4.2 Keuzes vooraf

Bestedingsplan onderwijs

In het bestedingsplan onderwijs is uiteengezet aan welke thema’s en acties Tilburg University de beschikbare NPO-middelen besteedt. Daarbij worden de volgende uitgangspunten, die met de medezeggenschap zijn afgestemd, gehanteerd: 

Algemene uitgangspunten: 

 • De maatregelen passen binnen de kaders van het bestuursakkoord onderwijs van het NPO;

 • De maatregelen zijn ambitieus, bieden maatwerk en zijn uitvoerbaar; 

 • Zij worden zoveel mogelijk specifiek en gericht uitgewerkt; 

 • De maatregelen sluiten aan bij de reguliere processen in de instelling en zijn ingebed in het reguliere jaarritme van het onderwijs; 

 • De maatregelen zijn gericht op de geconstateerde knelpunten op de thema’s uit het bestuursakkoord. 

Tilburg University-specifieke uitgangspunten:

 1. Er wordt gekozen voor maatregelen die aansluiten bij bestaande initiatieven binnen de universiteit;

 2. De gekozen maatregelen hebben zoveel mogelijk een duurzaam en ontwikkelingsgericht effect dat verder strekt dan de horizon van het bestuursakkoord.;

 3. Ze zijn ondersteunend voor de docenten en/of de ondersteuners in de werkzaamheden die zij verrichten in het kader van onderwijs en direct of indirect voelbaar voor de studenten;

 4. Ze zijn snel uitvoerbaar, gezien de horizon van het bestuursakkoord;

 5. Er wordt gekozen voor een beperkt aantal (clusters van) maatregelen waardoor er sprake is van focus en doelmatigheid. 

Door het afsluiten van het Bestuursakkoord Onderwijs heeft Tilburg University de mogelijkheid gekregen om de problemen als gevolg van de coronapandemie zo goed mogelijk op te lossen. De universiteit ontvangt hiertoe geoormerkte gelden voor de volgende thema’s:

 • Thema 1: In- en doorstroom;

 • Thema 2: Studentenwelzijn en binding met de opleiding;

 • Thema 3: Lerarenopleidingen;

 • Extra thema: Extra hulp in de klas.

De inzet is met name gericht op de volgende punten:

 1. Het bieden van ondersteuning aan studenten om achterstanden in te lopen; denk aan inzet op individuele studieplannen, het bieden van extra stagemogelijkheden en aandacht voor persoonsontwikkeling en socialisatie;

 2. Het voorkomen van achterstanden in de nabije toekomst door in te zetten op flexibilisering en digitalisering;

 3. Het versterken van de binding van studenten met de universiteit en de stad;

 4. Het bieden van ondersteuning aan studenten die met mentale problemen worstelen en het zorgdragen voor een goede inzet op preventie en vroeg signaleren;

 5. Het ontzorgen van onze docenten door het versterken van de ondersteuningsstructuur zodat de genoemde maatregelen niet tot een toename van de werkdruk leiden.

Bestedingsplan onderzoek

In het bestedingsplan onderzoek wordt uiteengezet op welke wijze Tilburg University problematiek met betrekking tot onderzoeksvertraging probeert op te lossen. Om een goede inschatting te kunnen maken van hoe vertragingen kunnen worden voorkomen of zoveel mogelijk kunnen worden beperkt, is het van groot belang dat onderzoekers nauw contact onderhouden met hun leidinggevenden of (mede)begeleiders om samen de situatie en mogelijkheden te bespreken. De voorkeur wordt gegeven aan oplossing die kijken naar de flexibiliteit binnen het project en binnen de duur van het arbeidscontract. Alleen in het geval dat hier geen oplossing kan worden gevonden, wordt de mogelijkheid van een tijdelijke verlenging van de arbeidsovereenkomst overwogen. Waar het gaat om flexibiliteit binnen het project kan bijvoorbeeld gekeken worden naar aanpassing van de planning van het onderzoeksproject en evaluatie van de inhoud van het onderzoeksproject.

Als er geen mogelijkheden zijn om het onderzoek binnen de gestelde duur van het arbeidscontract of de prestatie-indicatoren (criteria) aan te passen, zal de mogelijkheid tot verlenging van de tijdelijke arbeidsovereenkomst van de onderzoeker worden onderzocht. Daartoe is van belang (1) dat de tijdelijke verlenging van de arbeidsovereenkomst wettelijk mogelijk is, (2) duidelijk is hoe lang de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd, en (3) duidelijk is hoe de verlenging zal worden gefinancierd. In eerste aanleg wordt voor financiering gekeken naar middelen binnen het project van de onderzoeker die nog niet zijn gematerialiseerd, zoals reis- en verblijfskosten en andere aanvullende middelen die de externe subsidieverstrekker beschikbaar kan stellen voor de voltooiing van het onderzoek. Indien de financiering van de verlenging van het tijdelijk dienstverband niet kan worden gedekt uit deze middelen, kan deze voor promovendi, postdoctorale onderzoekers en tenure trackers worden gedekt door gebruikmaking van NWO- en NPO-middelen. Deze worden expliciet beschikbaar gesteld voor onderzoekers in de eindfase van tijdelijk onderzoek.