6.11 Klachten, beroepen en bezwaren

Centraal Loket voor Geschillen en Klachten

Studenten kunnen conform artikel 7.59a van de WHW op één plek online klachten, bezwaar- en beroepschriften indienen en informatie en advies inwinnen over deze procedures: het online centraal klachtenloket CLGK. Betrokkenen die geen administratienummer van Tilburg University hebben, kunnen hun klacht, bezwaar- of beroepschrift schriftelijk indienen. Op de website van het CLGK (new window) is ook het uitgebreide jaarverslag van het CLGK te raadplegen.

Studenten die ontevreden zijn over de gang van zaken op de universiteit kunnen een klacht indienen bij het CLGK. Klachten dienen uiterlijk binnen zes weken te zijn afgehandeld, maar doorgaans is die periode veel korter (zie Tabel 6.11.4). Doel van de klachtenprocedure is dat studenten gehoord worden en een adequate reactie ontvangen op hun klacht door het afdelingshoofd of de opleidingsdirecteur. Daarnaast worden klachten gebruikt als instrument voor kwaliteitsverbetering.

In 2021 zijn er 118 klachten ingediend, een toename van tien ten opzichte van 2020. Hiermee zit het aantal klachten weer op het niveau van 2017 en 2018. Wat in 2021 opviel was een aantal (negen) officiële klachten over het onderwijs en tentamens op de campus vanwege de coronabesmettingen. Hierover is heel veel publiciteit geweest en de ongerustheid hierover is via veel verschillende kanalen geuit, tot en met petities aan toe. Een aantal studenten heeft zijn heil gezocht bij het klachtenloket, en daar tekst en uitleg gekregen over het coronabeleid. Van de 92 klachten over tentamens gingen er 56 specifiek over tentaminering in verband met de coronamaatregelen. Van de vier klachten over onderwijs hielden er drie verband met de coronamaatregelen. De meeste klachten over tentamens hadden betrekking op het (online geproctord) surveilleren.

N.B.1 De facilitaire voorzieningen hebben een eigen adres voor klachten. Klachten die daar zijn binnengekomen zijn niet in dit verslag opgenomen.

N.B.2 Van de in 2021 ingediende klachten waren er op 1 januari 2022 nog zes klachten in behandeling.

Tabel 6.11.1 Klachten over / afgehandeld door

  
 

2020

2021

TiSEM

16

41

TSHD

13

9

TST

0

0

TLS

29

7

TSB

27

22

FS

8

4

LIS

2

2

AS

13

33

Totaal

108

118

Tabel 6.11.2 Onderwerp klachten

  
 

2020

2021

Diversen

10

6

Scriptie

5

2

Onderwijs

15

4

Tentamens

59

92

Examencommissie

2

3

Medewerkers Tilburg University

3

8

Voorzieningen Tilburg University

14

3

Totaal

108

118

Tabel 6.11.3 Klacht afhandeling

  
 

2020

2021

Deels gegrond

1

4

Gegrond

26

29

Ingetrokken

5

3

Niet ontvankelijk

4

2

Ongegrond

22

33

Doorverwezen

12

15

Tekst en uitleg

38

32

Totaal

108

118

Tabel 6.11.4 Duur afhandeling klachten

  
 

2020

2021

Binnen zes weken

101

101

Na zes weken

7

17

Totaal

108

118

College van Beroep voor de Examens

Op grond van de WHW kunnen studenten beroep instellen bij het CBE tegen bijvoorbeeld beslissingen van de examencommissies, beslissingen omtrent het BSA en toelating tot een masteropleiding. Het CBE bestaat uit student- en docentleden en drie onafhankelijke voorzitters die tijdens zittingen roulerend de rol van voorzitter van het CBE op zich nemen. Het CBE wordt ondersteund door de afdeling Legal Affairs. In 2021 zijn twee nieuwe voorzitters benoemd. Deze voorzitters vervullen ook de rol van voorzitter van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag, de CABB en de Geschillencommissie Werknemers.

In 2021 werden door studenten in totaal 306 beroepen ingesteld (2020: 170, 2019: 177). In onderstaande tabel is te zien hoe de beroepen zijn afgehandeld.

Tabel 6.11.5 Afhandeling beroepen

      

CBE - Ingediende beroepen studenten 2020

Totaal

Doorgezonden

Minnelijke schikking

Ingetrokken

In behandeling

Uitspraak

170

14

42

77

10

Totaal - 27

     

Gegrond – 5

     

Ongegrond – 20

     

Niet ontvankelijk – 2

CBE - Ingediende beroepen studenten 2021

Totaal

Doorgezonden

Minnelijke schikking

Ingetrokken

In behandeling

Uitspraak

306

13

85

168

6

Totaal – 34

     

Gegrond – 10

     

Ongegrond – 23

     

Niet ontvankelijk – 1

De uitspraken van het CBE zijn te raadplegen op de website. De zaken waarin het CBE in 2021 een uitspraak heeft gedaan hadden betrekking op de onderwerpen in onderstaande tabel.

Tabel 6.11.6 Uitspraken CBE per onderwerp

  
 

2020

2021

Aanvullende voorwaarden afstuderen

1

0

Beoordeling tentamen

10

4

Beoordeling thesis

2

0

Bindend studieadvies

1

2

Extra tentamengelegenheid

5

7

Fraude/tentamenonregelmatigheid

8

18

Toelating opleiding

1

1

Vrijstelling

0

2

Totaal

28

34

In 2021 is het aantal beroepen en uitspraken aanzienlijk gestegen. De oorzaak hiervan is gelegen in de toename van het aantal online tentamens en de beleidsaanpassingen als gevolg van het coronabeleid. Ten behoeve van de diverse behandeling van deze beroepen is door de examencommissies van de faculteiten en het CBE extra ingezet op juridische ondersteuning. De diverse nadere gesprekken van de examencommissies hebben geresulteerd in een ook verhoudingsgewijs groot aantal intrekkingen en minnelijke schikkingen. In 2021 hebben de examencommissies en het secretariaat van het CBE onderling veelvuldig afstemming gezocht om klachten over online tentamens te voorkomen en op te lossen, en om te bepalen hoe er ingespeeld wordt op verzoeken van studenten om studievertraging samenhangend met COVID-19 te beperken.

De ervaring is dat de in 2021 ontvangen beroepen complexer van aard zijn dan voorheen, dat er vaker sprake is van (juridische) procesvertegenwoordiging en dat de afhandeling van de beroepen tijdsintensiever is geworden. Dit vraagt van de examencommissies en het CBE extra aandacht voor het beheer van de diverse onderwijsregelingen en herbezinning op de ondersteunende processen.

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Een student die het niet eens is met een uitspraak van het CBE of van het CvB na advies van de CABB kan daartegen beroep indienen bij het CBHO. De uitspraken van het CBHO zijn te raadplegen op de website van het CBHO.

In 2021 waren er geen studenten van Tilburg University die een beroep hebben ingediend bij het CBHO.

Commissie van Advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften

Indien een student het niet eens is met een besluit dat door of namens het CvB is genomen, kan hij of zij hiertegen bezwaar aantekenen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over inschrijving, inschrijving met terugwerkende kracht, uitschrijving, restitutie of de hoogte van het collegegeld. Tilburg University heeft een CABB die aan het CvB advies uitbrengt over deze bezwaren. De CABB bestaat uit student- en docentleden en drie onafhankelijke voorzitters die tijdens zittingen roulerend de rol van voorzitter van het CABB op zich nemen. In 2021 zijn twee nieuwe voorzitters benoemd. Deze voorzitters vervullen ook de rol van voorzitter van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag, het CBE en de Geschillencommissie Werknemers. De CABB wordt ondersteund door de afdeling Legal Affairs.

In 2021 zijn er in totaal vijftien bezwaren ingediend (2020: zeventien, 2019: tien). De reden voor het door (aspirant-)studenten intrekken van een bezwaar hangt doorgaans samen met de nadere informatievoorziening of de inhoud van het verweer.

Tabel 6.11.7 Afhandeling bezwaren

      

CABB - Ingediende bezwaren 2020

Totaal

Doorgezonden

Minnelijke Schikking

Ingetrokken

Nog in behandeling

Advies CABB

17

3

7

3

2

Totaal - 2

     

Ongegrond - 2

CABB - Ingediende bezwaren 2021

Totaal

Doorgezonden

Minnelijke Schikking

Ingetrokken

Nog in behandeling

Advies CABB

15

2

3

9

0

Totaal – 1

     

Gegrond - 1

Het bezwaar waarover de CABB in 2021 een advies heeft uitgebracht – en waarover het CvB vervolgens een besluit heeft genomen – had betrekking op de toelating tot een bacheloropleiding.

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Medewerkers of studenten die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld en/of discriminatie kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon en kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. De Klachtencommissie Ongewenst Gedrag adviseert het CvB over de gegrondheid en de behandeling van een klacht. De leden van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag worden benoemd door het CvB. De Klachtencommissie Ongewenst Gedrag kent drie onafhankelijk voorzitters die bij de behandeling van klachten roulerend de rol van voorzitter van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag op zich nemen. In 2021 zijn twee nieuwe voorzitters benoemd. Deze voorzitters vervullen ook de rol van voorzitter van het CBE, de CABB en de Geschillencommissie Werknemers. De Klachtencommissie Ongewenst Gedrag wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Bij de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag is in 2021 geen klacht ongewenst gedrag ingediend door een student of een medewerker.

Geschillencommissie werknemers Tilburg University

Een (ex-)werknemer die verschil van mening/inzicht heeft over een beslissing of een daarmee vergelijkbare vaststelling door Tilburg University als werkgever en daardoor rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, kan in een aantal gevallen een geschil hierover voorleggen aan de Geschillencommissie werknemers. De Geschillencommissie werknemers heeft een bemiddelende opdracht en adviseert op verzoek het CvB.

De leden van de Geschillencommissie werknemers worden benoemd door het CvB. De Geschillencommissie werknemers kent drie onafhankelijke voorzitters die bij de behandeling van verzoeken roulerend de rol van voorzitter van de Geschillencommissie werknemers op zich nemen. In 2021 zijn twee nieuwe voorzitters benoemd. Deze voorzitters vervullen ook de rol van voorzitter van het CBE, de CABB en de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. De Geschillencommissie werknemers wordt ondersteund door Legal Affairs.

Bij de Geschillencommissie werknemers is in 2021 één klacht ingediend door een medewerker. Deze is na een gesprek tussen de direct betrokkenen in der minne geschikt.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Degene die veronderstelt dat de wetenschappelijke integriteit is geschonden, kan een klacht vertrouwelijk bespreken met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit of indienen bij het CvB of de CWI.

De vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit is prof. dr. W.J.M. van Genugten. Hij heeft in 2021 em. prof. dr. A.J. De Zeeuw opgevolgd.

De CWI draagt zorgt voor een zorgvuldige procedure voor de beoordeling van een klacht en adviseert het CvB. De leden van de CWI zijn afkomstig uit alle faculteiten van Tilburg University. Een klacht of verzoek wordt behandeld door de voorzitter en twee leden. De samenstelling van de CWI wordt per zaak bepaald. In 2021 is prof. mr. A.M. Hol als voorzitter opgevolgd door prof. mr. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt.

In 2020 zijn drie met elkaar samenhangende klachten ingediend bij de CWI waarvan de behandeling na ontvangst in 2021 van een advies van het LOWI doorliep in 2022. In 2021 heeft het CWI twee klachten ontvangen. In één van deze twee klachten heeft de CWI geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren. Het CvB heeft dit advies overgenomen. In de andere klacht heeft de CWI advies uitgebracht aan het CvB, heeft het CvB een aanvankelijk oordeel genomen en heeft vervolgens één van de beklaagden in 2022 aan het LOWI verzocht nader advies uit te brengen.