6.9 Facilitaire zaken

De aanblik van de campus in 2021 kenschetst zich door de afwisseling van blijdschap en teleurstelling. Blijdschap omdat er weer ruimte was om elkaar te ontmoeten, zitting te nemen in collegezalen en te studeren in Library of CUBE. Teleurstelling omdat we meerdere keren constateerden dat de coronapandemie nog niet voorbij is en we weer tot gedeeltelijke sluiting van de campus overgingen. We hebben in 2021 beseft wat de campus als ontmoetingsplaats betekent. Er is ook hard gewerkt aan het verder ontwikkelen ervan. Een campus die inmiddels reikt tot aan de Spoorzone. Samen met de gemeente Tilburg is de gebiedsvisie Kenniskwartier opgesteld en unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. In deze visie wordt het toekomstbeeld beschreven van het gebied tussen het Warandebos en de Ringbaan-West. Een beeld waarin onze universiteit een nadrukkelijke rol heeft. Niet uitsluitend door nieuw- en verbouw aan de Warandelaan maar ook het uitbreiden en vernieuwen van het Sports Center op de Reitse campus, het herontwikkelen van Meerkoldreef en het realiseren van studentenhuisvesting. Achter de schermen is in 2021 hard gewerkt aan deze plannen. We zijn ook gestart met het uitwerken van een nieuw strategisch campusplan, in lijn met de nieuwe instellingsstrategie. Dit campusplan zal in 2022 gereed zijn.

Het aangezicht van de campus wijzigde drastisch in 2021 door de sloop van het Prismagebouw. Een gedateerd gebouw dat in 2022 plaatsmaakt voor een tijdelijke parkeerplaats en over enkele jaren voor een nieuw multifunctioneel gebouw. We investeerden ook in uitbreiding van horecavoorzieningen, mede om de groei van studenten en staf op te vangen. Eind 2021 is een nieuwe Grab & Go locatie gereed in Montesquieu en we realiseerden een uitbreiding van een paar honderd zitplaatsen in het bedrijfsrestaurant.

Dit deden we volledig circulair met hergebruik van materialen uit het Prismagebouw. Bij de sloop van dit gebouw heeft 22% van de vrijkomende materialen een nieuwe bestemming gekregen. Denk aan 1600 m2 aan plafondonderdelen. Onderdelen die niet hergebruikt konden worden, werden gerecycled. Maar liefst 77% is gerecycled, waaronder bijna 2 miljoen kilo metaal en meer dan 7 miljoen kilo beton. Om dit alles mogelijk te maken, is het project in twee fases uitgevoerd. Tijdens de eerste fase is voornamelijk gedemonteerd, zodat zoveel mogelijk kon worden hergebruikt. Pas in de tweede fase werd de zware draagconstructie aangepakt. Dit is een bouwmethode die we de komende jaren gaan uitbreiden en een pijler zal gaan worden onder onze nieuwe strategie voor gebouwen en terreinen.

Een relatief klein project maar niet onbelangrijk is de renovatie van Vigilant. Het centraal gelegen gebouw waarin onze beveiliging zit en waar alle beveiligingsinfrastructuur samenkomt. Dit is een van de laatste gebouwen die nog op gas gestookt werden en nu overgaat naar een duurzamere energiebron. Een volgende stap naar het volledig afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Verder is een deel van het TFT-gebouw naast het Olympiagebouw gesloopt. De vrijkomende grond wordt ingezet om tijdelijk sportvoorzieningen te kunnen uitbreiden tot nieuwbouw gereed is.

Een pandemie biedt soms ook kansen. In de zomerperiode hebben we de opzet en inrichting van het meest intensief gebruikte gebouw op de campus, de Library – bijna twintig jaar na de opening in 1992 – opgefrist. De Library stemde haar faciliteiten af op de vraag van studenten door meer en een grotere variatie aan (zelf)studieplekken te introduceren en het Study Café te vergroten. De ruimte die daarvoor nodig was, werd verkregen door de directe toegang tot boeken te verkleinen: een deel van de collectie verhuisde binnen het gebouw en staat nu in compactuskasten. Door leveringsproblemen als gevolg van COVID-19 is nog niet alle nieuwe meubilair geleverd. De nieuwe concentratiewerkplekken zijn door studenten met veel enthousiasme in gebruik genomen.

De vloerbedekking op alle drie de verdiepingen van de Library werd vervangen door volledig circulaire nieuwe vloerbedekking. Deze is duurzaam; hij bestaat uit stukken tapijt met kleine afwijkingen die anders bij de productielijn zouden zijn weggegooid.

Een ontwikkeling die zich in 2021 expliciet toonde was de krapte aan grondstoffen en capaciteit op de bouwmarkt. Dit had gevolgen voor meerdere projecten met tegenvallende prijzen en lange levertijden. Deze ontwikkeling zet zich naar verwachting nog voort en noopt ons kritisch te kijken naar de toekomst en op welke wijze we onze vastgoedprojecten gaan ontwikkelen en realiseren.

De groei van studenten was afgelopen jaren hoger dan waar de huidige vastgoedstrategie op kon anticiperen. Om die reden verworven we begin 2021 de locatie Meerkoldreef. In slechts enkele maanden maakten Facility Services en Library & IT Services dit voormalige onderwijsgebouw van Fontys gereed voor gebruik en is het opgenomen in de roostering.

In 2021 startte de bestemmingsplanprocedure voor het nieuwe onderwijsgebouw, gepland op de TIAS parkeerplaats. De procedure is nog niet afgerond en leidde tot weerstand vanuit de aangrenzende Torenbuurt. De voorbereidingen voor de bouw zijn wel begonnen samen met de aannemer.

Horeca

In 2021 is een nieuwe cateringvisie ingevoerd op de campus door het starten van de samenwerking met nieuwe partners. Bij de keuze voor exploitanten is ingezet op de aspecten gezond en duurzaam. Als het om duurzaamheid gaat, wordt het verminderen van de consumptie van vlees gestimuleerd en ligt er onder meer een focus op het reduceren van afval en het gebruik van duurzame transportmiddelen. Bij borrels en vergaderingen is de standaard vegetarisch. Daarnaast worden studenten en medewerkers verleid om een gezonde keuze te maken. Er is een groot aanbod van producten met minder zout, vet en suiker. Tot slot gaan er vaker personen met een focus tot de arbeidsmarkt ingezet worden.

Helaas kon door de coronasituatie nagenoeg geen dienstverlening op volle sterkte geleverd worden. Enerzijds door het moeizaam kunnen betrekken van nieuw personeel, hoofdzakelijk echter door de coronamaatregelen die het gebruik van de campus sterk beperkten.

Library

De telkens wisselende coronaregels waren een ware uitdaging voor de openstelling en dienstverlening van de Library. Door de renovatie was de Library tijdens de zomermaanden ook gesloten. Dit heeft echter tot weinig overlast geleid mede door de beperkte aanwezigheid van studenten. Een beperkte dienstverlening vond plaats vanuit een ander gebouw op de campus. De Library verzorgde in 2021 ook de uitgifte van een nieuwe universiteitskaart aan de bijna 22.000 studenten en medewerkers van de universiteit. De Brabant Collectie realiseerde ondanks alle coronamaatregelen toch twee fototentoonstellingen: Kloosterleven in de Jaren '60 in museum Krona en Weemoed en Werkelijkheid in Het Groene Woud bij galerie Pennings.

Sport en beweging

Het sportprogramma heeft in 2021 zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de ruimte die de coronamaatregelen boden. Helaas waren ook deze faciliteiten sterk onderhevig aan landelijke beperkingen. Onze abonnementhouders zijn gecompenseerd door in perioden waarin sporten nagenoeg geminimaliseerd werd, de abonnementen kosteloos te verlengen met eenzelfde periode.

Studentensportverenigingen hebben een moeilijke tijd doorgemaakt. Ze hadden weinig trainingsmogelijkheden in vergelijking met andere jaren, competities zijn halverwege gestopt en er waren nagenoeg geen toernooien en sociale activiteiten. Toch zijn een aantal studentensportverenigingen gegroeid in leden het afgelopen jaar, de sociale binding in combinatie met de mogelijkheid om lekker te bewegen is iets wat door de pandemie alleen maar meer waarde heeft gekregen voor studenten.

In 2021 is een enquête uitgezet onder de studentenpopulatie en gebruikers van onze sportfaciliteiten. Het plan is om deze te gaan vernieuwen én uitbreiden vanwege de hoge druk op deze faciliteiten. De enquête kende een hoge respons, waardoor deze representatief is voor de gehele universitaire gemeenschap. De uitkomsten zijn besproken met het CvB en medezeggenschapfracties en geven de input voor het gewenste programma, de locatie van het nieuw te ontwikkelen sportgebouw en de abonnementsgelden die men bereid is te betalen. Een mooi traject in 2021 waarin we veel betrokkenheid en enthousiasme zien. Hoewel het geen onderwijs- of onderzoeksinvestering betreft, is sport een duidelijk verbindend element wat je op een levendige en aantrekkelijke universiteitscampus wil aanbieden. Nieuwe voorzieningen en een verbreding van het aanbod zijn hard nodig om collega-universiteiten bij te kunnen blijven. Dit project komt in 2022 op de agenda van het CvB en de Universiteitsraad terug.

Stimuleren duurzaam gedrag. We zetten ons als universiteit gezamenlijk in om de CO2-footprint terug te dringen. Het grootste deel is afkomstig van het reisverkeer van onze groeiende populatie medewerkers en studenten. Het mobiliteitsbeleid is vertaald in concrete maatregelen om studenten en medewerkers te stimuleren om duurzamere keuzes te laten maken voor vervoerswijze van en naar de campus, maar ook voor zakelijke reizen. De pilot deelfiets/deelauto ondersteunt medewerkers daarbij en is in december 2021 van start gegaan. Via een app kun je een zakelijke reis maken met een van de beschikbare deelfietsen die op diverse plekken op de campus zijn geplaatst of een elektrische deelauto reserveren vanaf de Warandelaan. Ook studenten kunnen de deelfietsen gebruiken. We monitoren komend jaar het succes van deze pilot. Verder hebben we extra mogelijkheden gecreëerd voor medewerkers om een (elektrische) fiets te financieren via het Keuzemodel. Met succes: in 2021 kochten ruim 100 medewerkers een fiets voor duurzaam woon-werkverkeer.

Studentenhuisvesting

Afgelopen jaar is het tekort aan studentenhuisvesting landelijk steeds vaker prominent in het nieuws geweest. Ook Tilburg kampt met een steeds zichtbaarder tekort. Daartoe kent het Convenant Studentenhuisvesting Tilburg 2020-2025 als ambitie een uitbreiding uiterlijk in 2025 van het woningaanbod met 1.900 eenheden. Er zijn momenteel plannen voor circa 1.000 eenheden, maar de ontwikkeling daarvan kost (te veel) tijd. Er wordt op allerlei vlakken actief samengewerkt met de gemeente Tilburg, corporaties en marktpartijen aan nieuwe initiatieven om tot realisatie van zowel tijdelijke als definitieve wooneenheden te komen. Afgelopen zomer is The Garden opgeleverd naast het Avans terrein en op meerdere plekken binnen het Kenniskwartier wordt al gebouwd of wordt nog gestudeerd op nieuwe opgaven. Echter, bouwprojecten vragen een realisatieperiode van meerdere jaren. Verwachting is dan ook dat voldoende studentenhuisvesting komende jaren, net als in vele andere studentensteden, tot onze spijt ernstig tekort zal blijven schieten.