8.8 Helderheidsaspecten

Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop Tilburg University omgaat met de aspecten uit de notitie Helderheid in de Bekostiging van het Hoger Onderwijs van het Ministerie van OCW d.d. 29 augustus 2003 en de aanvulling daarop van 27 augustus 2004.

 1. Uitbesteding (delen van) Croho-geregistreerde opleidingen

Tilburg University heeft in 2021 geen geregistreerde opleidingen uitbesteed aan private organisaties en andere instellingen.

2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Tilburg University heeft in 2021 voor k€ 108 aan publieke middelen besteed voor de uitvoering van private activiteiten. Het betreft hier kosten voor verstrekte garanties ten behoeve van tijdelijke huisvesting (noodopvang) voor studenten, evenals de vervoerskosten van en naar Tilburg University. Tilburg University heeft gekozen voor deze dekking vanwege het tijdelijke karakter van de garanties en huisvesting, de maatschappelijke functie van het onderwijs en het sociaal welzijn van onze studenten dat mede door COVID-19 al extra onder druk staat.

3. Verlenen van vrijstellingen

Tilburg University verleent alleen vrijstellingen op verzoek van de individuele student. Vrijstellingen worden verleend door de examencommissie; de gronden waarop vrijstelling verleend kan worden zijn vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling. Vrijstellingen worden geregistreerd in het studentdossier.

4. Bekostiging van buitenlandse studenten

Tilburg University schrijft buitenlandse studenten alleen in als student als zij volledig voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Ingeschreven studenten komen alleen dan voor bekostiging in aanmerking als zij volledig voldoen aan de wet- en regelgeving hieromtrent. Uitwisselingsstudenten en buitenlandse studenten die slechts een gedeelte van een opleidingsprogramma volgen, worden ingeschreven als contractcursist conform de binnen Tilburg University van toepassing zijnde regeling contractcursisten aanschuifonderwijs en worden niet uitgewisseld met DUO.

5. Collegegeld niet betaald door student zelf en deelname eigen personeel aan opleidingen

De inschrijfprocedures van Tilburg University zijn conform de wet- en regelgeving rond dit thema. Tilburg University besteedt geen rijksbijdrage aan het op enige manier compenseren van het door studenten betaalde collegegeld. Indien het collegegeld namens een student door derden wordt betaald, dan staat dit expliciet aangegeven op de door de student afgegeven machtiging.

In 2021 hebben in totaal 651 medewerkers ingeschreven gestaan voor het volgen van onderwijs aan Tilburg University. Zij hebben zelf hun collegegeldverplichting voldaan.

6. Studenten volgen modules

Studenten die slechts een gedeelte van een opleidingsprogramma volgen, worden ingeschreven als contractcursist conform de binnen Tilburg University van toepassing zijnde regeling contractcursisten aanschuifonderwijs. Deze studenten worden niet uitgewisseld met DUO.

7. Studenten volgen een andere opleiding

Studenten geven zonder tussenkomst van Tilburg University rechtstreeks via Studielink zelf aan voor welke opleiding(en) zij zich aanmelden en zich willen laten inschrijven. Tilburg University schrijft studenten niet in voor andere opleidingen dan waarvoor zij zich hebben aangemeld.

8. Maatwerktrajecten voor bedrijven of organisaties

Er zijn in 2021 geen maatwerktrajecten voor bedrijven of organisaties georganiseerd.

 

Aantal voor de bekostiging mee te tellen studenten

Tilburg University registreert een student die voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden en waarbij tevens aan alle bekostigingsvoorwaarden is voldaan, als bekostigd student in BRONHO. Een met goed gevolg afgeronde studie zal eveneens als bekostigd worden geregistreerd in BRONHO als aan alle bekostigingsvoorwaarden is voldaan.