8. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

Activa

Vaste activa

1.1.1.3.

 

Immateriële vaste activa - Goodwill

    
           
  

Aanschafprijs

     

1-1-2021

 

7.097.496

  

Afschrijvingen

     

1-1-2021

 

-5.116.111

  

Boekwaarde

     

1-1-2021

 

1.981.385

           
  

Investeringen

     

2021

 

-

  

Desinvesteringen aanschafwaarde

     

2021

 

-

  

Desinvesteringen afschrijvingen

     

2021

 

-

  

Afschrijvingen

     

2021

 

-354.875

           
  

Aanschafprijs

     

31-12-2021

 

7.097.496

  

Afschrijvingen

     

31-12-2021

 

-5.470.986

  

Boekwaarde

     

31-12-2021

 

1.626.510

De goodwill wordt afgeschreven over een periode van 20 jaar.

1.1.2.

 

Materiële vaste activa

     

31-12-2021

 

31-12-2020

           

1.1.2.1.

 

Gebouwen

     

122.446.053

 

125.549.176

1.1.2.2.

 

Terreinen

     

16.991.650

 

13.653.542

1.1.2.3.

 

Inventaris en apparatuur

     

13.771.331

 

14.486.632

        

153.209.035

 

153.689.350

           
           

1.1.2.1

 

Gebouwen

   

Gebouwen

 

Gebouwen
in aanbouw

 

Totaal gebouwen

           
  

Aanschafprijs

 

1-1-2021

 

210.279.897

 

3.370.667

 

213.650.564

  

Afschrijvingen

 

1-1-2021

 

-88.101.388

 

-

 

-88.101.388

  

Boekwaarde

 

1-1-2021

 

122.178.509

 

3.370.667

 

125.549.176

           
  

Investeringen

 

2021

 

2.475.705

 

2.973.090

 

5.448.795

  

Desinvesteringen aanschafwaarde

 

2021

 

157

 

-

 

157

  

Desinvesteringen afschrijvingen

 

2021

 

-157

 

-

 

-157

  

Afschrijvingen

 

2021

 

-8.551.918

 

-

 

-8.551.918

           
  

Aanschafprijs

 

31-12-2021

 

212.755.445

 

6.343.756

 

219.099.202

  

Afschrijvingen

 

31-12-2021

 

-96.653.149

 

-

 

-96.653.149

  

Boekwaarde

 

31-12-2021

 

116.102.297

 

6.343.756

 

122.446.053

           
           

1.1.2.2

 

Terreinen

   

Terreinen

 

Terreinen inrichting

 

Totaal terreinen

           
  

Aanschafprijs

 

1-1-2021

 

10.689.569

 

5.690.630

 

16.380.199

  

Afschrijvingen

 

1-1-2021

 

-

 

-2.726.657

 

2.726.657-

  

Boekwaarde

 

1-1-2021

 

10.689.569

 

2.963.973

 

13.653.542

           
  

Investeringen

 

2021

 

3.600.000

 

75.115

 

3.675.115

  

Desinvesteringen aanschafwaarde

 

2021

 

-

 

-

 

-

  

Desinvesteringen afschrijvingen

 

2021

 

-

 

-

 

-

  

Afschrijvingen

 

2021

 

-

 

-337.007

 

-337.007

           
  

Aanschafprijs

 

31-12-2021

 

14.289.569

 

5.765.745

 

20.055.314

  

Afschrijvingen

 

31-12-2021

 

-

 

-3.063.663

 

-3.063.663

  

Boekwaarde

 

31-12-2021

 

14.289.569

 

2.702.081

 

16.991.650

           

De categorie gebouwen in aanbouw bestaat uit Nieuwbouw (m€ 1,2), Meerkoldreef (m€ 0,8) en overige projecten in aanbouw (m€ 4,4). In april 2022 heeft Tilburg University een onderwijsgebouw aangekocht aan de Meerkoldreef in Tilburg voor m€ 3,6. 

1.1.2.3.

 

Inventaris en apparatuur

       

Inventaris en apparatuur

           
  

Aanschafprijs

     

1-1-2021

 

29.810.108

  

Afschrijvingen

     

1-1-2021

 

-15.323.476

  

Boekwaarde

     

1-1-2021

 

14.486.632

           
  

Investeringen

     

2021

 

4.125.150

  

Desinvesteringen aanschafwaarde

     

2021

 

2.337.909

  

Desinvesteringen afschrijvingen

     

2021

 

-2.337.909

  

Afschrijvingen

     

2021

 

-4.840.450

           
  

Aanschafprijs

     

31-12-2021

 

31.597.349

  

Afschrijvingen

     

31-12-2021

 

-17.826.018

  

Boekwaarde

     

31-12-2021

 

13.771.331

Vaste activa met een boekwaarde van nihil per 1-1 zijn per ultimo boekjaar als desinvesteringen opgenomen en als zodanig verwerkt.         

De afschrijvingen worden vanaf het jaar van ingebruikname van het actief berekend over de aanschafwaarde en zijn gebaseerd op de volgende percentages (tenzij anders toegelicht):    

  • Terreinen

0%

  • Inrichting terreinen

5% - 10%

  • Gebouwen

1,7% - 3,3% - 5% - 10%

  • Apparatuur en inventaris

10% - 25 %  

   

1.1.3.

 

Financiële vaste activa

 

Boekwaarde
31-12-2020

 

Investeringen 2021

 

Desinvesteringen
2021

 

Resultaat
2021

 

Boekwaarde
31-12-2021

             

1.1.3.1.

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

          

1.1.3.1.4.

 

Holding deelneming Starterslift

 

13.655

 

-

 

-

 

-5.936

 

7.719

1.1.3.7.

 

Effecten

          

1.1.3.7.3.

 

Overige obligaties

 

1.963.900

 

544.657

 

975.150

 

-

 

1.533.407

  

Totaal Financiële vaste activa

 

1.977.555

 

544.657

 

975.150

 

-5.936

 

1.541.126

TiU Holding heeft een 44% deelneming in Starterslift. Het in 2021 verantwoorde resultaat heeft betrekking op 2020 (-€ 3.159) en 2021 (-€ 2.777).

De actuele waarde van de effecten per 31-12-2021 is € 1.541.126. Alle effecten zijn beursgenoteerd en vrij beschikbaar. De som van de herwaarderingen worden vermeld in de toelichting op het eigen vermogen.

Vlottende activa

1.2.2.

 

Vorderingen

 

31-12-2021

 

31-12-2020

       

1.2.2.1.

 

Debiteuren

 

8.897.216

 

10.840.493

1.2.2.9.

 

Waardering Onderhanden projecten

 

1.453.523

 

1.686.413

  

Subtotaal Vorderingen

 

10.350.739

 

12.526.906

       
  

Overlopende activa

    

1.2.2.11.

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

-

 

213.843

1.2.2.12.

 

Vooruitbetaalde kosten

 

5.321.978

 

4.991.003

1.2.2.13.

 

Verstrekte voorschotten

 

56.875

 

48.986

1.2.2.14.

 

Te ontvangen interest

 

15

 

15

1.2.2.15.

 

Overlopende activa overige:

    
  

Nog te ontvangen baten

 

2.601.550

 

2.370.733

  

Nog te ontvangen baten subsidieprojecten

 

3.573.822

 

3.236.468

  

Overige overlopende activa

 

940

 

940

  

Subtotaal Overlopende activa

 

11.555.180

 

10.861.988

1.2.2.16.

 

Voorziening oninbaarheid

 

-214.056

 

-230.104

  

Totaal Vorderingen

 

21.691.863

 

23.158.790

De voorziening oninbaarheid is gevormd binnen TIAS. De vooruitbetaaldde kosten hebben voornamelijk betrekking op licenties, software en en huur. De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 

   

1.2.4.

 

Liquide middelen

 

31-12-2021

 

31-12-2020

       

1.2.4.1.

 

Kasmiddelen

 

17.782

 

9.461

1.2.4.2.1.

 

Bankrekeningen

 

12.929.737

 

62.285.935

1.2.4.2.2.

 

Deposito

 

16.043.917

 

19.729.922

1.2.4.3.

 

Schatkistbankieren

 

37.520.679

 

-

  

Totaal Liquide middelen

 

66.512.116

 

82.025.318

In de liquide middelen is een bankgarantie opgenomen ter hoogte van € 313.584. De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar. Tilburg University heeft haar liquiditeiten per juli 2021 ondergebracht bij het ministerie van Financien in het kader van Schatkistbankieren. 

Passiva

   

2.1.

 

Eigen vermogen

 

Stand
31-12-2019

 

Bestemming
resultaat 2020

 

Overige
mutaties 2020

 

Stand
31-12-2020

 

Bestemming
resultaat 2021

 

Overige
mutaties 2021

 

Stand
31-12-2021

                 

2.1.1.

 

Groepsvermogen

              

2.1.1.1.

 

Algemene reserve

              

2.1.1.1.1.

 

Algemene reserve (publiek)

 

103.521.054

 

-1.743.910

 

5.661.936

 

107.439.080

 

3.269.796

 

4.549.648

 

115.258.525

2.1.1.1.2.

 

Algemene reserve (privaat)

 

9.490.715

 

-516.724

 

-

 

8.973.991

 

81.790

 

-

 

9.055.781

2.1.1.1.3.

 

Algemene reserve deelnemingen (privaat)

 

3.991.463

 

-734.820

 

-

 

3.256.643

 

612.882

 

-

 

3.869.525

2.1.1.1.4.

 

Algemene reserve geconsolideerde verbonden partijen

 

980.402

 

982.236

 

-

 

1.962.638

 

152.856

 

-

 

2.115.494

  

Totaal Algemene reserve

 

117.983.634

 

-2.013.218

 

5.661.936

 

121.632.352

 

4.117.324

 

4.549.648

 

130.299.325

                 

2.1.1.2.

 

Bestemmingsreserves publiek

 

22.948.986

 

-

 

-5.661.936

 

17.287.050

 

-

 

-4.549.648

 

12.737.402

2.1.1.6.

 

Herwaarderingsreserve

 

94.500

 

-

 

62.000

 

156.500

 

-

 

25.850

 

182.350

  

Totaal Groepsvermogen

 

141.027.120

 

-2.013.218

 

62.000

 

139.075.902

 

4.117.324

 

25.850

 

143.219.077

                 

2.1.2.

 

Aandeel derden

 

818.846

 

-173.556

 

-

 

645.290

 

62.148

 

-

 

707.438

                 
  

Totaal Eigen vermogen

 

141.845.966

 

-2.186.774

 

62.000

 

139.721.192

 

4.179.472

 

25.850

 

143.926.515

De bestemde reserves worden toegelicht bij de enkelvoudige jaarrekening. 

De herwaarderingsreserve wordt aangehouden voor de waardeveranderingen van de onder de financiële vaste activa opgenomen effecten. Mutaties worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

   

2.2.

 

Voorzieningen

 

Stand
31-12-2020

 

Mutaties
2021

 

Onttrekkingen
2021

 

Dotaties
2021

 

Vrijval
2021

 

Stand
31-12-2021

 

Saldo < 1 jr

 

Saldo > 1jr

                   

2.2.1.

 

Personele voorzieningen

                

2.2.1.1.

 

Reorganisatievoorziening

 

708.518

 

-

 

322.099

 

98.382

 

66.702

 

418.099

 

363.530

 

54.569

2.2.1.2.

 

Spaarverlof

 

1.931.008

 

-

 

163.221

 

371.363

 

55.297

 

2.083.853

 

347.309

 

1.736.544

2.2.1.3.

 

Eigen risico WGA

 

806.404

 

-394.000

 

87.941

 

1.088

 

-

 

325.551

 

86.852

 

238.699

2.2.1.4.

 

Jubileumvoorziening

 

1.801.803

 

-

 

152.868

 

356.335

 

-

 

2.005.270

 

196.307

 

1.808.963

2.2.1.5.

 

Wachtgeld

 

824.511

 

-

 

602.806

 

652.665

 

-

 

874.370

 

486.267

 

388.103

2.2.1.6.

 

Langdurig zieken

 

65.996

 

394.000

 

65.996

 

276.237

 

121.522

 

548.715

 

475.217

 

73.498

2.2.1.7.

 

Overige personele voorzieningen

 

1.786.793

 

-

 

1.071.471

 

546.062

 

-

 

1.261.384

 

748.284

 

513.099

  

Totaal Personele voorzieningen

 

7.925.032

 

-

 

2.466.402

 

2.302.132

 

243.521

 

7.517.241

 

2.703.766

 

4.813.475

                   

2.2.4.

 

Overige voorzieningen

 

200.000

 

-

 

178.959

 

265.000

 

21.041

 

265.000

 

144.000

 

121.000

                   
  

Totaal Voorzieningen

 

8.125.032

 

-

 

2.645.361

 

2.567.132

 

264.562

 

7.782.241

 

2.847.766

 

4.934.475

De voorzieningen zijn tegen nominale waarde verantwoord, aangezien de tijdswaarde van geld niet materieel is. De voorziening langdurig zieken was in 2020 onderdeel van de voorziening WIA/WGA en wordt met ingang van 2021 apart opgenomen in het overzicht. De dotatie overige voorziening betreft de renovatie van de gevel van het Koopmansgebouw. 

   

2.3.

 

Langlopende schulden

 

Stand
31-12-2020

 

Aangegane leningen 2021

 

Aflossingen
2021

 

Stand
31-12-2021

 

Waarvan
1-5 jaar

 

Waarvan
> 5 jaar

 

Rentevoet

                 

2.3.3.1.

 

BNG lening 40.100760.01

 

3.562.500

 

-

 

3.562.500

 

-

 

-

 

-

 

3,585%

2.3.3.2.

 

BNG Lening 40.97636

 

12.762.310

 

-

 

12.762.310

 

-

 

-

 

-

 

4,390%

  

Totaal Langlopende schulden

 

16.324.810

 

-

 

16.324.810

 

-

 

-

 

-

  

Beide leningen zijn in 2021 geheel afgelost. 

   

2.4.

 

Kortlopende schulden

 

31-12-2021

 

31-12-2020

       

2.4.3.

 

Schulden aan kredietinstellingen

 

-

 

1.195.356

2.4.7.1.

 

Vooruit ontvangen termijnen onderhanden projecten

 

1.648.716

 

1.694.314

2.4.7.2.

 

Verliesvoorziening onderhanden projecten

 

552.176

 

689.080

2.4.8.

 

Crediteuren

 

6.125.076

 

8.760.423

2.4.9.1.

 

Loonheffing

 

6.238.770

 

5.751.227

2.4.9.2.

 

Premies sociale verzekeringen

 

1.725.907

 

1.639.746

2.4.9.3.

 

Omzetbelasting

 

1.377.419

 

474.405

2.4.9.4.

 

Vennootschapsbelasting

 

227.637

 

18.396

2.4.10.

 

Pensioenen

 

2.397.423

 

2.116.638

2.4.11.

 

Penvoerderfondsen

 

2.418.737

 

2.026.214

  

Subtotaal Kortlopende schulden

 

22.711.861

 

24.365.799

       
  

Overlopende passiva

    

2.4.13.1.

 

Vooruit ontvangen collegegelden

 

11.729.590

 

16.385.893

2.4.13.2.

 

Vooruit ontvangen collegegelden contractonderwijs

 

17.237.612

 

18.486.452

2.4.14.

 

Vooruit ontvangen subsidies OCW

 

133.550

 

15.441

2.4.16.1.

 

Vooruit ontvangen baten subsidieprojecten

 

11.687.881

 

13.067.083

2.4.16.2.

 

Vooruit ontvangen baten Netspar

 

5.755.968

 

6.466.765

2.4.16.3.

 

Vooruit ontvangen baten NPO

 

2.815.000

 

-

2.4.16.4.

 

Vooruit ontvangen baten overig

 

4.769.529

 

5.051.852

2.4.17.

 

Vakantiegeld en vakantiedagen

 

9.966.408

 

9.409.723

2.4.19.

 

Overige overlopende passiva

 

6.064.494

 

5.412.356

  

Totaal Overlopende passiva

 

70.160.033

 

74.295.565

       
  

Totaal Kortlopende schulden

 

92.871.894

 

98.661.364

De post vooruitontvangen collegegeld is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze daling heeft te maken van het verlagen van het collegegeld voor alle studenten in verband met COVID-19. De vooruitontvangen NPO-middelen betreffen zowel onderwijs als onderzoek. In verband met het aflossen van langlopende leningen is geen sprake meer van schuld aan kredietinstellingen. 

Geoormerkte doelsubsidies OCW (conform model G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule)

   

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lump sum

Omschrijving

 

Toewijzing
kenmerk

 

Datum

 

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

       

Subsidieregeling extra hulp voor de klas

 

COHO21-20009

 

04-08-2021

 

Ja

Dit betreft de middelen 2e tranche subsidie corobanen.   

   

G2A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar.

Omschrijving

 

Toewijzing
kenmerk

 

Datum

 

Bedrag van de toewijzing

 

Ontvangen t/m vorig verslagjaar

 

Totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar

 

Saldo per 1 januari verslagjaar

 

Ontvangen in verslagjaar

 

Subsidiabele kosten in verslagjaar

 

Saldo per 31 december verslagjaar

                   

Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs

 

COHO10040

 

13-04-2021

 

261.085

 

-

 

-

 

-

 

261.085

 

172.907

 

88.178

Prof.leergemeenschappen

 

PLG 2013 15

 

02-12-2013

 

200.000

 

200.000

 

197.197

 

2.803

 

-

 

-

 

2.803

Prof.leergemeenschappen

 

PLG 2013 11

 

02-12-2013

 

200.000

 

200.000

 

199.547

 

453

 

-

 

-

 

453

Begeleiding startende leraren

 

BSL 2013 03

 

02-12-2013

 

1.296.000

 

1.296.000

 

1.283.816

 

12.184

 

-

 

-

 

12.184

      

1.957.085

 

1.696.000

 

1.680.560

 

15.440

 

261.085

 

172.907

 

103.618

De in model G2A verantwoorde bedragen betreffen niet bestede middelen en dienen in zijn geheel te worden terugbetaald. De vaststelling van de subsidies die in 2013 zijn toegekend heeft vertraging opgelopen en wordt in april 2022 verwacht.  

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

   

Meerjarige financiële verplichtingen

   

  • Huurverplichtingen

Tilburg University heeft diverse huurovereenkomsten voor de huur van bedrijfsgebouwen en terreinen. De overeenkomsten hebben een einddatum van respectievelijk 31 januari 2022, 30 september 2022, 30 november 2022, 31 maart 2025 en 31 augustus 2025. De totale verplichting bedraagt € 3.713.121, waarvan € 1.473.000 betrekking heeft op 2022 en € 2.240.121 op de periode 2023-2025.

Daarnaast heeft TIAS Business School B.V. een huurovereenkomst voor een periode van 1 april 2017 tot 31 maart 2032 met een verplichting van € 800.311 voor 2022, € 3.448.647 voor de periode 2023-2026 en € 5.188.677 voor de periode daarna. Binnen de eerste vijf jaar heeft TIAS het recht om 50% van de eerste verdieping terug te geven. Wordt hier gebruik van gemaakt dan dient aan Trappenburch C.V. een boete van € 250.000 betaald te worden. Voor dit doel is er een bankgarantie afgegeven van € 200.000.

  • Materiële vaste activa

Met betrekking tot de realisatie van Nieuwbouw 2 is Tilburg University in 2021 een contract aangegaan met een bouwbedrijf, voor een bedrag van € 16.641.426. De uiterlijke datum van oplevering van Nieuwbouw 2 is 12 juni 2023.

  • Overigen

Tilburg University heeft een niet uit de balans blijkende verplichting voor onderhouds- en overige contracten met een verplichting van in totaal € 3.450.644. De contractwaarde van aflopende contracten in 2022 bedraagt € 2.842.424, tussen 2022 en 2024 is dit € 608.220.

Daarnaast heeft Tilburg University een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met TU/e, de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch inzake de gezamenlijke Graduate School in Den Bosch, JADS, alsmede de gezamenlijke Bachelor Data Science met TU/e. De bijdrage van Tilburg University is m€ 10 in-kind.

   

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

   

Stichting Katholieke Universiteit Brabant vormt met TiU Holding B.V., TIAS Business School B.V. en KUB Career Services B.V. een fiscale eenheid voor de BTW. Op grond van de Invorderingswet zijn de stichting en de genoemde rechtspersonen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.