Onze visie, missie en ambitie

Het jaar 2021 was het laatste jaar van de strategische periode 2017-2021. Het Strategisch Plan Verbinden om de Samenleving Vooruit te Helpen is opgesteld voor de periode 2018-2021. Om onze missie en visie te realiseren, hebben we ambities geformuleerd voor onze drie primaire processen – onderwijs, onderzoek en het genereren van impact – en een strategie en doelstellingen op het gebied van groei, onze locatie, cultuur en governance en een excellente bedrijfsvoering.

Visie

De samenleving verandert met een hoge snelheid. De sociale en geesteswetenschappen stellen ons in staat de uitdagingen van globalisering, digitalisering, pluralisme en duurzaamheid te begrijpen; om kritisch te reflecteren op onze waarden en ons handelen; en om bij te dragen aan betekenisvolle oplossingen.

Missie

We streven ernaar de samenleving vooruit te helpen door ons begrip van die samenleving te verdiepen. Wij leiden onze studenten op met het doel de kennis, kunde en karakter te ontwikkelen die zij nodig hebben om de hedendaagse uitdagingen tegemoet te treden. Verbonden als we zijn met de samenleving, zetten we excellent onderzoek in voor ‘het goede leven’ voor iedereen.

Ambitie

Tilburg University is gedreven door wetenschap en stelt de student centraal. Wij streven ernaar jonge mensen op te leiden tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, klaar om de samenleving naar een nieuw tijdperk te leiden. Ons onderzoek moet herkenbaar zijn vanwege de kwaliteit, integriteit en impact op de samenleving.

De ambities die opgenomen zijn in de strategie

Profiel – Wij beogen ons profiel te versterken en te verbreden als een, internationale, studentgerichte, sociale en geesteswetenschappelijke universiteit, met een sterke signatuur, excellent en hoogst zichtbaar onderwijs, onderzoek en sociale impact.

Onderwijs – Wij bieden excellent en innovatief onderwijs volgens de principes van kennis, kunde en karakter, gericht op het opleiden van studenten tot de leiders van de toekomst.

Onderzoek – Tilburg University excelleert in zowel mono- als multidisciplinair onderzoek.

Impact – We streven ernaar de samenleving vooruit te helpen door regionale samenwerking uit te breiden en door ons te richten op een aantal uitdagende strategische thema’s, waaronder Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en Creating Value from Data. Deze drie komen terug in ons overkoepelende thema, de Digitale Samenleving. Deze thema’s vergroten zowel onze maatschappelijke impact als de zichtbaarheid daarvan.

Groei – We willen een middelgrote universiteit worden door gecontroleerde groei, met excellentie en kwaliteit als randvoorwaarden.

Locatie – De campus is het bruisende hart van de Tilburg University gemeenschap, aangevuld met een beperkt aantal strategisch gekozen locaties en verbonden met de stad Tilburg.

Cultuur en governance – We hebben een open en diverse cultuur van excellentie gebaseerd op vertrouwen, verbondenheid, inclusiviteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de universiteit als geheel. We zullen onze governance aanpassen om verdere groei mogelijk te maken: het CvB met de decanen vormt het bestuur van de universiteit. Zij werken samen in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en de realisatie van gezamenlijke strategische ambities.

Excellente bedrijfsvoering – Tilburg University werkt vanuit het principe van student centricity. University Services biedt excellente ondersteuning als partner van de faculteiten.

Samen op weg naar 2027

Het nieuwe Strategisch Plan Weaving Minds and Characters: Strategy Towards 2027 vormt de opmaat naar 2027, het jaar waarin de universiteit haar 100-jarig bestaan viert. De universiteit is sinds 1927 uitgegroeid tot een bloeiende, sterke, middelgrote universiteit. Tilburg University wil groeien in betekenis. De snel toenemende invloed van digitalisering en digitale technologie is van invloed is op de maatschappij die we willen begrijpen. Dit biedt nieuwe kansen én uitdagingen die de kern van onze universitaire opdracht raken.

De strategie is opgesteld rondom vier waarden. Deze waarden geven richting aan ons gedrag en onze keuzes: we zijn Curious, Caring, Connected en Courageous. Karaktervorming en identiteit zijn traditioneel verbonden aan Tilburg University. Iedereen moet zich in vrijheid en onderlinge verbondenheid kunnen ontplooien. Tilburg University wil een aantrekkelijke werkgever zijn, een kennisgemeenschap die zorgt voor medewerkers en studenten, waar je een leven lang welkom bent om te leren en kennis te delen. Een universiteit die ook zélf een vitale, inclusieve en duurzame samenleving is.

De strategie is in 2021 tot stand gekomen in nauwe samenwerking met velen binnen onze academische gemeenschap en daarbuiten: met de faculteiten, in zogenaamde 10x10 sessies met studenten, medewerkers en alumni, aan thematische beraadstafels en in gesprek met externe stakeholders.

Lees meer over de nieuwe strategie