8.9 Bezoldiging CvB

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. Hierin is op basis van sectorale normen of staffels een plafond vastgesteld voor de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Vanaf 1 januari 2016 geldt deze normering ook voor het WO.

Het Ministerie van OCW hanteert voor de WNT een systeem van bezoldigingsklassen op basis van complexiteitspunten voor het bezoldigingsmaximum van topfunctionarissen. Tilburg University valt in 2021 met 18 complexiteitspunten (baten 10, bekostigde studenten 3 en gewogen onderwijssectoren 5) in klasse G. Het WNT-bezoldigingsmaximum voor klasse G bedraagt € 209.000 in geval van een voltijds dienstverband gedurende het gehele jaar.

Het bezoldigingsbeleid voor CvB-leden is vastgesteld door het Stichtingsbestuur. Het salaris is afgeleid van het maximum van salarisschaal 18 volgens de CAO Nederlandse Universiteiten en bevat een bestuurderstoelage. De vakantie-uitkering bedraagt 8% en de eindejaarsuitkering 8,3%. CvB-leden ontvangen geen bonussen, gratificaties en andere prestatieafhankelijke beloningen. De ABP-pensioenregeling is van toepassing.

De bedragen in tabel 8.10 zijn gebaseerd op de bezoldigingscomponenten conform de WNT-regeling van het Ministerie BZK. Een specificatie is opgenomen in Deel 2: Jaarrekening hoofdstuk 9. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten.

Tabel 8.10 Bezoldigingen CvB (in €)

  

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

Prof. dr. ir. A.J. Schuit

 

P.F.I.M. Snijders MSc CPC

Periode

 

1 jan 2021 - 31 dec 2021

 

1 jan 2021 - 31 dec 2021

 

1 jan 2021 - 31 dec 2021

Bezoldiging

 

203.173

 

202.034

 

201.995