8.3 Continuïteitsparagraaf

Deze paragraaf bevat de prognose van de exploitatie en de balans voor de komende vijf jaar. De exploitatieprognose is gebaseerd op de op 16 december 2021 goedgekeurde meerjarenbegroting 2022-2026. De balans is daar ook op gebaseerd maar vertrekt vanuit de balans per ultimo 2021 volgens de jaarrekening. De prognose van het aantal ingeschreven studenten en de personeelsbezetting (exclusief verbonden partijen) is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 8.5 Prognose aantal studenten en personele bezetting

  

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

2026

Aantal studenten

 

20.254

 

21.000

 

22.825

 

23.440

 

23.896

 

23.944

             

Personele bezetting in fte

            

- Bestuur / Management

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

30

- Personeel primair proces

 

1.158

 

1.232

 

1.254

 

1.291

 

1.308

 

1.298

- Ondersteunend personeel

 

894

 

908

 

896

 

900

 

894

 

894

Totaal personele bezetting

 

2.082

 

2.170

 

2.180

 

2.221

 

2.232

 

2.222

             

Na de gecontroleerde groei van de studenteninstroom en meer extern gefinancierd onderzoek in de afgelopen jaren streeft Tilburg University naar consolidatie van het marktaandeel ingeschreven studenten.

Tilburg University voert een financieel meersporenbeleid. De beschikbare reserves worden in het kader van strategie 2027 op twee manieren ingezet: ten eerste voor strategische innovaties en kwaliteitsverbetering van onderwijs, investeringen voor de verbetering van de student staf ratio en investeringen in het onderzoek. 

Door de geplande investeringen en de negatieve exploitatieresultaten wordt tot en met 2024 gecontroleerd ingeteerd op de beschikbare reserves.

   

Tabel 8.6 Prognose baten en lasten (bedragen x € 1.000)

  

2021
(Realisatie)

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

2026

Baten

            

Rijksbijdragen

 

173.152

 

191.120

 

177.708

 

185.310

 

191.133

 

193.351

Wettelijke college- / cursus- / examengelden

 

36.086

 

32.724

 

48.348

 

49.993

 

51.100

 

51.669

Baten werk in opdracht van derden

 

49.037

 

53.972

 

55.353

 

56.679

 

58.339

 

60.255

Overige baten

 

10.220

 

10.377

 

9.091

 

9.630

 

9.804

 

9.997

Totaal Baten

 

268.496

 

288.193

 

290.500

 

301.612

 

310.376

 

315.272

             

Lasten

            

Personeelslasten

 

199.640

 

219.020

 

222.489

 

228.286

 

232.454

 

233.958

Afschrijvingen

 

14.084

 

15.220

 

15.374

 

15.908

 

17.621

 

17.505

Huisvestingslasten

 

14.261

 

14.123

 

13.254

 

15.120

 

14.771

 

14.343

Overige lasten

 

33.527

 

42.717

 

41.175

 

42.637

 

43.033

 

44.089

Totaal lasten

 

261.514

-

291.080

 

292.292

 

301.951

-

307.879

-

309.895

             

Saldo baten en lasten

 

6.982

 

-2.887

 

-1.792

 

-339

 

2.497

 

5.377

Saldo financiële baten en lasten

 

-2.552

 

-411

 

-543

 

-553

 

-788

 

-820

Belastingen

 

244

          

Resultaat deelnemingen

 

-6

          

Resultaat aandeel derden

 

-62

 

9

 

-53

 

-95

 

-139

 

-215

             

Exploitatieresultaat

 

4.117

 

-3.289

 

-2.388

 

-987

 

1.570

 

4.342

             

Resultaat uitgesplitst naar

            

- inzet facultaire reserves

 

-2.773

 

-3.660

 

-1.554

 

-644

 

-375

 

-219

- inzet reserves divisies

 

-1.019

 

-1.891

 

-501

 

23

 

23

 

23

- reguliere exploitatie

 

7.909

 

2.262

 

-333

 

-366

 

1.922

 

4.538

  

4.117

 

-3.289

 

-2.388

 

-987

 

1.570

 

4.342

             

De volgende tabel bevat de balansprognose voor de planperiode.

Tabel 8.7 Prognose balans per 31 december (bron: begroting 2022-2026, bedragen x € 1.000)

  

2021
(Realisatie)

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

2026

Activa

            
             

Vaste activa

            

Immateriële vaste activa

 

1.627

 

1.271

 

916

 

561

 

206

 

-

Materiële vaste activa

 

153.209

 

162.349

 

176.733

 

181.570

 

210.602

 

222.804

Financiële vaste activa

 

1.541

 

1.000

 

1.000

 

1.000

 

1.000

 

1.000

Totaal Vaste activa

 

156.377

 

164.620

 

178.649

 

183.131

 

211.808

 

223.804

             

Vlottende activa

            

Vorderingen

 

21.692

 

24.987

 

25.901

 

26.673

 

27.447

 

28.208

Effecten en Liquide middelen

 

66.512

 

61.805

 

81.321

 

83.858

 

84.057

 

85.322

Totaal Vlottende activa

 

88.204

 

86.792

 

107.222

 

110.531

 

111.504

 

113.530

             

Totaal Activa

 

244.581

 

251.412

 

285.871

 

293.662

 

323.312

 

337.334

             
             

Passiva

            
             

Eigen vermogen

 

143.927

 

140.637

 

138.249

 

137.260

 

138.829

 

143.172

Algemene reserve

 

130.299

 

132.569

 

132.183

 

131.720

 

133.502

 

137.826

Bestemde reserve

 

12.920

 

7.369

 

5.314

 

4.693

 

4.341

 

4.145

Aandeel derden

 

707

 

698

 

751

 

846

 

985

 

1.200

             

Voorzieningen

 

7.782

 

7.500

 

7.500

 

7.500

 

7.500

 

7.500

Langlopende schulden

 

-

 

-

 

35.000

 

40.000

 

67.000

 

74.000

Kortlopende schulden

 

92.872

 

103.275

 

105.122

 

108.902

 

109.983

 

112.662

             

Totaal Passiva

 

244.581

 

251.412

 

285.871

 

293.662

 

323.312

 

337.334

   

De waarde van de materiële vaste activa stijgt substantieel door investeringen in huisvesting en ICT. Dit is gebaseerd op de huidige campusvisie. In 2022 wordt een nieuwe campusvisie ontwikkeld inclusief moderne ICT-faciliteiten. De afname van de immateriële vaste activa is het gevolg van de lineaire afschrijving op goodwill bij TIAS. De liquide middelen worden ingezet voor de intensivering van onderwijs en onderzoek. 

Tilburg University heeft geen bovenmatig eigen vermogen en valt binnen de signaleringswaarde van OCW (feitelijk eigen vermogen m€ 128 ten opzichte van normatief eigen vermogen m€ 180).

De investeringen in huisvesting en ICT zullen worden gefinancierd met nieuwe langlopende leningen voor  in totaal ca. m€ 74. Door afwikkeling van enkele reorganisaties dalen de voorzieningen in 2022 licht.

Uit de volgende tabel blijkt dat het financiële weerstandsvermogen van Tilburg University solide blijft ondanks de exploitatietekorten als gevolg van de intensivering van onderwijs en onderzoek en de voorfinanciering van de groei. current ratio en solvabiliteit blijven boven de door de universiteit gestelde ondergrenzen van 1,0 (tijdelijk 0,8 toegestaan) voor de current ratio en 0,4 / 0,425 voor de solvabiliteit 1 / solvabiliteit 2.

   

Tabel 8.8 Financiële ratio’s (geconsolideerd)

  

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

2026

Current ratio

 

0,95

 

0,84

 

1,02

 

1,01

 

1,01

 

1,01

Solvabiliteit 1

 

0,59

 

0,56

 

0,48

 

0,46

 

0,43

 

0,42

Solvabiliteit 2

 

0,62

 

0,59

 

0,51

 

0,49

 

0,45

 

0,44