6.12 Consolidatie en verbonden partijen

Consolidatie

Geconsolideerde Groep

In de consolidatie zijn de financiële gegevens van Stichting Katholieke Universiteit Brabant (hierna: ‘Geconsolideerde Groep’) opgenomen samen met die verbonden partijen waarbij sprake is van een meerderheidsbelang dan wel van beslissende zeggenschap, alsmede het proportionele deel van joint operations.

In de Geconsolideerde Groep zijn naast Stichting Katholieke Universiteit Brabant de volgende partijen betrokken:

 • TiU Holding B.V., Tilburg, 100%, bestuurder Stichting Katholieke Universiteit Brabant;

 • KUB Career Services B.V., 100%, bestuurder Stichting Katholieke Universiteit Brabant;

 • TiU Knowledge Transfer BV, 100%, bestuurder Stichting Katholieke Universiteit Brabant;

 • TIAS Business School B.V., Tilburg, 80%;

 • Stichting Universiteitsfonds Tilburg, Tilburg, 100%, gedeeltelijke personele unie tussen CvB Tilburg University en bestuur Stichting Universiteitsfonds Tilburg.

Indien sprake is van een meerderheidsbelang van minder dan 100%, dan is separaat in zowel het resultaat als in het groepsvermogen een aandeel derden opgenomen.

De minderheidsdeelneming van TiU Holding B.V. in Starterslift Investments B.V. is in 2021 overgedragen aan TiU Knowledge Transfer BV. Deze minderheidsdeelneming is niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Katholieke Universiteit Brabant.

Ten behoeve van het administratief beheer en de governance wordt een Beleid Verbonden Vennootschappen gehanteerd. Het Beleid Verbonden Vennootschappen sluit aan op de aanbevelingen in hoofdstuk 8 van de Code goed bestuur universiteiten (UNL, 2019).

Proportionele deel Joint Operations

Stichting Katholieke Universiteit Brabant heeft een meerjarensamenwerkingsovereenkomst met de TU/e, de provincie Noord-Brabant en de gemeente ‘s-Hertogenbosch inzake de gezamenlijke graduate school in ‘s-Hertogenbosch (JADS), alsmede de gezamenlijke Bachelor Data Science met de TU/e. De bijdrage van Stichting Katholieke Universiteit Brabant is € 10 miljoen in kind. De subsidiebijdrage van de provincie en de gemeente van gezamenlijk € 20 miljoen is ultimo 2020 volledig gebruikt.

JADS wordt proportioneel verwerkt. Dit houdt in dat Tilburg University en de TU/e de gezamenlijke activa, passiva, baten en lasten van JADS naar evenredigheid van het belang in JADS (ieder 50%) verwerken in hun jaarrekeningen. Tussen Tilburg University en TU/e is in 2019 een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8.1 WHW overeengekomen. De universiteiten hebben in aanvulling op de collegegelden en de variabele rijksbijdrage in verband met bekostigde studenten, graden, proefschriften en ontwerperscertificaten in 2021 een vaste voet van gezamenlijk € 0,5 miljoen bijgedragen. Overschotten en tekorten vanuit deze samenwerking worden verdeeld tussen Tilburg University (50%) en de TU/e (50%). Het tekort over 2021 bedroeg € 2,508 miljoen.

Verwaarloosbare deelneming

Rechtspersoon L-Logic B.V., van wie de betekenis in relatieve financiële zin te verwaarlozen is, is niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Katholieke Universiteit Brabant. Deze rechtspersoon is in ontbinding.

Verbonden partijen en strategische samenwerkingspartners

Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

Voorts is sprake van verbonden partijen waarbij sprake is van een minderheidsbelang en/of een gedeeltelijke personele unie op bestuursniveau zonder dat sprake is van beslissende bestuurlijke zeggenschap. Deze rechtspersonen worden niet meegenomen in de consolidatie. Het betreft hier in het bijzonder de volgende niet in de consolidatie mee te nemen rechtspersonen:

 • Stichting Bijzondere Leerstoelen

 • Stichting TOP

 • Stichting Stichting Netspar

 • Stichting CentERdata

 • Stichting Braventure

 • Starterslift Investments B.V.

 • Vereniging Mindlabs

 • Stichting Brainport

 • Stichting Midpoint Brabant

 • Stichting Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Brabant Seniorenacademie

Voorts is sprake van een drietal zogeheten steunstichtingen:

 • Stichting Universiteitsfonds Tilburg (onderdeel Geconsolideerde Groep)

 • Stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholieke Hoger Onderwijs (geen verbonden partij)

 • Stichting Professor Cobbenhagen (geen verbonden partij)

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.

Naast de samenwerking met verbonden partijen werkt Stichting Katholieke Universiteit Brabant ook strategisch en meer of minder bestuurlijk samen met diverse andere rechtspersonen. In het bijzonder gaat het om studentenorganisaties, samenwerkingspartners op het terrein van onderzoek en onderwijs, brancheorganisaties zoals UNL en SURF en regionale overheden. Personen die namens Stichting Katholieke Universiteit Brabant meer of minder bestuurlijk en/of inhoudelijk betrokken zijn bij deze rechtspersonen leggen uit hoofde van hun functionele taak verantwoording af aan hun leidinggevende en uiteindelijk aan het CvB.

Verantwoording

Het functioneren en het beheer van de rechtspersonen die onderdeel uitmaken van de Geconsolideerde Groep en de samenwerking met verbonden partijen en strategisch samenwerkingspartners is periodiek onderwerp van overleg tussen het CvB en het Stichtingsbestuur.

Het aangaan en continueren van strategische samenwerkingen en verbindingen geschiedt steeds in het belang van de ervaren maatschappelijke opdracht van Tilburg University. In lijn met hoofdstuk 8 van de Code goed bestuur universiteiten (UNL, 2019) is bij de besluitvorming door het CvB over het aangaan van nieuwe financiële en/of bestuurlijke betrokkenheid door Tilburg University bij andere rechtspersonen en/of samenwerkingsverbanden duidelijk hoe dit bijdraagt aan de uitvoering van de universiteitsbrede strategie. Het CvB is voorts in 2021 gestart met een traject gericht op het accountmanagement van de diverse strategische samenwerkingen en verbindingen, de professionalisering van dit accountmanagement in het licht van de Strategy 2027 en het opstellen van richtlijnen voor het aangaan van en de omgang met strategische en contractuele samenwerkingsverbanden. De uitdaging is om steeds open te staan voor nieuwe (onderzoeks)samenwerkingen en de bijbehorende verzoeken om maatwerk. De intrinsieke behoefte aan samenwerking bij onze onderzoekers en faculteiten roept in de praktijk soms vragen op over hoe de diverse samenwerkingen een bestendig karakter te geven, welke samenwerkingen op extra aandacht mogen rekenen om reden van de universiteitsbrede strategie en hoe de financiële en personele administratie in te richten.