8.2 COVID-19 crisis

De geoormerkte NPO-rijksbijdrage 2021 (m€ 3,2) voor onderzoeksvertraging, inlopen achterstand en ondersteuning onderwijs, begeleiding studenten en lerarenopleidingen (stages) is voor k€ 400 besteed. Het restant (m€ 2,8) is als vooruit ontvangen baten op de balans gezet ter besteding na 2021. Via het NPO heeft Tilburg University in 2021 m€ 6,2 versnelde compensatie voor de studentengroei  ontvangen.

   

Out of pocket kosten:

  • De impact van COVID-19 op de gemaakte kosten is in 2021 duidelijk lager geweest dan in 2020: de out-of-pocket kosten (verdeeld over diverse posten in onderstaande tabel) bedroegen m€ 1,4 tegenover m€ 2,2 in 2020.

   

De beperkende maatregelen hebben de volgende invloed gehad:

  • Er zijn minder activiteiten en evenementen georganiseerd waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.

  • Faculteiten melden dat vacatures moeilijk in te vullen waren; vooral het aantrekken van personeel uit het buitenland was lastig.

  • Er is veel geïnvesteerd in extra personeel voor het ontwikkelen van online onderwijs en de tentamenorganisatie.

  • De algemene kosten zoals voor representatie, koffievoorziening en printen zijn veel lager uitgevallen.

  • Medewerkers hebben in de eerste helft van 2021 veel minder gereisd.

  • De verkoop van sportabonnementen is sterk gedaald.

  • Er is minder verlof opgenomen met een hogere dotatie verlofvoorziening tot gevolg.

Per saldo hebben de meevallers waaronder de geoormerkte NPO-middelen en tegenvallers een resultaateffect van +m€ 6,7 Dit is uitgesplitst in de volgende tabel:

Tabel 8.4 Inschatting impact COVID-19 boekjaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Impact COVID-19 (in k€)

 

2021

   

Tegenvallers

 

7.289

Meevallers

 

14.026

Netto impact

 

6.737

   
   

Tegenvallers (verminderde inkomsten en/of extra kosten)

  
   

Onderzoeksvertraging

 

297

Lagere contractonderzoek inkomsten

 

1.100

Totaal impact onderzoek

 

1.397

   

Extra personele inzet en IT

 

3.026

Impact contractonderwijs

 

308

Totaal impact onderwijs

 

3.334

   

Effecten leegstand in combinatie met afgegeven huurgaranties

 

57

Minder baten uit sporfaciliteiten, culltuurvoorzieningen, campushoreca, (e.d.)

 

981

Dotaties verlofvoorzieningen

 

1.520

Totaal algemeen

 

2.558

   

Totaal tegenvallers

 

7.289

   
   

Meevallers (verminderde kosten en/of extra inkomsten)

  
   

Minder uitgaven algemene kosten

 

7.559

NPO-middelen voor compensatie studentengroei

 

6.167

Uitgestelde uitgaven

 

300

Totaal meevallers

 

14.026