6.2 Human Resources

In 2021 zijn de thema’s Erkennen & Waarderen, Connected Leading, P&TD en employability meer integraal opgepakt vanuit de overkoepelende visie Use (Y)our Talents! Vanwege de coronapandemie lag daarnaast de focus op community building en hybride werken. In 2021 zijn acties opgezet voortvloeiende uit de in (mei en december) 2020 gehouden onderzoeken naar medewerkerswelzijn tijdens de coronaperiode, met name op de thema’s werkdruk, gezondheid/welzijn en contact. Ook diversiteit, inclusie, sociale veiligheid en participatie hebben onze aandacht (lees hierover in hoofdstuk 6.5 Diversiteit & inclusie), evenals het stimuleren van duurzaam gedrag van medewerkers (lees hierover in hoofdstuk 6.9 Facilitaire zaken).

Use (Y)our Talents!

We geven medewerkers de kans te investeren in hun talenten. Medewerkers krijgen de mogelijkheid hun sterke punten verder te ontwikkelen, om deze vervolgens in te zetten als individu, als teamlid en voor onze universiteit als geheel. Dit streven hebben we vertaald naar de overkoepelende visie Use (Y)our Talents!.

Erkennen & Waarderen

De uitkomsten van de dialoogsessies over Erkennen & Waarderen die binnen de faculteiten hebben plaatsgevonden onderstrepen de behoefte van onze medewerkers aan meer gelijkwaardige waardering van talenten op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact en leiderschap, met aandacht voor samenwerking in teams. We werken daarom – binnen het landelijke kader van Erkennen & Waarderen en binnen het kader van Use (Y)our Talents – aan een systeem- en cultuurverandering die bijdraagt aan:

  • Diversificatie van loopbaanpaden;

  • Erkenning van individuele talenten van onze medewerkers én samenwerking in teams;

  • Focus op kwaliteit in criteria voor werving, selectie, ontwikkeling en promotie;

  • Het mogelijk maken en stimuleren van Open Science;

  • Het stimuleren en bieden van mogelijkheden voor medewerkers voor ontwikkeling van persoonlijk- en formeel leiderschap.

In 2021 hebben we consensus bereikt over onze uitgangspunten voor Erkennen & Waarderen. Deze uitgangspunten vormen een stevig fundament voor de verdere implementatie. In 2022 geven we prioriteit aan de volgende speerpunten:

  • uitwerken functieprofielen en loopbaanpaden (inclusief criteria);

  • talentmanagement en –ontwikkeling;

  • het coachen van leidinggevenden.

In 2021 zijn binnen de faculteiten brede dialoogsessies georganiseerd over Erkennen & Waarderen. Tijdens deze online sessies zijn wetenschappers aan de hand van het ambitiedocument Room for Everyone's Talent: the Tilburg University Ambition in gesprek gegaan over de vraag welke aspecten van hun werk meer erkenning en waardering verdienen. Ook vertelden een aantal wetenschappers in korte filmpjes wat zij hopen dat Erkennen & Waarderen zal betekenen voor hun loopbaan, voor Tilburg University en voor de wetenschap. De vragen en zorgen die naar voren kwamen in de dialoogsessies worden geadresseerd in een overzicht van veelgestelde vragen. Ook is in de tweede helft van 2021 een start gemaakt met de publicatie van ervaringsverhalen waarin voorbeelden worden uitgelicht, dilemma's worden besproken en rolmodellen aan het woord komen.

Connected Leading

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor werk en loopbaan en daarmee hun persoonlijk leiderschap verstevigen. Om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen bieden we trainingen, workshops, coaching en mentoring aan. In 2021 heeft het CvB samen met decanen en directeuren met het Connected Leading programma hard gewerkt aan teamontwikkeling. Afgelopen jaar hebben ook diverse teams werk gemaakt van de professionele ondersteuning met als doel elkaar beter te leren kennen, het voeren van de goede dialoog, het werken vanuit sterke punten en het geven en ontvangen van feedback. De behoefte hieraan is onder andere versterkt door het, als gevolg van de coronapandemie, op afstand van elkaar werken. Zeker wanneer nieuwe collega’s onderdeel worden van het team. Samen (blijven) werken aan teamontwikkeling is dan ook erg belangrijk om goed te kunnen functioneren.

Teamontwikkeling

Door de coronamaatregelen hebben we het afgelopen jaar een groot deel van de tijd op afstand gewerkt. Nieuwe collega’s zijn via het scherm wegwijs gemaakt binnen onze universiteit en hadden hun teamleden veelal nog niet fysiek ontmoet. Deze afstand leidde bij een groot aantal teams tot de behoefte aan tijd voor het team. Tijd om elkaar op persoonlijk vlak en in het werk beter te leren kennen. Het afgelopen jaar heeft Connected Leading teams hierin ondersteund in de vorm van teamsessies en door het aanreiken van een toolbox met verschillende oefeningen en werkvormen.

Performance & Talent Development

Dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek gaan en blijven over ontwikkeling en loopbaan vinden we van groot belang. We streven naar continue dialoog en feedback, waarbij de sterke punten van de medewerker centraal staan. Om leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen deze gesprekken te voeren is de nieuwe digitale P&TD cyclus geïntroduceerd. In 2021 zijn we gestart met pilots binnen de verschillende faculteiten en divisies. In totaal hebben 387 medewerkers een P&TD gesprek gevoerd in 2021. Daarnaast hebben elf leidinggevenden een training gevolgd om het goede gesprek te voeren. Dit wordt voortgezet in 2022.

Employability

We hechten er waarde aan dat medewerkers gezond en met plezier (blijven) werken. Om dat te bereiken maken we graag gebruik van functie-creatie waarmee medewerkers meedenken over hun takenpakket en hun talenten optimaal inzetten.

Ook maken we gezamenlijk afspraken over de bevordering van employability en interne mobiliteit. In 2021 hebben de divisiedirecteuren commitment bereikt over een aantal gezamenlijke en gedeelde uitgangspunten, waarbij een integrale aanpak centraal staat. Op basis daarvan zullen in 2022 de juridische kaders en werkafspraken voor interne mobiliteit verder worden vormgegeven en gewerkt worden aan het opzetten van een projectenpool.

Werkdruk

Onze ambitie is een gezond en zinvol werkklimaat. Werkdruk is en blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Om deze ambitie te realiseren, blijven we gezamenlijk op zoek naar een werkdrukaanpak die past bij de universiteit als geheel en de afzonderlijke faculteiten. Het CvB heeft decanen verzocht om binnen de faculteit breed met medewerkers het gesprek aan te gaan over de (aanpak van) werkdruk. In 2022 worden deze uitkomsten besproken. Door het delen van deze opbrengsten blijven we in gesprek over werkdruk en kunnen we gezamenlijk werken aan oplossingen.

In 2021 is de ondersteuning aan medewerkers, teams en leidinggevenden om werkdruk beheersbaar(der) te maken voortgezet. Er is een brochure Gezond aan het Werk ontwikkeld, die aanknopingspunten bevat om werkdruk te (h)erkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

We hebben moeten constateren dat COVID-19 leidt tot extra werkdruk. Dat blijkt uit onderzoeken naar medewerkerswelzijn tijdens de coronapandemie (gehouden in mei en december). Daarom hebben we 15 Fte voor student-medewerkers vrijgemaakt, middelen beschikbaar gesteld voor verlenging van contracten van wetenschappers en hebben IMPULS-gelden gelanceerd om 40/50 Fte extra docenten te werven. Middels de medewerkersmonitor in 2022 willen we onderzoeken of dit het gewenste effect heeft gehad.

Community building

We zorgen voor een werkklimaat met aandacht voor elkaar, welzijn en verbinding. We hebben als universitaire gemeenschap afspraken met elkaar gemaakt die helpen om het in de huidige omstandigheden vol te houden: de Golden Rules. Daarnaast kennen we een buddysysteem en vitaliteitsprogramma’s en hebben we een hulplijn voor medewerkers die psychische klachten ervaren. Op de campus zijn werkplekken beschikbaar voor kwetsbare groepen. Voor teams bieden we ondersteuning via een toolbox met werkvormen en oefeningen.

Tilburg Young Academy

Een van onze nieuwe communities in 2021 is de TYA. Dit eerste jaar werd gebruikt om een gevestigd, zelfbesturend orgaan te worden van twaalf getalenteerde early career onderzoekers uit de verschillende faculteiten van Tilburg University. TYA werkte samen met Grant Support om alternatieve manieren van onderzoeksfinanciering voor academici aan Tilburg University te vinden en te introduceren. Helaas worden in de huidige competitieve omgeving veel uitstekende onderzoeksvoorstellen van jonge academici uiteindelijk afgewezen. TYA werkte en zal blijven samenwerken met Grant Support om te kijken naar opties buiten de reguliere financieringsmogelijkheden die NWO en ERC bieden.

In 2021 zou verder een eerste campusbreed TYA-evenement plaatsvinden: het Prizeless Ideas evenement. Het doel van het evenement was om alle aspecten van het zijn van een jonge academicus aan Tilburg University te vieren en jonge academici te ondersteunen in hun dagelijkse werk en leven. Vanwege de coronamaatregelen in de weken voorafgaand aan het evenement, is besloten het evenement uit te stellen tot voorjaar/zomer 2022.

Een punt van zorg van het TYA in 2021 was de nieuwe CAO. In een verklaring nodigde TYA het CvB en de faculteitsbesturen uit om moed en empathie te tonen bij de implementatie van de nieuwe CAO en ruimhartig te zijn met het toekennen van vaste contracten, nu en in de toekomst. Naast deze initiatieven hebben leden van TYA ook actief bijgedragen aan stuurgroepen en overlegtafels, bijvoorbeeld op het gebied van Erkenning en Waarderen, Katholieke Identiteit, Onderwijs, Ecosystemen en Digital Sciences.

Hybride werken

Plaats- en deels tijdsonafhankelijk werken: dat is hybride werken. Het behoud van het gemeenschapsgevoel en het versterken en borgen van de kwaliteit van het werk staat voorop. Als universiteit zorgen we voor de basisvoorwaarden om hybride te kunnen werken. Denk aan een ergonomische thuiswerkplek, flexibele werkplekken en (technische) vergaderfaciliteiten. We helpen teams om afspraken te maken door een toolkit en dialoogstarters beschikbaar te stellen. Daarnaast ondersteunen we leidinggevenden en medewerkers in het succesvol hybride samenwerken.

Lees het verhaal van Ajanee (foto links)