4.3 NPO-middelen realisatie onderwijs

Tilburg University heeft ervoor gekozen om de middelen direct toe te wijzen aan de realisatie van de gestelde doelen. Doordat in 2021 met name de voorbereidingen zijn getroffen om tot daadwerkelijke besteding te komen – denk aan het werven van onderwijscoördinatoren en secretarissen examencommissie en het ontwikkelen van een passend trainginsaanbod – zijn de bestedingen in 2021 aanzienlijk lager dan in het plan opgenomen. De verwachting is dat deze ingecalculeerde achterstand vanaf 2022 wordt ingehaald.

Thema 1: In- en doorstroom

Binnen Thema 1, soepele in- en doorstroom, worden met name knelpunten gesignaleerd op het gebied van begeleiding van studenten, zowel bij het inlopen van individuele achterstanden als aandacht voor ontwikkeling van persoonsvorming en socialisatie. Daarom investeert Tilburg University extra in studiebegeleiding en ondersteuning voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk om achterstanden in de nabije toekomst te voorkomen, vooral omdat vooralsnog nog onduidelijk is hoe de coronapandemie zich verder zal ontwikkelen. Daarom zetten wij in op een goede ondersteuning voor onze docenten op het gebied van digitalisering van het onderwijs, zodat studenten meer flexibiliteit wordt geboden. Tenslotte zet Tilburg University in op het versterken van de binding die (aankomende) studenten hebben met de universiteit en de stad, door de campus een bruisende en uitdagende plek te laten zijn waar studenten graag verblijven.

Het aanbieden van extra begeleiding en het bieden van mogelijkheden om studievertraging in te lopen – inzet op socialisatie en persoonsvorming

In het kader van TEP hebben alle faculteiten een PASS-programma ontwikkeld voor hun studenten. Daarnaast wordt er stevig ingezet op voorbereiding op de arbeidsmarkt. Vanuit het bestedingsplan onderwijs wordt ingezet op de verdere versterking en intensivering van het PASS-programma. 2021 stond in het teken van planontwikkeling en werving. Dit heeft ertoe geleid dat begin 2022 een extra Career Service Officer is gestart die studenten meer begeleiding biedt in hun stappen naar de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt in voorbereiding op het nieuwe academisch jaar bezien of het mogelijk is om met kleinere groepen te gaan werken binnen een van de faculteiten. Het doel hiervan is sneller te signaleren wanneer studenten extra ondersteuning nodig hebben, gezien de achterstanden die zij in hun vooropleiding kunnen hebben opgelopen door de coronapandemie.

Het bieden van mogelijkheden om individuele studievertraging in te lopen en in de nabije toekomst te voorkomen

De opgelopen achterstanden vragen om maatwerkoplossingen voor individuele studenten door samen met hen goede studieplannen te maken en te bezien of en waar versnelling mogelijk is. Daarnaast wordt ingezet op extra stagemogelijkheden, zodat zij eventuele achterstanden kunnen inlopen en zich beter kunnen voorbereiden op de huidige krappe arbeidsmarkt. In de laatste drie maanden van 2021 is daarom actief ingezet op het uitbreiden van het aantal onderwijs- en stagecoördinatoren. In 2022 wordt dit verder uitgebreid. Dit biedt de ruimte om daadwerkelijk maatwerk aan te bieden waar nodig. Daarnaast krijgen meer studenten extra hulp en ondersteuning in het schrijfproces van hun thesis door het aantrekken van extra medewerkers bij het Scriptorium. Zij kunnen daardoor eerdere achterstanden, veroorzaakt door motivatieproblemen, inlopen.

Het beter laten landen van studenten en het vergroten van binding met de universiteit en stad

Naast de gebruikelijke activiteiten zoals een introductieweek voor eerstejaarsstudenten, zet Tilburg University ook in het kader van de landelijke inzet in op een betere aansluiting tussen VO en WO. Dit betekent dat het van belang is goed in beeld te hebben waardoor uitval veroorzaakt wordt om studenten hierin extra te begeleiden en goed te kunnen adviseren. Hierbij is met name oog voor de huidige 6-vwo-leerlingen die afgelopen studiejaar onvoldoende gebruik hebben kunnen maken van open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten. Door het uitvoeren van diverse onderzoeken onder studiekiezers, het trainen van medewerkers en het inrichten van een nieuwe, hybride aanpak van voorlichting, kan de universiteit nu beter aansluiten bij de vraag van onze toekomstige studenten. In het najaar van 2022 zal deze nieuwe aanpak volledig worden geïmplementeerd.

Om de binding met de universiteit en de stad te versterken, investeren we in een living en vibrant campus met een ruim aanbod aan sociale en culturele activiteiten. In 2021 is gestart met de werving voor een projectleider Cultuur op de Campus. Ook is Marketing & Communicatie in samenwerking met Facility Services gestart met de ontwikkeling van nieuwe plannen die aansluiten bij de wensen van onze studenten en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Door de geldende overheidsmaatregelen eind 2021 is het helaas nog niet gelukt om daadwerkelijk extra activiteiten te organiseren op de campus. De middelen die daarvoor in 2021 beschikbaar waren, worden daarom doorgeschoven naar 2022.

Om studenten goed te laten starten op de universiteit, wordt er een leerlijn studie- en leervaardigheden ontwikkeld. Deze is met name bedoeld om studenten die achterstanden in executieve vaardigheden hebben opgelopen een steuntje in de rug te bieden. Voor dit project is in 2021 een docentengroep samengesteld die met ingang van 2022 start met de ontwikkeling van een webbased module, die in het derde kwartaal van 2022 beschikbaar zal zijn.

Het bieden van mogelijkheden om studievertraging in te lopen en te voorkomen – digitalisering en flexibilisering

We zetten in op het verbeteren van processen en het vergroten van de mogelijkheden om in te spelen op veranderende omstandigheden. Daarom is in 2021 een procesanalist aangesteld die gestart is met de verbetering van de processen rondom tentaminering en roostering. Door de inzet van proctoring en de beslissing om tentamens online te laten maken, kwamen de processen in de tentamenorganisatie onder druk te staan en dienden deze opnieuw op een optimale manier ingericht te worden. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van ons onderwijs, waarbij bijzondere aandacht is voor premaster studenten. Hierbij is blijvend aandacht nodig voor de werkdruk van docenten door focus op de juiste ondersteuning van de onderwijsprocessen die noodzakelijk zijn om vertragingen in te lopen en in de toekomst te voorkomen. In verschillende faculteiten is daarom gestart met de inzet van multidisciplinaire ondersteuningsteams dicht bij de docent. Daarnaast worden studentassistenten ingezet om docenten en wetenschappers te ontzorgen waardoor tijd ontstaat voor flexibilisering en digitalisering. Waar daadwerkelijke inzet in 2021 nog niet gelukt is, is wel gestart met werving van deze medewerkers en starten deze naar verwachting begin 2022. Tenslotte heeft de universiteit een start gemaakt met het intensiveren en optimaliseren van het gebruik van digitaal toetsen. Een projectleider heeft de behoeften binnen de universiteit geïnventariseerd en een nieuwe visie op digitaal toetsen ontwikkeld. Deze ontwikkeling zal in 2022 voortgezet worden, met als doel dat bij de start van het academisch jaar 2022-2023 voldaan kan worden aan de vraag vanuit docenten en studenten.

Randvoorwaarden voor uitvoering acties Thema 1: ondersteuning door ICT

Tabel 4.3.1 Thema 1: In- en doorstroom

Doelstelling/Beoogd resultaat

Actie

Budget 2021 (k€)

Besteding 2021 (k€)

Extra begeleiding en inlopen achterstanden – socialisatie en persoonsvorming

Versterken en intensiveren PASS (TEP)

200

Naar 2022

Inhalen individuele studievertraging

Inzet onderwijs- en stagecoördinatoren

400

Naar 2022

Inhalen individuele studievertraging

Uitbreiding scriptorium

7

Naar 2022

Studiekeuze, beter laten landen en vergroten binding met de universiteit

Living Campus

150

Naar 2022

Studiekeuze, beter laten landen en vergroten binding met de universiteit

Data driven approach bij studiekeuze

Eigen middelen

Eigen middelen

Studiekeuze, beter laten landen en vergroten binding met de universiteit

Aanpassen vormgeving wervingskalender

Eigen middelen

Eigen middelen

Het bieden van mogelijkheden om studievertraging in te lopen en te voorkomen – digitalisering en flexibilisering

Inzet procesanalist

34

30

Het bieden van mogelijkheden om studievertraging in te lopen en te voorkomen – digitalisering en flexibilisering

Inzet projectleider digitaal toetsen

Eigen middelen

Eigen middelen

Het bieden van mogelijkheden om studievertraging in te lopen en te voorkomen – digitalisering en flexibilisering

Digitalisering onderwijs

150

20

Het bieden van mogelijkheden om studievertraging in te lopen en te voorkomen – digitalisering en flexibilisering

Ondersteuning onderwijsprocessen

608

111

Ondersteuning door ICT

Vergroten streaming- en opname mogelijkheden

Eigen middelen

Eigen middelen

Leerlijn studie- en leervaardigheden

Ontwikkeling leerlijn studie- en leervaardigheden voor nieuwe studenten en pre-bachelor

20

Naar 2022

Totaal thema 1

 

1.570

161

Om bovenstaande acties daadwerkelijk uit te voeren is het noodzakelijk om te investeren in de faciliteiten die uitvoering mogelijk maken. Vanuit eigen middelen zijn daarom de streaming- en opnamefaciliteiten vergroot, zowel door te investeren in vaste streaming- en opnamefaciliteiten in alle grote collegezalen als door het beschikbaar stellen van mobiele units. Voor 2022 wordt onderzocht of eveneens vaste faciliteiten kunnen worden gerealiseerd in de onderwijszalen met een capaciteit van minder dan 50 studenten, zodat we voorbereid zijn op het eventueel weer opvlammen van het coronavirus in het najaar.

Thema 2: Studentenwelzijn en binding met de opleiding

Met betrekking tot studentenwelzijn, Thema 2, zetten we vooral in op de directe ondersteuning van onze studenten die tegen problemen op het gebied van welzijn aan zijn gelopen of nog steeds lopen. Dit doen we door meer studentendecanen en -psychologen in te zetten, het trainingsaanbod voor studenten en medewerkers uit te breiden en te sturen op een heldere integrale aanpak op studentenwelzijn vanuit een eerder geformuleerde centrale visie. Deze integrale aanpak wordt ondersteund door duidelijke informatievoorzieningen vanuit een een-ingangsprincipe.

Het aanbieden van extra begeleiding

Een aantal acties die bij Thema 1 zijn benoemd, zoals het versterken en intensiveren van het PASS-programma en het inzetten van extra onderwijs- en stagecoördinatoren, bieden studenten niet enkel de ondersteuning om studieachterstanden te voorkomen of in te lopen. Zij zijn ook nadrukkelijk gericht op het vergroten van het welbevinden van de student, mede door het vergroten van de kans op studiesucces. De stand van zaken en verantwoording hiervan is reeds bij het eerste thema weergegeven.

Ondersteuning van studenten door training

We zetten in op zowel het bieden van aanvullend trainingsaanbod voor individuele studenten als het aanbieden van trainingen aan docenten en studenten- en studieverenigingen ter ondersteuning van anderen. Dit doen we waar mogelijk in samenwerking met andere universiteiten. In het laatste kwartaal van 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de opstart van een passend trainingsaanbod voor vier verschillende doelgroepen:

  • Medewerkers die direct betrokken zijn bij de studentbegeleiding;

  • Studentbestuurders;

  • Vertrouwenscontactpersonen bij verengingen;

  • De algemene studentenpopulatie.

Bij deze laatste doelgroep ligt de nadruk op het uitbreiden van preventief aanbod dat passend is bij de meest voorkomende problematieken, zoals stressmanagement, aandacht en concentratie, uitstelgedrag en perfectionisme. Hierbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van gezamenlijke inkoop met andere universiteiten. Dit heeft geleid tot intensivering van de kennisdeling en het verder uitbouwen van een landelijk netwerk studentenwelzijn in 2021.

In het eerste kwartaal van 2022 wordt een nieuw E-health aanbod geïmplementeerd om te voldoen aan de toenemende vraag naar kortdurende interventies binnen het bredere kader van preventief en vroegdiagnostisch welzijnsbeleid. De overige trainingen worden deels in het tweede kwartaal van 2022 geïmplementeerd (zelfmoordpreventie voor medewerkers in de keten studentbegeleiding) en voor de doelgroep studenten vanaf academisch jaar 2022-2023 ingezet. Voor studenten heeft de hoogste prioriteit het aanbieden van trainingen aan de vertrouwenscontactpersonen bij verenigingen om sociale veiligheid te bewaken en te bevorderen.

Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de opstart van peer-to-peer groepen in het eerste kwartaal van 2022. Deze groepen richten zich op studenten met ADD/ADHD en studenten die te maken hebben met rouw en verlies. Deze peer-to-peer aanpak sluit naadloos aan bij onze visie op studentenwelzijn en voorziet in een toenemende behoefte van studenten met een ondersteuningsvraag om met peers in contact te komen, ervaringen uit te wisselen, elkaar te helpen en een sociaal netwerk op te bouwen.

Meer ondersteuning voor studenten, continuïteit in capaciteit

Om studenten snel en effectief te kunnen helpen en wachtlijsten te minimaliseren zetten wij in op uitbreiding van de welzijnsondersteuning, zowel waar het gaat om directe ondersteuning als waar het gaat om borging van de integraliteit. In 2021 heeft dit geleid tot uitbreiding van het studentendecanaat met 0,6 Fte in de laatste paar maanden van het jaar. Daarnaast is per 1 juni 2021 de Well-being Officer gestart. Zij is verantwoordelijk voor het bieden van een helder en coherent aanbod van lopende en nieuw te starten welzijnsinitiatieven. Het eigenaarschap van welzijn en de regierol liggen bij de individuele student, maar de universiteit schept de juiste randvoorwaarden en zoekt waar nodig de samenwerking met de externe zorgaanbieders. De werkgroep studentenwelzijn, waarin zowel medewerkers als studenten vertegenwoordigd zijn, heeft een initiërende en verbindende rol in de implementatie van de opgestelde visie op studentenwelzijn.

Een belangrijke stress factor bij studenten blijkt de oplopende wachttijd bij de examencommissies als gevolg van de transitie naar online toetsen te zijn. Om deze te kunnen beperken wordt de ondersteuning bij de examencommissies versterkt. Dit blijkt lastig te zijn, omdat er weinig aanbod op de arbeidsmarkt is. Toch zullen naar verwachting begin 2022 op alle faculteiten extra medewerkers ter ondersteuning van de examencommissies starten.

Bieden van extra faciliteiten voor studenten, verbetering informatievoorziening

Studenten gaven in 2021 aan dat de informatie met betrekking tot studentenwelzijn en ondersteuning beschikbaar is binnen Tilburg University, maar dat dit soms lastig te vinden is. Om dit te verbeteren is de landingspagina studentenwelzijn ontwikkeld. Ook is de bereikbaarheid van de studentenbalie vergroot door matching van de beschikbare capaciteit aan de verwachtte drukte en het digitaliseren van een aantal processen.

Randvoorwaarden voor uitvoering acties Thema 2: mogelijkheid voor ontmoeting

Om bovenstaande acties daadwerkelijk uit te voeren, was het ook noodzakelijk om te investeren in het vergroten van de mogelijkheden voor ontmoeting en contact. Daarom zijn er in het totaal 120 extra buitenwerkplekken gerealiseerd. Hierdoor hebben studenten bij goed weer ook gedurende de coronapandemie op de campus kunnen samenkomen voor ontmoeting en studie gerelateerde faciliteiten. In de bibliotheek is het aantal studiewerkplekken uitgebreid met 160 en is er een centrale ontmoetingsplaats met huiskamersfeer gecreëerd waar studenten elkaar gepland en ongepland kunnen ontmoeten. De drempel voor onderling contact wordt door de informele setting verlaagd.

Tabel 4.3.2 Thema 2: Studentenwelzijn en binding met de opleiding

Doelstelling/Beoogd resultaat

Actie

Budget 2021 (k€)

Bestedingen 2021 (k€)

Ondersteuning door training

Vertrouwenspersonen/Vroegsignalisering/Overige trainingen

40

Naar 2022

Ondersteuning door training

Peer-to-peer groepen

Meer ondersteuning voor studenten – continuïteit eerdere investeringen

Uitbreiding capaciteit studentendecanen en -psychologen

0

9

Meer ondersteuning voor studenten – continuïteit eerdere investeringen

Inzet Well-being officer

37

39

Meer ondersteuning voor studenten – continuïteit eerdere investeringen

Uitbreiding capaciteit examencommissies

150

Naar 2022

Bieden van extra faciliteiten – verbetering informatievoorziening

Uitbreiding capaciteit studentenbalie

Eigen middelen

Eigen middelen

Bieden van extra faciliteiten – verbetering informatievoorziening

Ontwikkeling landingspagina studentenwelzijn

5

Naar 2022

Vergroten mogelijkheden voor extra ontmoeting en contact

Uitbreiding buitenwerkplekken

Eigen middelen

Eigen middelen

Vergroten mogelijkheden voor extra ontmoeting en contact

Uitbreiding werkplekken bibliotheek

Eigen middelen

Eigen middelen

Gezamenlijke ontwikkeling en inkoop op het gebied van studentenwelzijn

Uitbreiding E-health aanbod/Training vertrouwenspersonen/ Training suïcidepreventie/Training sociale veiligheid

37

Naar 2022

Totaal thema 2

 

284

48

Thema 5: Lerarenopleidingen

Binnen de lerarenopleidingen, Thema 5, hebben de studenten de afgelopen anderhalf jaar minder stage kunnen lopen. Dit zorgt ervoor dat zij minder feedback hebben ontvangen op hun pedagogische vaardigheden. Tilburg University wil studenten deze feedback alsnog bieden door extra stagebezoeken af te leggen en meer mogelijkheden tot stage te bieden. Daarnaast wordt binnen het onderwijs aandacht besteed aan de didactische principes van online onderwijs zodat de toekomstige docenten die binnen onze universiteit worden opgeleid goed voorbereid zijn op het onderwijs van de toekomst. In 2021 hebben de startwerkzaamheden hiervoor plaatsgevonden in de vorm van werving en het ontwikkelen van plannen. Deze zullen in 2022 gematerialiseerd worden.

Randvoorwaarden voor uitvoering van acties Thema 5: digitalisering en ondersteuning

Om de acties voor de lerarenopleidingen mogelijk te maken wordt aangesloten bij de investeringen met betrekking tot digitalisering en ondersteuning uit Thema 1.

Tabel 4.3.3 Thema 5: Lerarenopleidingen

Doelstelling/Beoogd resultaat

Actie

Budget 2021 (k€)

Bestedingen 2021 (k€)

Uitbreiding stage en onderwijsaanbod

Inzet van extra vakdidactici

103

Naar 2022

Uitbreiding stage en onderwijsaanbod

Stagecoördinatie

22

Naar 2022

Totaal thema 5

 

125

0

Extra thema: Extra hulp in de klas

Tenslotte zet Tilburg University in op de directe ondersteuning van onze docenten. Wij bieden hun extra ondersteuning in de vorm van studenten- en onderwijsassistenten om de additionele taken die zij oppakken voor onze studenten – bijvoorbeeld door het bieden van blended onderwijs – niet te laten leiden tot extra werkdruk. Hoewel deze middelen pas in 2022 beschikbaar komen is er in 2021 niet stilgezeten. Binnen de faculteiten is de werving van studentassistenten en onderwijsassistenten reeds in volle gang zodat deze zo spoedig mogelijk ingezet kunnen worden in 2022.

Randvoorwaarden voor uitvoering van acties extra hulp in de klas: digitalisering en ondersteuning

Om de acties op dit thema mogelijk te maken wordt aangesloten bij de investeringen met betrekking tot digitalisering uit Thema 1.

Tabel 4.3.4 Extra thema: Extra hulp in de klas

Doelstelling/Beoogd resultaat

Actie

Budget 2021 (k€)

Bestedingen 2021 (k€)

Directe ondersteuning docent

Ondersteuning onderwijsprocessen door inzet student- en onderwijsassistenten.

0

7

Totaal extra thema

 

0

7