10. Enkelvoudige jaarrekening inclusief toelichting

Enkelvoudige balans

(na resultaatbestemming - alle bedragen in €)

   

1.

 

Activa

 

31-12-2021

 

31-12-2020

       

1.1.

 

Vaste activa

    

1.1.2.

 

Materiële vaste activa

 

151.278.626

 

151.602.573

1.1.3.

 

Financiële vaste activa

 

4.858.275

 

5.220.542

  

Totaal Vaste activa

 

156.136.901

 

156.823.115

       

1.2.

 

Vlottende activa

    

1.2.2.

 

Vorderingen

 

16.766.606

 

16.120.780

1.2.4.

 

Liquide middelen

 

45.836.805

 

64.376.050

  

Totaal Vlottende activa

 

62.603.411

 

80.496.830

       
  

Totaal activa

 

218.740.312

 

237.319.945

       
       

2.

 

Passiva

 

31-12-2021

 

31-12-2020

       

2.1.

 

Eigen vermogen

 

141.103.583

 

137.113.265

2.2.

 

Voorzieningen

 

7.255.698

 

7.493.907

2.3.

 

Langlopende schulden

 

-

 

16.324.810

2.4.

 

Kortlopende schulden

 

70.381.031

 

76.387.964

       
  

Totaal passiva

 

218.740.312

 

237.319.945

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2021

(alle bedragen in €)

    

2021

 

Begroting 2021

 

2020

         

3.

 

Baten

      

3.1.

 

Rijksbijdragen

 

173.151.991

 

157.204.000

 

146.307.094

3.3.

 

Wettelijke college- / cursus- / examengelden

 

36.086.493

 

40.757.000

 

37.950.037

3.4.

 

Baten werk in opdracht van derden

 

25.990.771

 

35.630.000

 

26.903.922

3.5.

 

Overige baten

 

11.824.913

 

6.932.000

 

11.492.305

  

Totaal Baten

 

247.054.168

 

240.523.000

 

222.653.358

         

4.

 

Lasten

      

4.1.

 

Personeelslasten

 

187.070.852

 

186.631.000

 

174.527.228

4.2.

 

Afschrijvingen

 

13.473.500

 

14.115.000

 

12.720.535

4.3.

 

Huisvestingslasten

 

13.584.806

 

14.425.000

 

12.289.831

4.4.

 

Overige lasten

 

27.108.353

 

31.769.000

 

24.389.720

  

Totaal Lasten

 

241.237.511

 

246.940.000

 

223.927.314

         
  

Saldo Baten en Lasten

 

5.816.657

 

-6.417.000

 

-1.273.955

6.

 

Financiële baten en lasten

 

-2.465.071

 

-720.000

 

-986.678

         
  

Resultaat

 

3.351.586

 

-7.137.000

 

-2.260.634

8.

 

Resultaat deelnemingen

 

612.882

 

-

 

-734.821

         
  

Nettoresultaat

 

3.964.468

 

-7.137.000

 

-2.995.455

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

   

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de RJ. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde. Voor de grondslagen waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de in de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.      

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 1.948 Fte (2020: 1.863 Fte) in dienst: 30 Fte bestuur/management (2020: 30 Fte), 1.126 Fte personeel primair proces (2020: 1.094 Fte) en 793 Fte ondersteunend personeel (2020: 739 Fte).      

In 2021 heeft geen enkele medewerker een standplaats in het buitenland (2020: 1 Fte).      

Activa

Vaste activa

1.1.2.

 

Materiële vaste activa

     

31-12-2021

 

31-12-2020

           

1.1.2.1.

 

Gebouwen

     

121.286.807

 

124.276.834

1.1.2.2.

 

Terreinen

     

16.991.650

 

13.653.542

1.1.2.3.

 

Inventaris en apparatuur

     

13.000.168

 

13.672.197

  

Totaal Materiële vaste activa

     

151.278.626

 

151.602.573

           
           

1.1.2.1.

 

Gebouwen

   

Gebouwen

 

Gebouwen
in aanbouw

 

Totaal gebouwen

           
  

Aanschafprijs

 

1-1-2021

 

208.500.682

 

3.370.667

 

211.871.349

  

Afschrijvingen

 

1-1-2021

 

-87.594.515

 

-

 

-87.594.515

  

Boekwaarde

 

1-1-2021

 

120.906.167

 

3.370.667

 

124.276.834

           
  

Investeringen

 

2021

 

2.475.705

 

2.973.090

 

5.448.795

  

Desinvesteringen aanschafwaarde

 

2021

 

157

 

-

 

157

  

Desinvesteringen afschrijvingen

 

2021

 

-157

 

-

 

-157

  

Afschrijvingen

 

2021

 

-8.438.822

 

-

 

-8.438.822

           
  

Aanschafprijs

 

31-12-2021

 

210.976.230

 

6.343.756

 

217.319.987

  

Afschrijvingen

 

31-12-2021

 

-96.033.180

 

-

 

-96.033.180

  

Boekwaarde

 

31-12-2021

 

114.943.051

 

6.343.756

 

121.286.807

           
           

1.1.2.2

 

Terreinen

   

Terreinen

 

Terreinen inrichting

 

Totaal terreinen

           
  

Aanschafprijs

 

1-1-2021

 

10.689.569

 

5.690.630

 

16.380.199

  

Afschrijvingen

 

1-1-2021

 

-

 

-2.726.657

 

-2.726.657

  

Boekwaarde

 

1-1-2021

 

10.689.569

 

2.963.973

 

13.653.542

           
  

Investeringen

 

2021

 

3.600.000

 

75.115

 

3.675.115

  

Desinvesteringen aanschafwaarde

 

2021

 

-

 

-

 

-

  

Desinvesteringen afschrijvingen

 

2021

 

-

 

-

 

-

  

Afschrijvingen

 

2021

 

-

 

-337.007

 

-337.007

           
  

Aanschafprijs

 

31-12-2021

 

14.289.569

 

5.765.745

 

20.055.314

  

Afschrijvingen

 

31-12-2021

 

-

 

-3.063.663

 

-3.063.663

  

Boekwaarde

 

31-12-2021

 

14.289.569

 

2.702.081

 

16.991.650

De categorie gebouwen in aanbouw bestaat uit Nieuwbouw (m€ 1,2), Meerkoldreef (m€ 0,8) en overige projecten in aanbouw (m€ 4,4). In april 2022 heeft Tilburg University een onderwijsgebouw aangekocht aan de Meerkoldreef in Tilburg voor m€ 3,6. 

1.1.2.3.

 

Inventaris en apparatuur

       

Inventaris en apparatuur

           
  

Aanschafprijs

     

1-1-2021

 

27.983.074

  

Afschrijvingen

     

1-1-2021

 

-14.310.877

  

Boekwaarde

     

1-1-2021

 

13.672.197

           
  

Investeringen

     

2021

 

4.025.643

  

Desinvesteringen aanschafwaarde

     

2021

 

2.288.295

  

Desinvesteringen afschrijvingen

     

2021

 

-2.288.295

  

Afschrijvingen

     

2021

 

-4.697.672

           
  

Aanschafprijs

     

31-12-2021

 

29.720.423

  

Afschrijvingen

     

31-12-2021

 

-16.720.255

  

Boekwaarde

     

31-12-2021

 

13.000.168

De afschrijvingen worden vanaf het jaar van ingebruikname van het actief berekend over de aanschafwaarde en zijn gebaseerd op de volgende percentages:  

  • Terreinen (incl. inrichting)                0% - 5% - 10%

  • Gebouwen                                        1,7% - 3,3% - 5% - 10%

  • Apparatuur en inventaris                 10% - 25 %

1.1.3.

 

Financiële vaste activa

 

Boekwaarde
31-12-2020

 

Investeringen 2021

 

Desinvesteringen 2021

 

Resultaat
2021

 

Boekwaarde
31-12-2021

             

1.1.3.1.

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

          

1.1.3.1.1.

 

TiU Holding BV

 

675.484

 

-

 

-

 

364.289

 

1.039.773

1.1.3.1.2.

 

TIAS Business School BV

 

2.581.159

 

-

 

-

 

248.593

 

2.829.752

  

Totaal Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

3.256.643

 

-

 

-

 

612.882

 

3.869.525

             

1.1.3.7.

 

Effecten

          

1.1.3.7.3.

 

Overige obligaties

 

1.963.900

 

-

 

975.150

 

-

 

988.750

  

Totaal Effecten

 

1.963.900

 

-

 

975.150

 

-

 

988.750

             
  

Totaal Financiële vaste activa

 

5.220.542

 

-

 

975.150

 

612.882

 

4.858.275

TiU Holding B.V. is een door de Tilburg University opgerichte en door haar gefinancierde vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 226.890 waarvan € 113.445 geplaatst en € 90.756 gestort is. TiU Holding B.V. neemt voor 100% deel in KUB Career Services B.V. en heeft een belang van 44% in TiU Knowledge Transfer B.V.

Tias Business School B.V. is een door de Tilburg University opgerichte en door haar gefinancierde vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 12.500.000, waarvan geplaatst en gestort € 2.500.000. Tilburg University heeft een 80% deelneming in Tias Business School B.V.

De actuele waarde van de effecten per 31-12-2021 is € 988.750. Alle effecten zijn beursgenoteerd en vrij beschikbaar. De som van de herwaarderingen worden vermeld in de toelichting op het eigen vermogen.

Vlottende activa

1.2.2.

 

Vorderingen

 

31-12-2021

 

31-12-2020

       

1.2.2.1.

 

Debiteuren

 

3.744.662

 

3.991.203

1.2.2.4.

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

479.207

 

399.219

1.2.2.9.

 

Waardering Onderhanden projecten

 

1.453.523

 

1.686.413

  

Subtotaal Vorderingen

 

5.677.392

 

6.076.835

       
  

Overlopende activa

    

1.2.2.12.

 

Vooruitbetaalde kosten

 

4.868.374

 

4.500.685

1.2.2.13.

 

Verstrekte voorschotten

 

49.378

 

44.136

1.2.2.15.

 

Overlopende activa overige:

    
  

Nog te ontvangen baten

 

2.596.700

 

2.261.716

  

Nog te ontvangen baten subsidieprojecten

 

3.573.822

 

3.236.468

  

Overige overlopende activa

 

940

 

940

  

Totaal Overlopende activa

 

11.089.214

 

10.043.945

       
  

Totaal Vorderingen

 

16.766.606

 

16.120.780

Het debiteurensaldo bestaat voor € 64.363 uit vorderingen op verbonden partijen (2020: € 42.421).

De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 

    

1.2.4.

 

Liquide middelen

 

31-12-2021

 

31-12-2020

       

1.2.4.1.

 

Kasmiddelen

 

17.590

 

9.249

1.2.4.2.1.

 

Bankrekeningen

 

358.397

 

52.775.479

1.2.4.2.2.

 

Deposito

 

7.940.138

 

11.591.321

1.2.4.3.

 

Schatkistbankieren

 

37.520.679

 

-

  

Totaal Liquide middelen

 

45.836.805

 

64.376.050

In de liquide middelen is een bankgarantie opgenomen ter hoogte van € 313.584. De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Tilburg University heeft haar liquiditeiten per juli 2021 ondergebracht bij het ministerie van Financien in het kader van Schatkistbankieren.

Passiva

    

2.1.

 

Eigen vermogen

 

Stand
31-12-2019

 

Bestemming
resultaat
2020

 

Overige
mutaties
2020

 

Stand
31-12-2020

 

Bestemming
resultaat
2021

 

Overige
mutaties
2021

 

Stand
31-12-2021

                 

2.1.1.

 

Groepsvermogen

              

2.1.1.1.

 

Algemene reserve

              

2.1.1.1.1.

 

Algemene reserve (publiek)

 

103.521.054

 

-1.743.910

 

5.661.936

 

107.439.081

 

3.269.796

 

4.549.648

 

115.258.525

2.1.1.1.2.

 

Algemene reserve (privaat)

 

9.490.715

 

-516.724

 

-

 

8.973.991

 

81.790

 

-

 

9.055.781

2.1.1.1.3.

 

Algemene reserve deelnemingen (privaat)

 

3.991.463

 

-734.820

 

-

 

3.256.643

 

612.882

 

-

 

3.869.525

  

Totaal Algemene reserve

 

117.003.232

 

-2.995.454

 

5.661.936

 

119.669.715

 

3.964.468

 

4.549.648

 

128.183.831

                 

2.1.1.2.

 

Bestemmingsreserves publiek

 

22.948.986

 

-

 

-5.661.936

 

17.287.050

 

-

 

-4.549.648

 

12.737.402

2.1.1.6.

 

Herwaarderingsreserve

 

94.500

 

-

 

62.000

 

156.500

 

-

 

25.850

 

182.350

                 
  

Totaal Eigen vermogen

 

140.046.718

 

-2.995.454

 

62.000

 

137.113.265

 

3.964.468

 

25.850

 

141.103.583

De bestemde reserves betreffen allemaal decentrale reserves bij de faculteiten en divisies en bestaan naast reserves voor huisvesting en ICT (m€ 3,6), decentrale arbeidsvoorwaarden (m€ 1,5) voornamelijk uit reserves voor projecten in het kader van de strategie van de universiteit en projecten ten laste van de eigen reserves van de eenheden (m€ 7,6). Aan alle reserves liggen goedgekeurde projectvoorstellen ten grondslag. 

De herwaarderingsreserve wordt aangehouden voor de waardeveranderingen van de onder de financiële vaste activa opgenomen effecten. Mutaties worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

   

2.2.

 

Voorzieningen

 

Stand
31-12-2020

 

Mutaties
2021

 

Onttrekkingen
2021

 

Dotaties
2021

 

Vrijval
2021

 

Stand
31-12-2021

 

Saldo < 1 jr

 

Saldo > 1jr

                   

2.2.1.

 

Personele voorzieningen

                

2.2.1.1.

 

Reorganisatievoorziening

 

708.518

 

-

 

322.099

 

98.382

 

66.702

 

418.099

 

363.530

 

54.569

2.2.1.2.

 

Spaarverlof

 

1.931.008

 

-

 

163.221

 

371.363

 

55.297

 

2.083.853

 

347.309

 

1.736.544

2.2.1.3.

 

Eigen risico WGA

 

806.404

 

-394.000

 

87.941

 

1.088

 

-

 

325.551

 

86.852

 

238.699

2.2.1.4.

 

Jubileumvoorziening

 

1.703.643

 

-

 

150.291

 

356.335

 

-

 

1.909.687

 

120.772

 

1.788.915

2.2.1.5.

 

Wachtgeld

 

824.511

 

-

 

602.806

 

652.665

 

-

 

874.370

 

486.267

 

388.103

2.2.1.6.

 

Langdurig zieken

 

-

 

394.000

 

-

 

-

 

121.522

 

272.478

 

256.918

 

15.560

2.2.1.7.

 

Overige personele voorzieningen

 

1.319.824

 

-

 

627.869

 

414.706

 

-

 

1.106.661

 

626.013

 

480.647

  

Totaal Personele voorzieningen

 

7.293.907

 

-

 

1.954.227

 

1.894.539

 

243.521

 

6.990.698

 

2.287.661

 

4.703.037

                   

2.2.4.

 

Overige voorzieningen

 

200.000

 

-

 

178.959

 

265.000

 

21.041

 

265.000

 

144.000

 

121.000

                   
  

Totaal Voorzieningen

 

7.493.907

 

-

 

2.133.186

 

2.159.539

 

264.562

 

7.255.698

 

2.431.661

 

4.824.037

De voorzieningen zijn tegen nominale waarde verantwoord, aangezien de tijdswaarde van geld niet materieel is. De voorziening langdurig zieken was in 2020 onderdeel van de voorziening WIA/WGA en wordt met ingang van 2021 apart opgenomen in het overzicht. De dotatie overige voorziening betreft de renovatie van de gevel van het Koopmansgebouw. 

    

2.3.

 

Langlopende schulden

 

Stand
31-12-2020

 

Aangegane leningen 2021

 

Aflossingen
2021

 

Stand
31-12-2021

 

Waarvan
1-5 jaar

 

Waarvan
> 5 jaar

 

Rentevoet

                 

2.3.3.1.

 

BNG lening 40.100760.01

 

3.562.500

 

-

 

3.562.500

 

-

 

-

 

-

 

3,585%

2.3.3.2.

 

BNG Lening 40.97636

 

12.762.310

 

-

 

12.762.310

 

-

 

-

 

-

 

4,390%

  

Totaal Langlopende schulden

 

16.324.810

 

-

 

16.324.810

 

-

 

-

 

-

  

Beide langlopende leningen zijn in 2021 geheel afgelost.

   

2.4.

 

Kortlopende schulden

 

31-12-2021

 

31-12-2020

       

2.4.1.

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

 

22.689

 

22.689

2.4.3.

 

Schulden aan kredietinstellingen

 

-

 

1.195.356

2.4.7.1.

 

Vooruit ontvangen termijnen onderhanden projecten

 

1.648.716

 

1.694.314

2.4.7.2.

 

Verliesvoorziening onderhanden projecten

 

552.176

 

689.080

2.4.8.

 

Crediteuren

 

5.200.991

 

8.059.410

2.4.9.1.

 

Loonheffing

 

6.102.688

 

5.674.952

2.4.9.2.

 

Premies sociale verzekeringen

 

1.725.907

 

1.639.746

2.4.9.3.

 

Omzetbelasting

 

456.516

 

514.267

2.4.10.

 

Pensioenen

 

2.377.132

 

2.099.347

2.4.11.

 

Penvoerderfondsen

 

2.309.119

 

1.938.403

  

Subtotaal Kortlopende schulden

 

20.395.934

 

23.527.564

       
  

Overlopende passiva

    

2.4.13.1.

 

Vooruit ontvangen collegegelden

 

11.729.590

 

16.385.893

2.4.13.2.

 

Vooruit ontvangen collegegelden contractonderwijs

 

717.578

 

1.062.410

2.4.14.

 

Vooruit ontvangen subsidies OCW

 

133.550

 

15.441

2.4.16.1.

 

Vooruit ontvangen baten subsidieprojecten

 

11.687.881

 

13.067.083

2.4.16.2.

 

Vooruit ontvangen baten Netspar

 

5.755.968

 

6.466.765

2.4.16.3.

 

Vooruit ontvangen baten NPO

 

2.815.000

 

-

2.4.16.4.

 

Vooruit ontvangen baten overig

 

4.769.529

 

5.051.852

2.4.17.

 

Vakantiegeld en vakantiedagen

 

9.332.177

 

8.819.168

2.4.19.

 

Overige overlopende passiva

 

3.043.823

 

1.991.788

  

Totaal Overlopende passiva

 

49.985.097

 

52.860.400

       
  

Totaal Kortlopende schulden

 

70.381.031

 

76.387.964

Het crediteurensaldo bestaat voor € 515.133 uit schulden aan verbonden partijen (2020: € 385.082).

De afname aan vooruitontvangen collegegelden wordt veroorzaakt door de toegekende korting op de wettelijk vastgestelde collegegelden in verband met COVID-19. De post vooruitontvangen NPO-middelen hangt samen met de niet normatieve toekenning in de rijksbijdrage.

De schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. 

Baten

   

3.1.

 

Rijksbijdragen

 

2021

 

2020

       

3.1.1.1.

 

Rijksbijdrage OCW

 

172.316.850

 

146.307.094

3.1.2.1.

 

Geoormerkte subsidies OCW

 

835.141

 

-

  

Totaal Rijksbijdragen

 

173.151.991

 

146.307.094

De geoormerkte subsidies OCW worden verantwoord via model G. De incidenteel toegekende NPO-middelen, de compensatie in het middelenkader voor de gegroeide instroom, de loon- en prijscompensatie, meer studievoorschotmiddelen en een stijgend aandeel in student-gebonden bekostiging door een meer dan gemiddelde groei van het aantal studenten zijn de belangrijkste verklaring voor een ruim hogere realisatie aan rijksbijdrage (m€ 173) dan begroot (m€ 157). 

   

3.3.

 

Wettelijke college- / cursus- / examengelden

 

2021

 

2020

       

3.3.4.1.

 

Wettelijk collegegeld

 

25.807.018

 

27.907.990

3.3.4.2.

 

Instellingscollegegeld

 

10.279.476

 

10.042.047

  

Totaal Wettelijke college- / cursus- / examengelden

 

36.086.493

 

37.950.037

De baten uit collegegelden (m€ 36) zijn lager dan begroot (m€ 41). Belangrijkste oorzaak is de verlaging van het collegegeldtarief voor voltijdstudenten studiejaar 2021-2022.

   

3.4.

 

Baten werk in opdracht van derden

 

2021

 

2020

       

3.4.1.

 

Contractonderwijs

 

3.137.191

 

2.683.365

       

3.4.2.

 

Contractonderzoek

    

3.4.2.1.

 

Internationale organisaties

 

5.756.436

 

6.101.835

3.4.2.2.

 

Nationale overheden

 

2.976.530

 

2.397.516

3.4.2.3.

 

NWO

 

7.483.240

 

8.047.007

3.4.2.4.

 

KNAW

 

200.455

 

50.807

3.4.2.5.

 

Overige non-profit organisaties

 

1.674.852

 

1.475.472

3.4.2.6.

 

Bedrijven

 

359.275

 

1.527.867

  

Totaal Contractonderwijs

 

18.450.789

 

19.600.504

       

3.4.5.

 

Overige baten in opdracht van derden

 

4.402.790

 

4.620.054

       
  

Totaal Baten werk in opdracht van derden

 

25.990.771

 

26.903.922

De post contractonderzoek bevat zowel opbrengsten uit onderhanden projecten als subsidie projecten.

De opbrengsten uit subsidie projecten betreffen veelal baten die, afhankelijk van de looptijd van een onderzoek, voor de duur van een aantal jaar zijn toegekend.

De baten werk in opdracht van derden (m€ 26) vallen m€ 9,6 lager uit dan begroot (m€ 35,6). Belangrijkste oorzaak is COVID-19.

   

3.5.

 

Overige baten

 

2021

 

2020

       

3.5.1.

 

Opbrengst verhuur

 

1.419.302

 

1.369.268

3.5.2.

 

Detachering personeel

 

775.379

 

662.884

3.5.4.

 

Subsidies

 

4.058.802

 

4.091.343

3.5.7.

 

Studentenbijdragen

 

812.458

 

481.908

3.5.8.

 

Verkoop (onderwijs)materialen

 

683.430

 

608.788

3.5.10.

 

Overige overige baten

 

4.075.542

 

4.278.114

  

Totaal Overige baten

 

11.824.913

 

11.492.305

De realisatie overige baten (m€ 11,8) is hoger dan begroot (m€ 6,9). Dit betreft vooral subsidies en detacheringen. De post ‘Overige overige baten’ wordt hieronder verder gespecificeerd.

3.5.10.

 

Specificatie Overige overige baten

    
  

Dienstverlening/personele ondersteuning

 

781.796

 

820.444

  

Sportkaarten

 

485.174

 

829.634

  

Overige inkomsten

 

2.808.573

 

2.628.036

    

4.075.542

 

4.278.114

       

Lasten

   

4.1.

 

Personeelslasten

 

2021

 

2020

       

4.1.1.

 

Lonen en salarissen

    

4.1.1.1.

 

Brutolonen en salarissen

 

127.739.016

 

120.885.051

4.1.1.2.

 

Sociale lasten

 

15.491.333

 

13.935.137

4.1.1.5.

 

Pensioenlasten

 

20.694.391

 

18.145.284

  

Totaal Lonen en salarissen

 

163.924.739

 

152.965.472

       

4.1.2.

 

Overige personele lasten

    

4.1.2.1.

 

Dotaties personele voorzieningen

 

1.651.018

 

1.863.456

4.1.2.2.

 

Lasten personeel niet in loondienst

 

16.391.229

 

14.060.816

4.1.2.3.

 

Overige

 

6.231.579

 

6.582.559

  

Totaal Overige personele lasten

 

24.273.826

 

22.506.830

       

4.1.3.3.

 

Ontvangen uitkeringen

 

-1.127.713

 

-945.074

       
  

Totaal Personeelslasten

 

187.070.852

 

174.527.228

De realisatie personele lasten ligt in lijn met de begroting voor 2021 (m€ 186,6).  

   

4.2.

 

Afschrijvingen

 

2021

 

2020

       

4.2.2.1.

 

Afschrijvingen gebouwen en terreinen

 

8.775.828

 

8.445.228

4.2.2.2.

 

Afschrijvingen inventaris en apparatuur

 

4.697.672

 

4.275.307

  

Totaal Afschrijvingen

 

13.473.500

 

12.720.535

Bij de vervanging van de studentwerkplekken zijn moderne keuzes gemaakt voor zowel de inrichting als de mogelijkheden voor ‘bring your own device’. Mede hierdoor zijn de investeringskosten lager uitgevallen en is de afschrijvinglast minder dan begroot (m€ 14,1).

   

4.3.

 

Huisvestingslasten

 

2021

 

2020

       

4.3.1.

 

Huurlasten

 

2.641.426

 

1.915.945

4.3.2.

 

Verzekeringslasten

 

380.706

 

323.564

4.3.3.

 

Onderhoudslasten

 

2.853.383

 

2.687.392

4.3.4.

 

Energie en water

 

2.131.879

 

2.043.446

4.3.5.

 

Schoonmaakkosten

 

2.532.314

 

2.458.285

4.3.6.

 

Belastingen en heffingen

 

782.127

 

807.302

4.3.8.

 

Overige huisvestingslasten

 

2.262.971

 

2.053.897

  

Totaal Huisvestingslasten

 

13.584.806

 

12.289.831

De werkelijke huisvestingslasten zijn lager dan begroot (m€ 14,4). Als gevolg van COVID-19 zijn zowel de schoonmaakkosten als de huurkosten van een tijdelijke tentamenlocatie lager uitgevallen. 

   

4.4.

 

Overige lasten

 

2021

 

2020

       

4.4.1.

 

Administratie en beheer

 

1.777.655

 

2.288.990

4.4.2.

 

Inventaris en apparatuur

 

9.586.634

 

8.124.101

4.4.3.

 

Boeken en literatuur

 

3.385.337

 

3.196.762

4.4.4.

 

Dotatie overige voorzieningen

 

107.055

 

573.340

4.4.5.

 

Overige overige lasten

 

12.251.672

 

10.206.528

  

Totaal Overige lasten

 

27.108.353

 

24.389.720

De overige lasten liggen lager dan begroot (m€ 31,7). Dit hangt grotendeels samen met COVID-19 en betreft met name representatie, reis- en verblijfskosten, beurzen en bureau- en verbruikskosten.  

De post ‘Overige overige lasten’ wordt hieronder verder gespecificeerd.

4.4.5.

 

Specificatie Overige overige lasten

    
  

Subsidies en inkomstenoverdrachten

 

1.747.087

 

1.397.443

  

Kantoorkosten

 

1.097.501

 

1.007.033

  

Reis- en verblijfkosten

 

494.058

 

795.600

  

Representatiekosten

 

1.542.751

 

1.458.973

  

Beurzen

 

2.077.238

 

1.682.323

  

Voorlichting

 

2.278.427

 

1.753.865

  

Onderzoek en Ontwikkeling

 

36.442

 

204.040

  

Algemene kosten

 

2.978.169

 

1.907.251

    

12.251.672

 

10.206.528

       

   

6.

 

Financiële baten en lasten

 

2021

 

2020

       

6.1.

 

Financiële baten

    

6.1.1.

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

25

 

3.741

6.1.3.

 

Waardeveranderingen financiële vaste activa

 

11.589

 

-83.700

6.1.4.

 

Opbrengst van vorderingen ter zake van vaste activa

 

9.326

 

48.726

  

Totaal Financiële baten

 

20.941

 

-31.233

       

6.2.

 

Financiële lasten

    

6.2.1.

 

Rentelasten en soortgelijke lasten

 

2.486.012

 

955.445

6.2.2.

 

Waardeverminderingen van financiële vaste activa

 

-

 

-

  

Totaal Financiële lasten

 

2.486.012

 

955.445

       
  

Totaal Financiële baten en lasten

 

-2.465.071

 

-986.678

Het saldo financiële baten en lasten is ruim hoger dan begroot (m€ 0,7) door vervroegde aflossing van twee langlopende leningen.

   

8.

 

Resultaat deelnemingen

 

2021

 

2020

       

8.1.

 

Resultaat UvT Holding

 

364.289

 

-40.597

8.2.

 

Resultaat TIAS

 

248.593

 

-694.224

  

Totaal Resultaat deelnemingen

 

612.882

 

-734.821

Aansluiting tussen de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

   

Vermogen

 

31-12-2021

 

31-12-2020

     

Eigen vermogen TiU (enkelvoudig)

 

141.103.583

 

137.113.265

Eigen vermogen Universiteitsfonds Tilburg

 

2.115.494

 

1.962.638

Geconsolideerd eigen vermogen

 

143.219.077

 

139.075.903

     

Exploitatiesaldo

 

2021

 

2020

     

Exploitatiesaldo TiU (enkelvoudig)

 

3.964.468

 

-2.995.455

Exploitatiesaldo Universiteitsfonds Tilburg

 

152.856

 

982.236

Geconsolideerd exploitatiesaldo

 

4.117.324

 

-2.013.219

   

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen.