4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

2021

 

2020

       
  

Saldo baten en lasten

 

6.982.320

 

-1.343.088

7.

 

Belastingen

 

-244.456

 

189.741

       
  

Aanpassingen voor

    

4.2.

 

Afschrijvingen

 

14.084.250

 

13.365.751

2.2.

 

Mutaties voorzieningen

 

-342.791

 

7.491

    

13.741.459

 

13.373.242

  

Veranderingen in werkkapitaal:

    

1.2.2.

 

Vorderingen

 

1.466.927

 

-1.140.732

2.4.

 

Kortlopende schulden

 

-5.789.469

 

4.946.016

    

-4.322.542

 

3.805.284

       
  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

16.156.781

 

16.025.179

       

6.1.

 

Financiële baten

 

-12.235

 

-60.656

6.2.

 

Financiële lasten

 

-2.514.370

 

-972.771

    

-2.526.605

 

-1.033.427

       
  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

 

13.630.176

 

14.991.751

       
  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

1.1.2.

 

Investeringen in materiele vaste activa

 

-13.249.060

 

-9.015.864

1.1.3.

 

Investeringen financiële vaste activa

 

-544.657

 

940

1.1.3.

 

Desinvesteringen financiële vaste activa

 

975.150

 

21.700

  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-12.818.567

 

-8.993.224

       
  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

2.3.

 

Aflossing langlopende schulden

 

-16.324.810

 

-1.195.356

  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-16.324.810

 

-1.195.356

       
  

Mutatie liquide middelen

 

-15.513.202

 

4.803.171

       

1.2.4.

 

Beginstand liquide middelen

 

82.025.318

 

77.222.147

  

Mutatie liquide middelen

 

-15.513.202

 

4.803.171

  

Eindstand liquide middelen

 

66.512.116

 

82.025.318