8.1 Hoofdlijnen jaarrekening

Deze toelichting betreft de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant en de verbonden partijen Stichting Universiteitsfonds, TIAS Business School BV en TiU-Holding BV. Hieronder is de exploitatie 2021 vergeleken met de begroting en de realisatie van het voorgaande jaar.

Tabel 8.1 Exploitatie op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000)

  

2021

 

Begroting 2021

 

Verschil 2021

 

2020

         

Baten

        

Rijksbijdragen

 

173.152

 

157.204

 

15.948

 

146.307

Wettelijke college- / cursus- / examengelden

 

36.086

 

40.757

 

-4.671

 

37.950

Baten werk in opdracht van derden

 

49.037

 

56.504

 

-7.467

 

47.593

Overige baten

 

10.220

 

6.857

 

3.363

 

10.584

Totaal Baten

 

268.496

 

261.322

 

7.174

 

242.435

         

Lasten

        

Personeelslasten

 

199.640

 

198.738

 

902

 

187.659

Overige lasten

 

61.873

 

69.733

 

-7.860

 

56.119

Totaal lasten

 

261.514

 

268.471

 

-6.957

 

243.778

         

Saldo baten en lasten

 

6.982

 

-7.149

 

14.131

 

-1.343

Saldo financiële baten en lasten

 

-2.552

 

-720

 

-1.832

 

-1.033

Belastingen

 

244

 

-

 

244

 

-190

Resultaat deelnemingen

 

-6

 

-

 

-6

 

-

Resultaat aandeel derden

 

-62

 

96

 

-158

 

174

         

Exploitatieresultaat

 

4.117

 

-7.773

 

11.890

 

-2.013

   

Tilburg University heeft 2021 afgesloten met een geconsolideerd overschot van m€ 4,1 tegen -/- m€ 7,8 begroot. Het verschil met de begroting is groter dan in 2020, dit hangt samen met de versnelde compensatie van de studentengroei (m€ 6,2) via het NPO.

Baten

   

 • De rijksbijdrage bedroeg m€ 173 (2020: m€ 146). Het verschil met de begroting bedraagt bijna m€ 16. Dit hangt samen met het NPO: naast de versnelde compensatie van de studentengroei is incidenteel m€ 9,5 toegewezen. Voor loon- en prijscompensatie 2021 is m€ 3,3 toegewezen.

 • In 2021 heeft Tilburg University meer middelen voor de kwaliteitsafspraken ontvangen dan in 2020 (+m€ 2,8). Door de meer dan gemiddelde groei van het aantal ingeschreven studenten ontvangt Tilburg University een groter deel van de toenemende studievoorschotmiddelen.

 • De meer dan gemiddelde groei van het aantal ingeschreven studenten en graden werkt ook door in de student-gebonden bekostiging. De plus ten opzichte van 2020 bedraagt ruim m€ 7. Dit lijkt veel, maar is onvoldoende om de student staf ratio op peil te houden na de verlaging van de student-gebonden onderwijstarieven vanaf 2019 als gevolg van de commissie Van Rijn met 20%.

 • Het aantal ingeschreven studenten is in 2021 gegroeid met 4,7%. Tegenover deze volumegroei staat een via het NPO gecompenseerde tariefverlaging met € 1.071 voor voltijdstudenten studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19. Per saldo zijn de collegegelden ten opzichte van de begroting bijna m€ 5 lager uitgekomen.

 • Door COVID-19 zijn de baten in opdracht van derden (contractonderzoek en contractonderwijs) m€ 7,5 (ruim 13%) minder dan begroot. In 2020 bedroeg het verschil bijna 18%.

 • De overige baten (vooral subsidies en inkomsten uit detacheringen) liggen ruim m€ 3,4 boven de begroting. De realisatie ligt op het niveau van 2020.

   

Lasten

   

 • De personele lasten liggen 0,7% boven de begroting (m€ 0,9). Voor personeel niet in loondienst is m€ 0,9 (+5%) meer uitgegeven dan begroot. De personele bezetting is met 54 Fte toegenomen, maar door minder internationale instroom als gevolg van COVID-19 en de gespannen Nederlandse arbeidsmarkt is dit m€ 2,0 (1,1%) minder dan begroot. Door de hogere bezetting en hogere CAO-lonen liggen de personele lasten m€ 12 hoger dan in 2020. Er is m€ 1,6 meer gedoteerd aan personele voorzieningen dan begroot. Voor sociale uitkeringen is m€ 0,9 meer ontvangen dan begroot.

 • De overige lasten 201 bedragen m€ 61,9. Dit is bijna 9% minder dan begroot wat vooral samenhangt met COVID-19. Dit is minder dan in 2020 toen het verschil 17% bedroeg. COVID-19 heeft met name effect op de reis- en verblijfkostenkosten, representatiekosten, beurzen en bureau- en verbruikskosten.

 • Het saldo financiële baten en lasten is lager door de niet begrote kosten van de vervroegde aflossing van twee langlopende leningen.

Net als in 2020 heeft COVID-19 in 2021 invloed gehad op de bedrijfsvoering. Het aantal ingeschreven studenten is gegroeid naar 20.254 (2020: 19.334). Tilburg University heeft flink geïnvesteerd in de online-onderwijs. Het exploitatieresultaat 2021 is uitgekomen op m€ 4,1 (2020: -/- m€ 2,0). Gecorrigeerd voor bijzonder posten is het verschil met 2020 minder groot.

   

Tabel 8.2 Resultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten (bedragen in €)

  

2021

 

2020

Resultaat jaarrekening

 

4.117.324

 

-2.013.219

Rentelasten versnelde aflossing langlopende leningen

 

1.467.998

 

-

NPO-middelen voor compensatie studentengroei

 

-6.167.000

 

-

Donatie Universiteitsfonds Tilburg

 

-

 

-1.050.000

Impact Covid-19

 

-570.000

 

-2.880.000

  

-1.151.678

 

-5.943.219

   

De volgende tabel geeft een beeld van de balansontwikkeling in 2021:

Tabel 8.3 Omvang en samenstelling balans (bedragen x € 1.000)

Activa

 

31-12-2021

 

31-12-2020

     

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa

 

1.627

 

1.981

Materiële vaste activa

 

153.209

 

153.689

Financiële vaste activa

 

1.541

 

1.978

Totaal Vaste activa

 

156.377

 

157.648

     

Vlottende activa

    

Vorderingen

 

21.692

 

23.159

Liquide middelen

 

66.512

 

82.025

Totaal Vlottende activa

 

88.204

 

105.184

     

Totaal Activa

 

244.581

 

262.832

     
     

Passiva

 

31-12-2021

 

31-12-2020

     

Groepsvermogen

 

143.219

 

139.076

Aandeel derden

 

707

 

645

Totaal Eigen vermogen

 

143.927

 

139.721

     

Voorzieningen

 

7.782

 

8.125

Langlopende schulden

 

-

 

16.325

Kortlopende schulden

 

92.872

 

98.661

     

Totaal Passiva

 

244.581

 

262.832

   

 • De immateriële vaste activa betreft goodwill bij de aankoop van Nimbas Business School door TIAS; dit wordt tot en met 2026 lineair afgeschreven.

 • De materiële vaste activa betreft gebouwen, terreinen, terreininrichting, inventaris en apparatuur. In 2021 staat tegenover een investering van m€ 11 een afschrijving van m€ 11,4, waardoor de boekwaarde per ultimo m€ 153,2 bedraagt.

 • De financiële vaste activa betreffen alleen vastrentende obligaties. Door herwaardering en uitloting van één obligatie is de waarde met k€ 500 afgenomen. Alle beleggingen van Tilburg University voldoen aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW.

 • De liquide middelen zijn met m€ 15,5 afgenomen tot m€ 66,5. De kasstroom uit operationele activiteiten is m€ 13,6 positief. Door hogere investeringen in materieel vaste activa is de kasstroom uit investeringsactiviteiten sterker afgenomen dan in 2020 , met -/- m€ 12,8 in 2021 ten opzichte van m€ -/-9,0 in 2020. Uit financieringsactiviteiten resteert per saldo een negatieve kasstroom van m€ 16,3. Door de vervroegde aflossing van twee langlopende leningen is dit meer dan vorig jaar.

 • De voorzieningen zijn per saldo met 3 ton lager afgenomen en bedragen m€ 7,8. De personele voorzieningen voor reorganisatie en eigen risico WGA zijn gedaald. De personele voorzieningen voor spaarverlof, jubilea, wachtgeld, langdurige ziekte en de overige voorziening asbest zijn gestegen.

 • De langlopende schulden zijn in 2021 vervroegd afgelost.

 • De daling van de kortlopende schulden per ultimo 2021 tot m€ 93 hangt voor het grootste deel (m€ 4,7) samen met de lagere collegegeld tarieven als gevolg van NPO wat doorwerkt in de vooruit ontvangen collegegelden.

Het eigen vermogen (exclusief aandeel derden) is gestegen naar m€ 143. De solvabiliteit is in 2021 mede door de vervroegde aflossing van de langlopende leningen gestegen en de current ratio is afgenomen naar 0,95. Tilburg University bewaakt de posities ten opzichte van de signaleringsgrenzen van de Inspectie van het Onderwijs ten aanzien van solvabiliteit, current ratio, weerstandsvermogen, rentabiliteit en huisvestingsratio scherp. Tilburg University bleef dan ook ruimschoots binnen de signaleringsgrenzen.