3.4 Reflectie Universiteitsraad

De universiteitsraad heeft met interesse kennisgenomen van hetgeen in het jaarverslag over de kwaliteitsafspraken is opgenomen en dit uitgebreid met het CvB besproken tijdens de universiteitsraad van 2 juni.  

De universiteitsraad constateert met genoegen dat er, ondanks de impact van COVID-19, door de faculteiten voortvarend uitvoering wordt gegeven aan de afgesproken maatregelen. Daarnaast zijn de medezeggenschapsraden van de faculteiten tevreden over de wijze waarop en de mate waarin ze hierbij betrokken worden. In de gesprekken met de faculteitspartijen horen we terug dat ze zich voldoende gehoord voelen door het faculteitsbestuur. De NPO-middelen hebben hierin mede een belangrijke rol gehad in het ondervangen van de negatieve effecten van de coronacrisis. De coronacrisis heeft het aspect van digitalisering binnen de Kwaliteitsafspraken in een stroomversnelling gebracht. Om die reden is er op dat terrein veel (noodgedwongen) voortgang geboekt. In het kader van digitalisering heeft het CvB ook in haar strategie opgenomen toe te werken naar een onderwijsomgeving waar Blended Learning de standaard is. De universiteitsraad is van mening dat het CvB hiermee goede stappen zet in het kader van digitalisering. 

De universiteitsraad heeft waardering voor de actieve wijze waarop het CvB de inzet op de kwaliteitsafspraken verbindt met de ambities die neergelegd zijn in de strategie richting 2027. De raad adviseert het CvB dit actief te blijven doen en vraagt in dit verband deze inzet op verdere onderwijsvernieuwing en digitalisering voort te zetten en te optimaliseren. Daarnaast heeft de raad ook bij de bespreking van de begroting, maar ook in een informele setting daarbuiten, haar geluid goed kenbaar kunnen maken richting het CvB

De kwaliteitsafspraken zijn in 2015 ingevoerd als gevolg van de afschaffing van de basisbeurs. Het geld dat vrijkwam met deze afschaffing zou ten goede moeten komen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Een belangrijk aspect hierin is dat deze investeringen merkbaar moeten zijn voor de student. De universiteitsraad hecht er daarom aan dat het CvB voortdurend in gesprek blijft met de medezeggenschap om te waarborgen dat de middelen uit de kwaliteitsafspraken blijvend ten goede komen aan het onderwijsklimaat van de student. 

De universiteitsraad wenst de faculteiten en het CvB veel succes met de verdere uitvoering van de kwaliteitsafspraken en ziet uit naar een bredere evaluatie in de toekomst.