4.4 NPO-middelen realisatie onderzoek

Binnen het NPO is onder meer opgenomen dat Nederlandse universiteiten middelen ontvangen voor de aanpak van vertraging in het onderzoek van veelal jonge onderzoekers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Deze NPO-middelen, aangevuld met toegewezen gelden vanuit de NWO, worden binnen Tilburg University ingezet voor het verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten van promovendi, tenure trackers en postdocs die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen. Voorbeelden van oorzaken van onderzoeksvertraging zijn problemen met het verzamelen van data, extra werkdruk door het omzetten van fysiek naar online onderwijs, zorg voor kinderen, psychische klachten of het niet kunnen uitvoeren van veldwerk en experimenten in het buitenland. De universiteit ontvangt vanuit NPO, aangevuld met NWO-middelen, voor 2021 en 2022 een totaalbudget van € 2,6 miljoen. 

Voor de inzet van deze NPO- en NWO-middelen is de richtlijn Oplossingsrichtingen bij (Mogelijke) Vertraging van Onderzoek door de Coronacrisis voor Tijdelijke Onderzoekers (promovendi, postdocs en tenure trackers) bij Tilburg University opgesteld. Deze richtlijn, inclusief beslisboom, geeft een handreiking aan onderzoekers en hun leidinggevenden om de voortgang van het onderzoek te bespreken en te bepalen welke oplossingsrichtingen ingezet kunnen worden voor het voorkomen van (verdere) vertraging van het onderzoek. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn het aanpassen van de planning van het onderzoeksproject, inhoudelijke herziening van het onderzoeksproject (bijvoorbeeld onderzoek doen met reeds verzamelde data) en het bijstellen van verwachtingen over te behalen prestatie(criteria) zonder dat de standaard wordt verlaagd. Maatwerk staat centraal om recht te kunnen doen aan de diversiteit aan problemen.

Voor knelgevallen en wanneer dit juridisch gezien mogelijk is, kan er gekeken worden naar de mogelijkheid voor het verlengen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het sluitstuk van de richtlijn is gericht op onderzoekers die als gevolg van COVID-19 vertraging hebben opgelopen en waarbij verlenging van de arbeidsovereenkomst de enige resterende mogelijke oplossing is.

In de richtlijn is een procedure uitgeschreven voor het aanvragen en toekennen van de aan Tilburg University toegewezen NPO- en NWO-gelden ten behoeve van de verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Beoordeling van de aanvragen voor contractverlenging geschiedt door de Centrale Commissie Vertraging. De Commissie, ingesteld door het CvB, beoordeelt op basis van het in de richtlijn gestelde.

In 2021 zijn één spoedronde en twee reguliere rondes georganiseerd waarin promovendi, tenure trackers en postdocs een aanvraag tot contractverlenging konden indienen. Binnen deze aanvraag dienen onderzoekers het volgende aan te geven:

  1. De mate van vertraging door de coronapandemie en de factoren die hiervoor gezorgd hebben;

  2. Waarom andere oplossingsrichtingen niet mogelijk zijn;

  3. De wijze waarop gedurende een verlenging wordt getracht het beoogde resultaat te bereiken.

De oproep tot het indienen van een aanvraag werd verspreid via de decanen en directeuren, de Graduate Schools, een intranetbericht, de nieuwsbrief en een directe mail aan de promovendi. In 2022 zullen nogmaals twee rondes plaatsvinden waarin tijdelijke onderzoekers met onderzoeksvertraging door COVID-19 een aanvraag tot contractverlenging kunnen indienen.

Bestedingen 2021

In 2021 zijn in totaal 106 aanvragen tot contractverlenging gehonoreerd. Daarmee zijn middelen ter hoogte van € 1,8 miljoen toegewezen. De daadwerkelijk gemaakte kosten in 2021 bedragen € 369.000. Bestedingen worden verantwoord op basis van werkelijke loonkosten; andere kosten zoals materiële kosten of indirecte opslagen worden niet meegenomen. Kijkend naar de gerealiseerde kosten en het in 2021 ontvangen NPO- en NWO-budget (€ 1.215.000 NPO en € 206.000 NWO) is nog het bedrag € 1.052.000 te besteden in volgende jaren. Daarnaast ontvangt Tilburg University in 2022 nog een subsidiebedrag ter hoogte van € 1,2 miljoen.

Bij beoordeling van de aanvragen wordt als standaard een verlenging van vier maanden gehanteerd voor een of meerdere COVID-19 gerelateerde problemen – bijvoorbeeld de dataverzameling, online onderwijs geven en problemen met werkomgeving – welke vertraging hebben opgeleverd. Wanneer er meerdere of zwaarwegende problemen tot vertraging van het onderzoek hebben geleid – bijvoorbeeld zorg voor kinderen of vastzitten in het buitenland – heeft de Centrale Commissie Vertraging een langere verlenging toegekend tot maximaal zes maanden.

Tabel 4.4.1 Bestedingen 2021

 

Aantal geholpen onderzoekers

Totale kosten

NPO Steunprogramma voor herstel en perspectief onderzoekers

106

€ 1,8 miljoen

Eigen middelen en financiële en niet-financiële maatregelen

Zie beschrijving hieronder.

Zie beschrijving hieronder.

Andere (niet)-financiële maatregelen

NWO-budget

In 2021 hebben alle Nederlandse universiteiten een budget ontvangen vanuit de NWO om wetenschappers die door COVID-19 vertraging hebben opgelopen te helpen. Tilburg University heeft deze gelden ter hoogte van € 206.000 ingezet tezamen met de NPO-middelen ten behoeve van verlenging van de arbeidsovereenkomst van tijdelijke onderzoekers met onderzoeksvertraging door COVID-19.

Regeling Coronabanen (extra hulp in de klas 2021)

Als gevolg van COVID-19 zijn er bij het ondersteunend personeel veel nieuwe taken komen te liggen boven op de standaard werkzaamheden. Tilburg University heeft het subsidiebedrag uit de regeling Coronabanen/Extra Hulp in de Klas ingezet voor tijdelijke extra capaciteit ten behoeve van het waarborgen van de continuïteit van de primaire processen van de faculteiten. Uit de eerste subsidieregeling heeft de universiteit ter hoogte van € 172.907 verkregen middelen ingezet, aangevuld met een eigen bijdrage van € 32.033. Uit de tweede subsidieregeling heeft de universiteit ter hoogte van € 688.024 verkregen middelen ingezet. Zo zijn extra surveillanten en onderwijscoördinatoren aangetrokken, onder andere voor het voorbereiden van online tentamens, het inregelen van hybridetrainingen voor docenten, en ondersteuning van ZOOM-events. Daarnaast is extra ondersteuning ingezet voor het opnemen van online colleges, begeleiding van videoconferences, de ondersteuning van docenten met onlineonderwijs en student-assistenten ten behoeve van ZOOM-ondersteuning bij onderwijs, webinars en evenementen.

Niet-financiële maatregelen

De onderzoeker wordt aangespoord om samen met de leidinggevende allereerst te kijken naar mogelijke herziening van het onderzoeksproject en mogelijke flexibiliteit van Tenure Track assessment om het onderzoek binnen de duur van de arbeidsovereenkomst af te ronden. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van reeds verzamelde data, het inkorten van de duur van veldonderzoek of longitudinaal onderzoek of het bijstellen van (gedeelte van) de onderzoeksvraagstelling.

Gedurende de coronapandemie was er verstevigende aandacht voor community met oog voor het welzijn en de verbinding van medewerkers en studenten. Diverse maatregelen die zijn genomen om de negatieve effecten van de coronamaatregelen te verzachten zijn de inzet van een company counsellor, het aanbieden van thuiswerkfaciliteiten en werkplekken op de campus voor kwetsbare groepen, ondersteuning voor werkdruk, welzijn en contact, online (PhD) onderwijs, diverse vitaliteitprogramma’s, introductie van de Golden Rules en ondersteuning bij het omzetten van fysiek naar online onderwijs en tentamens. Voor meer informatie zie hoofdstuk 6.2 Human Resources en hoofdstuk 6.4 Welzijn.