3. Geconsolideerde staat van baten en lasten

(Alle bedragen in €)

    

2021

 

Begroting 2021

 

2020

         

3.

 

Baten

      

3.1.

 

Rijksbijdragen

 

173.151.991

 

157.204.000

 

146.307.094

3.3.

 

Wettelijke college- / cursus- / examengelden

 

36.086.493

 

40.757.000

 

37.950.037

3.4.

 

Baten werk in opdracht van derden

 

49.037.391

 

56.504.000

 

47.593.476

3.5.

 

Overige baten

 

10.219.994

 

6.857.000

 

10.584.390

  

Totaal Baten

 

268.495.869

 

261.322.000

 

242.434.997

         

4.

 

Lasten

      

4.1.

 

Personeelslasten

 

199.640.369

 

198.738.000

 

187.658.634

4.2.

 

Afschrijvingen

 

14.084.250

 

14.908.000

 

13.365.751

4.3.

 

Huisvestingslasten

 

14.261.486

 

15.230.000

 

12.923.726

4.4.

 

Overige lasten

 

33.527.443

 

39.595.000

 

29.829.975

    

261.513.549

 

268.471.000

 

243.778.085

         
  

Saldo baten en lasten

 

6.982.320

 

-7.149.000

 

-1.343.088

6.

 

Saldo financiële baten en lasten

 

-2.552.456

 

-720.000

 

-1.033.427

  

Resultaat vóór belastingen

 

4.429.864

 

-7.869.000

 

-2.376.516

7.

 

Belastingen

 

244.456

 

-

 

-189.741

         
  

Resultaat na belastingen

 

4.185.408

 

-7.869.000

 

-2.186.775

8.

 

Resultaat deelnemingen

 

-5.936

 

-

 

-

9.

 

Resultaat aandeel derden

 

-62.148

 

96.000

 

173.556

         
  

Exploitatieresultaat

 

4.117.324

 

-7.773.000

 

-2.013.219