6.6 Internationale gemeenschap

Tilburg University is trots op haar diverse en internationale gemeenschap. De toenemende diversiteit binnen de universiteit en de intensieve contacten met partneruniversiteiten in de wereld dragen bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek.

Acties als respons op de coronapandemie

Studenten die door de coronamaatregelen niet op fysieke uitwisseling naar het buitenland konden, of niet naar Tilburg University konden komen, is een online alternatief geboden. Steeds meer studenten maken hiervan gebruik. In die zin heeft de crisis geleid tot een versnelde innovatie van nieuwe mobiliteitsopties die de nadruk leggen op duurzaamheid en inclusiviteit.

Isa (foto rechts) ging wel naar het buitenland. Lees haar verhaal

Erasmus Charter for Higher Education and European Policy Statement

Tilburg University is verheugd met de vernieuwde toewijzing van het ECHE voor de periode van 2021-2027. Dit Charter is een voorwaarde voor deelname aan het Erasmus+ programma dat zich richt op mobiliteit van studenten en medewerkers en internationale samenwerking. De universiteit zal blijven werken aan de implementatie van kwaliteitscriteria, zoals de automatische erkenning van voltooid academisch werk tijdens uitwisselingen, non-discriminatie, transparantie en ondersteuning van studenten en medewerkers die deelnemen aan Erasmus+ projecten. Extra aandacht besteden we aan inclusie, maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en digitalisering in onze Europese samenwerkingsactiviteiten. In november 2021 bezocht het Nationaal Agentschap Erasmus + Tilburg University voor een systeemcontrole. Hiermee verkrijgt het Agentschap inzicht in de kwaliteit van onze procedures en processen bij de uitvoer van het programma. Het Agentschap kwam tot een positieve beoordeling.

Internationale samenwerkingscontracten

Eind 2021 is ruim 85% van de contractbesprekingen met onze Europese partners voor het nieuwe Erasmus+ 2021-2027 programma afgerond. Ook is in 2021 is een begin gemaakt met de digitale ondertekening van contracten via Erasmus Without Papers.

ENGAGE.EU

Sinds 2020 participeert Tilburg University in de European University ENGAGE.EU (lees meer in hoofdstuk 5.1 Waarde(n)volle samenwerkingsverbanden). De ambitie om Europese burgers de vaardigheden en competenties bij te brengen die zij nodig hebben om grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, draagt bij aan de internationale gemeenschap waar Tilburg University naar streeft.

Internationaliseringstrategieën van de faculteiten

Binnen het institutionele kader geeft iedere faculteit zelf invulling aan de inhoud van internationalisering. In 2021 is het proces van formulering van een nieuw Strategisch Plan van de faculteiten hand in hand gegaan met de formulering van het strategische plan van de instelling. Internationalisering vormt binnen alle facultaire strategische plannen een integraal onderdeel binnen de domeinen van onderwijs, onderzoek, impact en dienstverlening.

Intercultural Awareness trainingen

Een pilot van de Intercultural Awareness Module (IAM) voor uitgaande uitwisselingsstudenten is op basis van eerdere positieve evaluaties voortgezet. Momenteel wordt gewerkt aan een kortere online versie die uitgaande uitwisselingsstudenten verplicht zullen doorlopen en die potentieel kan worden aangeboden aan de bredere studentenpopulatie als instrument voor Internationalization at Home. Intercultural Competence for Support Staf trainingen zijn gevolgd door 300 medewerkers van de ondersteunende diensten. Door de competenties van staf en studenten te ontwikkelen op dit gebied, verbeteren we de inclusiviteit van onze campusgemeenschap.

Daniel (foto links) kwam naar Nederland in 2021. Lees zijn verhaal

Studentenhuisvesting

De coronapandemie zorgde voor extra onzekerheid, vooral bij internationale studenten afgelopen zomer. Wordt er digitaal onderwijs aangeboden? Mag ik reizen? Is er dan huisvesting beschikbaar? Collegejaar 2021-2022 startte met fysiek onderwijs. Er is een groeiend tekort aan studentenhuisvesting. Tilburg University heeft een convenant gesloten waaruit goede stappen zijn voortgekomen, de woningnood is voor veel studenten echter nog realiteit en we zijn er nog lang niet. Hierdoor hebben we helaas moeten besluiten om bij de start van het academisch jaar internationale studenten een dringend advies te geven om pas naar Tilburg af te reizen, nadat zij zelf huisvesting hadden geregeld. Een aanpak verre van ideaal, die de ernst van deze kwestie verder onderschrijft. Er is voorzien in extra noodwoonvoorzieningen voor de eerste periode na aankomst en wordt continu gemonitord welk percentage studenten nog zoekende is via enquêtes. Om herhaling te voorkomen, is het streven om tot 500 extra wooneenheden te organiseren in augustus 2022. Studentenhuisvesting heeft komende jaren nog volop onze aandacht.