2. Geconsolideerde balans

(na resultaatbestemming, alle bedragen in €)

1.

 

Activa

 

31-12-2021

 

31-12-2020

       

1.1.

 

Vaste activa

    

1.1.1.

 

Immateriële vaste activa

 

1.626.510

 

1.981.385

1.1.2.

 

Materiële vaste activa

 

153.209.035

 

153.689.350

1.1.3.

 

Financiële vaste activa

 

1.541.126

 

1.977.555

  

Totaal Vaste activa

 

156.376.671

 

157.648.290

       

1.2.

 

Vlottende activa

    

1.2.2.

 

Vorderingen

 

21.691.863

 

23.158.790

1.2.4.

 

Liquide middelen

 

66.512.116

 

82.025.318

  

Totaal Vlottende activa

 

88.203.979

 

105.184.108

       
  

Totaal Activa

 

244.580.650

 

262.832.398

       
       

2.

 

Passiva

 

31-12-2021

 

31-12-2020

       

2.1.

 

Eigen vermogen

    

2.1.1.

 

Groepsvermogen

 

143.219.077

 

139.075.902

2.1.2.

 

Aandeel derden

 

707.438

 

645.290

  

Totaal Eigen vermogen

 

143.926.515

 

139.721.192

       

2.2.

 

Voorzieningen

 

7.782.241

 

8.125.032

2.3.

 

Langlopende schulden

 

-

 

16.324.810

2.4.

 

Kortlopende schulden

 

92.871.894

 

98.661.364

       
  

Totaal Passiva

 

244.580.650

 

262.832.398