8.6 Tegemoetkoming profileringsfonds

Conform artikel 7.51 van de WHW voorziet Tilburg University via het Profileringsfonds in de financiële ondersteuning van studenten in bijzondere omstandigheden. Dit betreft studenten met:

  • studievertraging als gevolg van overmacht;

  • een erkende topsportstatus;

  • een bestuursfunctie in de medezeggenschap of een studentenorganisatie.

Studenten die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds. In de regeling Profileringsfonds zijn de voorwaarden voor ondersteuning vastgelegd. Deze regeling is goedgekeurd door de Universiteitsraad.

Het Profileringsfonds heeft het karakter van een bestemmingsreserve. Per ultimo 2021 bevat deze reserve een bedrag van € 286.252. Jaarlijks is via het intern verdeelmodel een bedrag van € 826.000 beschikbaar voor het Profileringsfonds. De volgende tabel geeft een overzicht van de vergoedingen in 2021. Van het totale bedrag was 80% bestemd voor studenten met een bestuursfunctie.

 

Tabel 8.9 Vergoedingen Profileringsfonds 2021 per categorie

Categorie

 

Aantal aanvragen

 

Aantal ontvangen

 

Vergoeding (in €)

 

Gemiddelde hoogte van de vergoeding (in €)

 

Gemiddelde duur van de vergoeding in maanden

Bestuur

 

482

 

482

 

739.568

 

1.534

 

5

Overmacht

 

85

 

85

 

146.023

 

1.718

 

8

Overig

 

31

 

31

 

40.849

 

1.318

 

3