5.2 Impactorganisatie in 2021

Het voormalige Impact- en Entrepreneurship-programma is in 2021 verder samengesmolten tot (het in 2020 opgerichte) KTO van Tilburg University. Dit hoofdstuk heeft betrekking op Impact en bij hoofdstuk 6.7 Ondernemende denkers wordt Entrepreneurship verder toegelicht. 2021 is het laatste jaar van het vierjarige Impact-programma. Waar in 2020 de nadruk vooral lag op het versterken van de interne communities en de samenwerking met externe stakeholders binnen de drie Impact-thema’s, stond 2021 vooral in het teken van het aanbrengen van verdere focus en het verduurzamen van de behaalde resultaten na de programmaperiode.

Het format van Academische Werkplaatsen/Innovation Hubs (werktitel) wordt daarvoor het meest toepasbaar geacht. Academische Werkplaatsen/Innovation Hubs kennen onder meer de volgende kenmerken:

 • Ze zijn missie gedreven en dragen bij aan versterking van het profiel van Tilburg University;

 • Ze kennen een heldere, onderscheidende en zichtbare propositie voor onze onderzoekers, studenten en partners;

 • Ze kennen een sterke verbinding met het onderwijs en het onderzoek en hebben tot doel impact aan te jagen.

Vanuit Impact-thema’s naar Academische Werkplaatsen/Innovation Hubs

In 2021 is aan de hand van roadmaps gewerkt aan een verdere concretisering van de drie Impact-thema’s Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing en Creating Value from Data. Op basis van een externe en interne analyses zijn in de roadmaps relevante maatschappelijke transities in beeld gebracht, waaraan Tilburg University samen met partners een onderscheidende bijdrage kan leveren. Daarnaast zijn in de verdere thematische afbakening de eerder behaalde resultaten van het Impact-programma meegenomen zoals reeds ontwikkelde ecosystemen en netwerken, aanwezigheid in relevante lobbyorganisaties en de systematische en gestructureerde aanpak voor het realiseren van impact en co-creatie, de Pathway to Impact.

Inzet op Digital Sciences

De doorontwikkeling van Creating Value from Data kent een ander pad dan de overige twee Impact-thema's. In 2021 is gestart met de ontwikkeling van een universiteitsbreed programma dat in de strategie 2022-2027 een belangrijke rol gaat spelen.

Impulsfonds

In het kader van de verduurzaming van de resultaten van het Impact-programma in 2021 zijn capaciteit en middelen ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van de Academische Werkplaatsen/Innovation Hubs en voor de verdere ontwikkeling van enkele sub-thema’s, trans- en interdisciplinaire projecten en communities in ontwikkeling.

In 2021 hebben de volgende Academische Werkplaatsen/Innovation Hubs een financiële impuls gekregen vanuit het Impact-programma:

 • Brede Welvaart in de Regio;

 • Klimaat en Energietransitie;

 • Inclusieve Arbeidsmarkt;

 • Digital Mental Health Innovation.

In 2021 heeft dat geresulteerd in de lancering van zowel de Academische Werkplaats Brede Welvaart, alsmede de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt. De overige werkplaatsen worden naar verwachting eerste helft 2022 gelanceerd.

Het Impact-programma heeft de afgelopen vier jaar systematisch aan het ontwikkelen van impact gewerkt aan de hand van de eerdergenoemde Pathway to Impact. Naast het opzetten en versterken van interne communities van onderzoekers, en het vormgeven van samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven horen daar ook evenementen bij. In 2021 werden we door de coronasituatie behoorlijk beperkt in het opzetten en uitvoeren van deze evenementen. In 2021 hebben we zoveel mogelijk meebewogen met de dan geldende maatregelen.

 • TAISIG (zie hoofdstuk 5.1 Waarde(n)volle samenwerkingsverbanden) heeft in 2021 maandelijks de TAISIG Talks georganiseerd. Dit zijn een reeks korte online presentaties over een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot recente ontwikkelingen en prestaties van Tilburg University op het gebied van AI.

 • Samen met Avans Hogescholen heeft de Community Klimaat en Energie Transitie de Talkshow Samen Energie Maken georganiseerd. Dit was een interactieve talkshow, zowel online als live te volgen waarin de mogelijkheden voor de energietransitie in de gebouwde omgeving als burgers, woningcorporaties, overheden en betrokken bedrijven samenwerken aan de orde werden gesteld. Een erg belangrijk thema omdat in 2050 zo’n 8 miljoen gebouwen van het aardgas af zouden moeten zijn.

 • Vanwege de coronasituatie heeft het Impact-team samen met Studium Generale geëxperimenteerd met mogelijkheden om de relatie met de bewoners in de stad te onderhouden. Helaas moest dit jaar de Night University worden afgelast. Als alternatief hebben we meegewerkt aan de Tafel van Martinus. Deze talkshow waarin we een divers beeld schetsten van het Tilburgse onderzoek en impact trok te weinig bezoekers om te continueren.

Impact Award

Dit jaar werd voor de tweede keer de Tilburg University Impact Award uitgereikt. Middels de Impact Award spreekt het Impact-team haar waardering uit voor onderzoeken die een grote maatschappelijke en wetenschappelijke impact hebben gemaakt.

In totaal zijn 21 projecten ingediend vanuit zeer veel verschillende disciplines en op uiteenlopende thema’s. De projecten zijn beoordeeld op Societal Impact en Scientific Impact. Societal Impact omvat aantoonbare effecten in de maatschappij. Scientific Impact wordt gemeten door het aantal publicaties en innoverende eigenschappen van het onderzoek. Een jury, bestaande uit juryvoorzitter Paulina Snijders (vicevoorzitter en lid CvB), Esmah Lahlah (wethouder Gemeente Tilburg) en Chantal Vergouw (directievoorzitter Interpolis) heeft de onderzoeken beoordeeld aan de hand van deze criteria. Drie onderzoeken kwamen er als beste uit.

 • Het Longa Via project waarin onderzoek naar de implementatie van datagedreven innovaties in de infrastructuur sectoren centraal staat;

 • Spacebuzz – Creating Ambassadors of Planet Earth over de mogelijkheden van Virtual Reality in onderwijs;

 • Netspar met Nieuw Pensioenstelsel voor Nederlandse Burgers.

De winnaar van de Impact Award 2021 was het project Spacebuzz.

Contractmanagement Onderzoeksprojecten

Vanaf 2021 is het Contractmanagement vormgegeven binnen het KTO met een bezetting van 1,5 Fte. Het doel van deze functie is om onderzoekers te begeleiden bij de inbedding van een onderzoeksproject binnen de universiteit dan wel faculteit. De contractmanagers van het KTO nemen alle contractzaken uit handen en treden daarnaast op als verbindende schakel tussen andere disciplines die bij de inbedding betrokken zijn, zoals Finance & Control, Grant Support, Legal Affairs, Human Resources, Marketing & Communicatie en de Research Support Teams in de faculteiten. Op deze manier wordt gebouwd aan een gezamenlijk netwerk en kunnen onderzoekers hun schaarse tijd inzetten op de kerntaak.

Impact indicatoren

Tabel 5.3.1. Impact indicatoren

 
  

Bereikte personen (in én extern)

680

Totaal aantal deelnemers Impact PhD programma

12

Deelnemers training PhD Valorisatie Programma

13

Onderzoekers in communities

530

Aantal evenementen

19

In 2020, halverwege de looptijd van het Impact-programma hebben we de publicatie Focus on Impact uitgebracht. Een inspirerende publicatie met daarin een aantal aansprekende en inspirerende voorbeelden van impactvolle projecten en onderzoekers. Dit hebben we breed verspreid (oplage 1500). In 2021 hebben we dit bereik vanzelfsprekend niet behaald. Niettemin zijn onze evenementen goed bezocht. Voor een nadere toelichting op georganiseerde activiteiten zie hoofdstuk 5.1 Waarde(n)volle samenwerkingsverbanden.

De Impact PhD’s hebben hun traject in 2021 verder voortgezet. Ook hebben we in 2021 een aantal PhD-studenten de mogelijkheid geboden deel te nemen aan het THRIVE Valorisatieprogramma.

In 2021 zijn de communities niet veel verder meer gegroeid. Het laatste jaar van het Impact-programma heeft vooral in het teken gestaan van verduurzamen van de bereikte resultaten en de doorontwikkeling van de thema's.