8.5 Treasurybeleid

Het treasurybeleid van Tilburg University is gebaseerd op het Treasurystatuut in lijn met de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Het Treasurystatuut is op 16 december 2016 goedgekeurd door het Stichtingsbestuur.

In 2021 is Tilburg University overgestapt op Schatkistbankieren en zijn nagenoeg alle liquiditeiten ondergebracht bij de schatkist. De beleggingsportefeuille bevat per 31-12-2021 nog één obligatie, welke aangehouden mag worden tot einde looptijd. In het kader van Schatkistbankieren worden er geen nieuwe obligaties aangeschaft. Er wordt geen gebruikgemaakt van derivaten.

De cashflow-planning voor de komende vijf jaar is gebaseerd op de raming van de rijksbijdrage, de collegegelden, meerjarenbegrotingen van de eenheden, de strategische vastgoedvisie en historische gegevens. Investeringen in vaste activa worden indien mogelijk uit eigen middelen gefinancierd.

Treasury beheert actief de omvang van de rekening-courantsaldo waarbij de continuïteit van de bedrijfsvoering gegarandeerd blijft.

In de jaarrekening is de obligatie per balansdatum gewaardeerd tegen de reële waarde. Ongerealiseerde koerswijzigingen sinds de aankoop (dalingen tot aankoopkoers) worden rechtstreeks verwerkt in de herwaarderingsreserve effecten. Door koersstijging is deze reserve in 2021 toegenomen.

Bij Tilburg University zijn in 2021 geen andere financiële instrumenten aanwezig, waardoor er derhalve geen risico's ten aanzien van deze instrumenten wordt gelopen.