatregelen werd regelmatig besproken met de Faculteitsraad. Zo kon de Faculteitsraad zicht houden op ontwikkelingen in onderwijsvernieuwing, studentenbegeleiding en andere aanpassingen in onderwijs en toetsing, en feedback te geven over de maatregelen.

De monitoringschema’s zijn expliciet besproken in de vergaderingen van maart en september 2021. In september 2021 heeft de Faculteitsraad een enkele kleine wijziging aan te brengen in de plannen. Het MT ging akkoord met deze wijziging.

 • In maart 2022 is over de uitvoering van de plannen voor 2021 gerapporteerd aan de Faculteitsraad. De Faculteitsraad heeft positief geadviseerd.

Het MT vindt dat de Faculteitsraad een belangrijke had rol bij de totstandkoming van de plannen (in 2019 en 2020) en ook daarna een belangrijke overlegpartner is gebleven. In september 2022 zal met de Faculteitsraad gesproken worden over de lijnen voor de komende jaren.

Verklaring Faculteitsraad TSB (30 maart 2022)

De Faculteitsraad van TSB heeft zich in 2021 intensief bezig gehouden met de Kwaliteitsafspraken:

 • Tijdens de Faculteitsraad in januari kwam de besteding Kwaliteitsafspraken aan de orde in de interne budget bespreking.

 • Tijdens de Faculteitsraad in februari kwam de besteding Kwaliteitsafspraken aan de orde in het jaarverslag 2020, waaronder de meerinvestering van ongeveer € 500.000 in 2020. In beide gevallen zagen de stukken er goed uit en kwamen er geen vragen over.

 • Tijdens de Faculteitsraad in maart stond de rapportage Kwaliteitsafspraken voorjaar 2021 op de agenda. We hebben toen onder andere gesproken over waarom niet alle doelen bereikt waren ondanks dat er meer uitgaven waren gedaan dan gepland, de rol van COVID-19, extra investeringen in de aanstelling van personeel (o.a. voor het verbeteren van de student-staf ratio; PASS; stagebegeleiding en loopbaanoriëntatie; realisatie digitalisering in TSB-opleidingen en toetsing), en de evaluatie en het verbeteren van PASS. We hebben na afloop van die gesprekken ingestemd met de rapportage.

 • Tijdens de Faculteitsraad kwamen de Kwaliteitsafspraken aan bod bij het jaarlijkse onderwijsrapport TSB 2019-2020, waarbij er is gesproken over ondersteuning bij blended learning.

 • Tijdens de Faculteitsraad in september kwam het monitoringschema ter sprake, waar we mee instemden op voorwaarde dat voorgenomen onderwijsinnovaties het cursusniveau zouden overstijgen.

 • Tijdens de Faculteitsraad in december stond de student staf ratio op de agenda en is overlegd over hoe dat te berekenen en verbeteren.

De Faculteitsraad merkt dat de Kwaliteitsafspraken en het servicedocument beiden hebben geholpen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, en zowel de studentleden als de stafleden van de Faculteitsraad zijn erg tevreden over hoe de faculteit, zeker in de afgelopen tijd, bezig is geweest met onderwijsinnovatie en -verbetering.

Bevindingen College van Bestuur

Het CvB is tevreden over het feit dat TSB op alle zes landelijke thema’s heeft ingezet. TSB heeft extra ingezet op aannemen van extra wetenschappelijke staf (130%); daarnaast komt ook Thema 2/3 boven het voorgenomen bedrag uit (130%). Dat betreft net als vorig jaar investeringen in PASS. Ook de investeringen in arbeidsmarktoriëntatie (afspraak G, binnen Thema 4) liggen nog iets boven doel. Op de andere afspraken is minder geïnvesteerd dan voorgenomen.

In het bilateraal overleg zijn de volgende onderwerpen specifiek besproken:

Het CvB maakt zich zorgen over de huidige generatie studenten die in lastige omstandigheden twee jaar hebben moeten studeren. Voor TSB is dat reden voor extra investeringen in meer personeel dan oorspronkelijk begroot (Verbetering student staf ratio), maar zeker ook in PASS. Dat leidde er wel toe dat andere activiteiten beperkter konden worden uitgevoerd (Excellentieprogramma; specificatie van karakterelementen binnen de programma's; leiderschapsprogramma). De bestedingen voor arbeidsmarktoriëntatie zijn op het niveau dat de faculteit zich voorgenomen had (career services officer). Het CvB vindt dat de faculteit verantwoorde keuzes heeft gemaakt. De Faculteitsraad is gedurende alle vergaderingen op de hoogte gehouden door het MT.

Het CvB concludeert dat TSB op schema ligt en gaat akkoord met de inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn. Waar afgeweken wordt van de planning, is dat afdoende toegelicht en overlegd met de facultaire medezeggenschap.

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Tabel 3.3.4 Voortgang 2021: TSHD

Faculteit

Budget (k€)

Realisatie (k€)

Verschil (k€)

Voortgang

TiSEM

2.456

2.218

-238

90%

TLS

1.106

996

-110

90%

TSB

1.528

1.717

189

112%

TSHD

903

1.269

366

141%

TST

76

68

-8

89%

Totaal

6.069

6.268

199

103%

Figuur 3.3.4.1 Voortgang landelijke thema's TSHD

Figuur 3.3.4.2 Voortgang Tilburg University thema's TSHD

In 2020 was er sprake van een onderbesteding van € 191.000. Om dit te compenseren hebben we in 2021 extra middelen ingezet, dit heeft geresulteerd in een overbesteding van € 366.000. Hieronder volgt een toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen:

 1. Thema 1, A: Uitbreiden Wetenschappelijke Staf met Onderwijsaanstelling. Wij hebben het grootste deel van onze resterende middelen toegewezen om meer personeel voor onderwijs aan te stellen, om ons personeel en onze studenten door de moeilijke onderwijsomstandigheden van het afgelopen jaar heen te helpen. Dit was al opgenomen in de plannen voor de besteding van de middelen voor de Kwaliteitsafspraken, die in het najaar van 2021 aan de Faculteitsraad zijn voorgelegd. Bovendien is het, gezien de opbouw van deze middelen (het stijgende budget per jaar), zinvol nu te handelen en meer uit te geven aan personeel, zodat deze uitgaven de komende jaren gelijkmatiger worden.

 2. Thema’s 2/3, afspraken B, C en I: Inzet Student-assistenten. De structurele inzet van student assistenten is sinds de start van de Kwaliteitsafspraken een punt van extra aandacht. In de praktijk overlappen deze thema's elkaar in het werk dat studentassistenten voor TSHD doen. De overbesteding op de Thema's C en I in 2021 wordt gecompenseerd door de onderbesteding op de Thema's B en C in 2020.

 3. Thema 6, J: Bevorderen van Digitalisering in het Onderwijs. Er is enige overbesteding op Thema J in 2021. Dit wordt gecompenseerd door de onderbesteding op Thema H in 2020. Dit budget is ingezet voor de inzet van drie onderwijsassistenten en een instructional designer, die een rol zullen spelen bij de uitvoering van een faculteitsbreed project over blended learning dat onderdeel is van het Onderwijs Innovatie Plan (Thema H). Daarnaast zullen zij docenten ondersteunen en inspireren bij het verder ontwikkelen van digitalisering in hun onderwijs (Thema J).

 4. Herbestemming en extra middelen:

 • Thema 1, A: Uitbreiden Wetenschappelijke Staf met Onderwijsaanstelling (+€ 26.000, overgeheveld van Thema 5, H).

 • Thema 5, H: Onderwijsinnovatielab (-€ 26.000, overgeheveld naar Thema 1, A). Deze herbestemming van middelen van H naar A in 2021 vloeit voort uit een onderbesteding op Thema H in 2020, die in 2021 niet op verantwoorde wijze binnen H kon worden gecompenseerd. Zoals hierboven aangegeven was er vanwege de onderwijskundige omstandigheden meer budget nodig voor de ondersteuning van ons onderwijzend personeel, wat onder A valt.

 • Thema 6, J: Bevorderen van Digitalisering in het Onderwijs (+€ 19.000)

 • Thema 1, A: Uitbreiden Wetenschappelijke Staf met Onderwijsaanstelling (+€ 2.000).

Betrokkenheid facultaire medezeggenschap

De Faculteitsraad is nauw betrokken geweest in het gehele proces:

 • De plannen voor 2021-2024 zijn in september 2021 besproken met de Faculteitsraad. Er is voorafgaand aan deze vergadering een aparte voorbespreking georganiseerd waarin de nieuwe studentleden toelichting hebben ontvangen op het proces en de inhoud van de Kwaliteitsafspraken. De Faculteitsraad heeft unaniem positief geadviseerd over de plannen voor 2021-2024.

 • In februari 2022 is over de uitvoering van de plannen voor 2021 gerapporteerd aan de Faculteitsraad. De Faculteitsraad heeft unaniem positief geadviseerd.

Verklaring Faculteitsraad TSHD (30 maart 2022)

Graag laten wij u bij deze weten dat de leden van de Faculteitsraad van TSHD intensief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een bestedingsplan voor kwaliteitsmiddelen voor de aankomende periode. In de Faculteitsraadsvergadering van 28 september 2021 is hierover unaniem positief geadviseerd. Het doel van deze gelden is primair de kwaliteit van het onderwijs van TSHD te verbeteren en daartoe zijn concrete Kwaliteitsafspraken opgesteld.

Ook is er in de Faculteitsraadsvergadering van 24 januari 2022 unaniem positief geadviseerd over de rapportage over de besteding van de kwaliteitsgelden in het afgelopen jaar (2021). In 2021 is er geprobeerd een balans te herstellen omdat er – door het beschikbaar komen van aanvullende middelen – in 2020 minder geld besteed was dan begroot. De balans is in 2021 inderdaad hersteld en de raadsleden zijn zeer tevreden over de manier waarop het beschikbare geld is ingezet. De gelden zijn onder andere ten goede gekomen aan de inzet van student-assistenten en het verbeteren van online onderwijs, iets dat natuurlijk enorm belangrijk was in het afgelopen jaar waar COVID-19 ons soms nog parten speelde.

Als er een kritische noot geplaatst mag worden in deze zeer positief bedoelde brief, dan is het dat de raad zich heeft afgevraagd of het nodig moet zijn iemand apart aan te stellen om over de besteding van de kwaliteitsgelden te rapporteren. We zien dat (gezien wat er gevraagd wordt van de universiteit en faculteit) inderdaad noodzaak was iemand daarvoor aan te stellen, tegelijkertijd vinden we het jammer dat de aanvraag van dit soort gelden zoveel administratieve last met zich meebrengt. Dit laatste is uiteraard een vraagstuk dat buiten de faculteitsraad TSHD beantwoord moet worden; we hopen dat een signaal hierover op de bedoelde plaats is aangekomen want we hebben ook dit punt in de Faculteitsraad besproken.

De Faculteitsraad vertrouwt erop dat budgetten voor de kwaliteitsmiddelen ook in de toekomst zullen bijdragen aan een verdere innovatie en professionalisering van het onderwijs aan Tilburg University in het algemeen en TSHD in het bijzonder.

Bevindingen College van Bestuur

Het CvB constateert dat TSHD in 2021 heeft ingezet op alle zes landelijke thema’s. Investering op het Thema 1 (Intensiever en Kleinschaliger Onderwijs) stond in 2020 nog niet in de plannen. In 2021 is daar extra (ruim 170%) op besteed. Over de gehele linie wordt meer uitgegeven dan de faculteit zich had voorgenomen (141%). Zo is er extra geïnvesteerd in een jaarkalender en Quick Reference Card. Ook is de uitgave voor een career services officer voortgezet. Het CvB stemt in met de keuzes.

In het bilateraal overleg zijn de volgende onderwerpen specifiek besproken:

 • Er is fors meer geïnvesteerd op personeel met een onderwijsaanstelling. Een deel van de toekomstige financiën van de Kwaliteitsafspraken is al in 2021 besteed. TSHD heeft daartoe besloten omdat de onderwijsomstandigheden in 2021 meer personeel vereisten.

 • Zoals eerder al afgesproken met de Faculteitsraad, is er ook dit jaar weer geïnvesteerd in student-assistenten, zodat wetenschappelijk personeel zich meer kan richten op onderwijs en onderwijsontwikkeling.

Het CvB concludeert dat TSHD aanzienlijk meer heeft uitgegeven dan het zich voorgenomen had. Dit heeft onder meer te maken met het naar voren halen van middelen voor extra personeel, wat gegeven de omstandigheden (COVID-19) een verantwoorde keuze was. De facultaire medezeggenschap is voldoende betrokken.

Tilburg School of Catholic Theology

Tabel 3.3.5 Voortgang 2021: TST

Faculteit

Budget (k€)

Realisatie (k€)

Verschil (k€)

Voortgang

TiSEM

2.456

2.218

-238

90%

TLS

1.106

996

-110

90%

TSB

1.528

1.717

189

112%

TSHD

903

1.269

366

141%

TST

76

68

-8

89%

Totaal

6.069

6.268

199

103%

Figuur 3.3.5.1 Voortgang landelijke thema's TST

Figuur 3.3.5.2 Voortgang Tilburg University thema's TST

2021 was het tweede jaar van de implementatie van de Kwaliteitsafspraken van TST. De plannen voor de periode 2020-2024 zijn goedgekeurd door de Faculteitsraad in december 2019. TST heeft voor 2021 ingezet op drie hoofdthema's en hieronder zal uitgebreider worden ingegaan op de motivatie daarvan, genomen besluiten tot aanpassing en de betrokkenheid van de Faculteitsraad. Mede door COVID-19 zijn accenten wat anders komen te liggen en is de ontwikkeling van digitalisering in het onderwijs in een stroomversnelling geraakt.

Thema’s 2 en 3: In 2021 is extra geïnvesteerd in begeleiding van de internationale studenten. De Faculteitsraad was al in 2020 akkoord gegaan met deze investering.

Thema 4 (Onderwijsdifferentiatie): Er is een Career Service Officer (CSO) aangesteld, die een specifiek aanbod ontwikkelt voor studenten theologie: lezingen, excursies (project Later als Ik Groot Ben, Faculteitsraad 16 december 2O21).

Thema 5 (Verdere Professionalisering van Docenten): Ook in 2021 is aandacht besteed aan docentprofessionalisering: cursussen, coachingstrajecten. In 2021 is een toetsdeskundige aangesteld (Faculteitsraad, maart 2021).

De digitalisering in het onderwijs is en was voor de TST een belangrijk speerpunt. Door COVID-19 is deze ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt en zijn er in een snel tempo nieuwe onderwijsmethodes ontwikkeld. Waar in eerste instantie het budget bedoeld was voor de ontwikkeling van een blended learning programma is besloten dit te besteden aan ICT-ondersteuning voor docenten.

Betrokkenheid facultaire medezeggenschap

Alle bovengenoemde plannen zijn besproken met en goedgekeurd door de Faculteitsraad.

In iedere vergadering van de Faculteitsraad is stilgestaan bij de Kwaliteitsafspraken. Specifiek zijn de monitoringschema’s besproken in het voorjaar en in september. De evaluatie van 2021 is in twee rondes besproken, op 4 februari en 30 maart 2022. Op 30 maart 2022 is de verantwoording van de kwaliteitsmiddelen 2021 vastgesteld.

Verklaring Faculteitsraad TST (30 maart 2022)

In vervolg op de betrokkenheid van de Faculteitsraad van de TST op de Kwaliteitsafspraken en de implementatie ervan, houdt de Faculteitsraad zich ook in het lopende academisch jaar 2021-2022 intensief bezig met de gemaakte Kwaliteitsafspraken. Elke Faculteitsraadvergadering alsmede Overlegvergadering zijn de Kwaliteitsafspraken geagendeerd en worden deze uitvoerig besproken.

De Faculteitsraad stelt vast dat de Kwaliteitsafspraken in 2021 conform de afspraken zijn geïmplementeerd en deze implementatie adequaat te volgen was.

De Faculteitsraad heeft er het volste vertrouwen in dat de Kwaliteitsafspraken en hun implementatie zullen bijdragen aan een verdere innovatie en professionalisering van het onderwijs aan Tilburg University in het algemeen en aan de TST in het bijzonder en wenst, met het oog daarop, ook voor 2022 tot zinvolle Kwaliteitsafspraken te komen.

Bevindingen College van Bestuur

Het CvB ondersteunt de extra uitgaven van TST op met name de Thema’s 2 en 3 en de ondersteuning voor de ontwikkeling van digitalisering in het onderwijs.

In het bilateraal overleg is gesproken over het feit dat het bij TST gaat om relatief kleine aanstellingen waar in geïnvesteerd wordt. Daarbij gaat het om medewerkers die ook actief zijn bij andere faculteiten (zoals de Career Services Officer en de toetsdeskundige). Verder is besproken dat de professionalisering van de docenten een belangrijk aandachtspunt is. De teacher academy en blended learning-initiatieven bieden hiervoor aanknopingspunten.

De wijzigingen in de bestedingen worden in de TST-rapportage uitgebreid toegelicht. De Faculteitsraad is goed betrokken.