9. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten

Baten

    

3.1.

 

Rijksbijdragen

 

2021

 

2020

       

3.1.1.1.

 

Rijksbijdrage OCW

 

172.316.850

 

146.307.094

3.1.2.1.

 

Geoormerkte subsidies OCW

 

835.141

 

-

  

Totaal Rijksbijdragen

 

173.151.991

 

146.307.094

De geoormerkte subsidies OCW worden verantwoord via model G.

De incidentele toekenning van NPO-middelen, de compensatie in het middelenkader voor de gegroeide instroom, de loon- en prijscompensatie, meer studievoorschotmiddelen en een stijgend aandeel in student-gebonden bekostiging door een meer dan gemiddelde groei van het aantal studenten zijn de belangrijkste verklaring voor een ruim hogere realisatie aan rijksbijdrage (m€ 173) dan begroot (m€ 157). 

   

3.3.

 

Wettelijke college- / cursus- / examengelden

 

2021

 

2020

       

3.3.4.1.

 

Wettelijk collegegeld

 

25.807.018

 

27.907.990

3.3.4.2.

 

Instellingscollegegeld

 

10.279.476

 

10.042.047

  

Totaal Wettelijke college- / cursus- / examengelden

 

36.086.493

 

37.950.037

De baten uit collegegelden (m€ 36) zijn lager dan begroot (m€ 41). Belangrijkste oorzaak is de verlaging van het collegegeldtarief voor voltijdstudenten studiejaar 2021-2022.

   

3.4.

 

Baten werk in opdracht van derden

 

2021

 

2020

       

3.4.1.

 

Contractonderwijs

 

25.245.558

 

22.342.769

       

3.4.2.

 

Contractonderzoek

    

3.4.2.1.

 

Internationale organisaties

 

5.756.436

 

6.101.835

3.4.2.2.

 

Nationale overheden

 

2.976.530

 

2.397.516

3.4.2.3.

 

NWO

 

7.483.240

 

8.047.007

3.4.2.4.

 

KNAW

 

200.455

 

50.807

3.4.2.5.

 

Overige non-profit organisaties

 

1.674.852

 

1.475.472

3.4.2.6.

 

Bedrijven

 

359.275

 

1.527.867

  

Totaal Contractonderzoek

 

18.450.789

 

19.600.504

       

3.4.5.

 

Overige baten in opdracht van derden

 

5.341.043

 

5.650.204

       
  

Totaal Baten werk in opdracht van derden

 

49.037.391

 

47.593.476

De post contractonderwijs betreft met name TIAS (m€ 22,1). 

De post contractonderzoek bevat zowel opbrengsten uit onderhanden projecten als subsidie projecten.

De opbrengsten uit subsidie projecten betreffen veelal baten die, afhankelijk van de looptijd van een onderzoek, voor de duur van een aantal jaar zijn toegekend.

De baten werk in opdracht van derden (m€ 49) vallen m€ 7,5 lager uit dan begroot (m€ 56,5). Belangrijkste oorzaak is COVID-19. De daling is met 13% wel minder groot dan in 2020 (18%). 

   

3.5.

 

Overige baten

 

2021

 

2020

       

3.5.1.

 

Opbrengst verhuur

 

410.506

 

249.208

3.5.2.

 

Detachering personeel

 

742.570

 

636.391

3.5.4.

 

Subsidies

 

4.500.029

 

5.434.984

3.5.7.

 

Studentenbijdragen

 

812.458

 

481.908

3.5.8.

 

Verkoop (onderwijs)materialen

 

683.430

 

608.788

3.5.10.

 

Overige overige baten

 

3.071.000

 

3.173.111

  

Totaal Overige baten

 

10.219.994

 

10.584.390

De realisatie overige baten is hoger dan begroot (m€ 6,8). Dit betreft vooral subsidies en detacheringen.

De post ‘Overige overige baten’ wordt hieronder verder gespecificeerd.

3.5.10.

 

Specificatie Overige overige baten

    

3.5.10.1.

 

Dienstverlening/personele ondersteuning

 

781.796

 

820.444

3.5.10.2.

 

Sportkaarten

 

485.174

 

829.634

3.5.10.3.

 

Overige inkomsten

 

1.804.031

 

1.523.033

    

3.071.000

 

3.173.111

       

Lasten

   

4.1.

 

Personeelslasten

 

2021

 

2020

       

4.1.1.

 

Lonen en salarissen

    

4.1.1.1.

 

Brutolonen en salarissen

 

134.526.217

 

127.003.965

4.1.1.2.

 

Sociale lasten

 

16.983.851

 

15.432.537

4.1.1.5.

 

Pensioenlasten

 

22.248.584

 

19.580.561

  

Totaal Personeelslasten

 

173.758.651

 

162.017.063

       

4.1.2.

 

Overige personele lasten

    

4.1.2.1.

 

Dotaties personele voorzieningen

 

1.648.441

 

1.843.972

4.1.2.2.

 

Lasten personeel niet in loondienst

 

18.903.398

 

17.898.439

4.1.2.3.

 

Overige

 

6.591.892

 

6.926.477

  

Totaal Totaal Personeelslasten

 

27.143.731

 

26.668.887

       

4.1.3.3.

 

Ontvangen uitkeringen

 

-1.262.013

 

-1.027.316

       
  

Totaal Personeelslasten

 

199.640.369

 

187.658.634

De realisatie personele lasten ligt in lijn met de begroting voor 2021 (m€ 199).

Per 31-01-2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 103,9% (bron: website www.abp.nl, d.d. 08-03-2022). Tilburg University heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies en heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 2.054 Fte in dienst (2020: 1.981 Fte): 37 Fte bestuur/management (2020: 37 Fte), 1.195 Fte personeel primair proces (2020: 1.165 Fte) en 823 Fte ondersteunend personeel (2020: 779 Fte). Er zijn geen medewerkers met een standplaats in het buitenland (2020: 1 Fte). 

   

4.2.

 

Afschrijvingen

 

2021

 

2020

       

4.2.1.

 

Afschrijving immateriële vaste activa

 

354.875

 

354.875

4.2.2.1.

 

Afschrijvingen gebouwen en terreinen

 

8.888.925

 

8.560.256

4.2.2.2.

 

Afschrijvingen inventaris en apparatuur

 

4.840.450

 

4.450.620

  

Totaal Afschrijvingen

 

14.084.250

 

13.365.751

Bij de vervanging van de studentwerkplekken zijn moderne keuzes gemaakt voor zowel de inrichting als de mogelijkheden voor ‘bring your own device’. Mede hierdoor zijn de investeringskosten lager uitgevallen en is de afschrijvinglast minder dan begroot (m€ 14,9).

   

4.3.

 

Huisvestingslasten

 

2021

 

2020

       

4.3.1.

 

Huurlasten

 

2.952.605

 

2.124.794

4.3.2.

 

Verzekeringslasten

 

437.237

 

376.325

4.3.3.

 

Onderhoudslasten

 

3.051.226

 

2.876.272

4.3.4.

 

Energie en water

 

2.136.879

 

2.047.446

4.3.5.

 

Schoonmaakkosten

 

2.604.088

 

2.547.554

4.3.6.

 

Belastingen en heffingen

 

782.127

 

807.302

4.3.8.

 

Overige huisvestingslasten

 

2.297.324

 

2.144.033

  

Totaal Huisvestingslasten

 

14.261.486

 

12.923.726

De werkelijke huisvestingslasten zijn lager dan begroot (m€ 15,2). Als gevolg van COVID-19 zijn zowel de schoonmaakkosten als de huurkosten van een tijdelijke tentamenlocatie lager uitgevallen. 

   

4.4.

 

Overige lasten

 

2021

 

2020

       

4.4.1.

 

Administratie en beheer

 

2.034.109

 

2.515.019

4.4.2.

 

Inventaris en apparatuur

 

10.074.612

 

8.668.505

4.4.3.

 

Boeken en literatuur

 

3.865.556

 

3.620.031

4.4.4.

 

Dotatie overige voorzieningen

 

185.635

 

677.978

4.4.5.

 

Overige overige lasten

 

17.367.532

 

14.348.443

  

Totaal Overige lasten

 

33.527.443

 

29.829.975

De overige lasten liggen lager dan begroot (m€ 39,5). Dit hangt grotendeels samen met COVID-19 en betreft met name representatie, reis- en verblijfskosten, beurzen en bureau- en verbruikskosten.  

De post ‘Overige overige lasten’ wordt hieronder verder gespecificeerd.

4.4.5.

 

Specificatie Overige overige lasten

    

4.4.5.1.

 

Subsidies en inkomstenoverdrachten

 

1.747.087

 

1.397.442

4.4.5.2.

 

Kantoorkosten

 

866.176

 

749.672

4.4.5.3.

 

Reis- en verblijfkosten

 

710.445

 

1.518.629

4.4.5.4.

 

Representatiekosten

 

2.713.166

 

2.335.345

4.4.5.5.

 

Beurzen

 

2.782.150

 

2.099.467

4.4.5.6.

 

Voorlichting

 

3.566.226

 

3.023.254

4.4.5.7.

 

Onderzoek en Ontwikkeling

 

999.340

 

1.238.327

4.4.5.8.

 

Algemene kosten

 

3.982.942

 

1.986.306

    

17.367.532

 

14.348.443

       

Accountantskosten

De volgende honoraria van de onafhankelijke accountant zijn ten laste gebracht van de organisatie en de in de consolidatie betrokken partijen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW (De verantwoorde accountantskosten betreffen de facturen die ontvangen zijn in het boekjaar).

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

 

2021

 

2020

Honorarium onderzoek jaarrekening

 

229.259

 

176.418

Honorarium andere controle werkzaamheden

 

74.469

 

23.595

Honorarium fiscale advisering

 

30.750

 

36.370

Honorarium andere niet-controlediensten

 

34.750

 

-

  

369.227

 

236.383

     

Deloitte

 

2021

 

2020

Honorarium onderzoek jaarrekening

 

-

 

86.112

Honorarium andere controle werkzaamheden

 

-

 

21.460

Honorarium fiscale advisering

 

-

 

19.178

Honorarium andere niet-controlediensten

 

-

 

-

  

-

 

126.750

   

6.

 

Financiële baten en lasten

 

2021

 

2020

       

6.1.

 

Financiële baten

    

6.1.1.

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

-66.573

 

-15.383

6.1.3.

 

Waardeveranderingen financiële vaste activa

 

18.407

 

-93.999

6.1.4.

 

Opbrengst van vorderingen ter zake van vaste activa

 

10.080

 

48.726

  

Totaal Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

-38.086

 

-60.656

       

6.2.

 

Financiële lasten

    

6.2.1.

 

Rentelasten en soortgelijke lasten

 

2.514.370

 

972.771

6.2.2.

 

Waardeverminderingen van financiële vaste activa

 

-

 

-

  

Totaal Financiële lasten

 

2.514.370

 

972.771

       
  

Totaal Financiële baten en lasten

 

-2.552.456

 

-1.033.427

Het saldo financiële baten en lasten is ruim hoger dan begroot (m€ 0,7) door vervroegde aflossing van twee langlopende leningen.

   

7.

 

Belastingen

 

2021

 

2020

       

7.1

 

Totaal belastingen TiU Holding B.V.

 

92.985

 

-10.570

7.2

 

Totaal belastingen TIAS Business Schools B.V.

 

151.471

 

-179.171

  

Totaal belastingen (D)

 

244.456

 

-189.741

       

7.1

 

TiU Holding B.V.

 

2021

 

2020

       
  

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen (A)

 

-47.401

 

-45.094

  

Resultaat KUB Career Services B.V.

 

508.884

 

-7.756

  

Fiscaal resultaat (B)

 

461.483

 

-52.850

  

Belastingen uit bedrijfsresultaat (C)

 

90.871

 

-10.570

  

Belastingen uit voorgaande jaren

 

2.114

 

-

  

Totaal belastingen (D)

 

92.985

 

-10.570

       
  

Belasting op fiscaal resultaat (C/B)

 

19,7%

 

20,0%

       
       

7.2

 

TIAS Business School B.V.

 

2021

 

2020

       
  

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen (A)

 

464.062

 

-1.023.520

  

Correctie goodwill

 

354.875

 

354.875

  

Overige niet aftrekbare bedragen

 

187.953

 

365.640

  

Verliesverrekening

 

-303.005

 

-

  

Fiscaal resultaat (B)

 

703.885

 

-303.005

  

Belastingen uit bedrijfsresultaat (C)

 

151.471

 

-179.171

  

Belastingen uit voorgaande jaren

 

-

 

-

  

Totaal belastingen (D)

 

151.471

 

-179.171

       
  

Belasting op fiscaal resultaat (C/B)

 

21,5%

 

59,1%

  

Effectief belastingtarief (D/A)

 

32,6%

 

17,5%

       

Toepasselijke belastingtarief (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ≤ EUR 245.000

 

15,0%

  

Toepasselijke belastingtarief (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening > EUR 245.000

 

25,0%

  

Toepasselijke belastingtarief (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ≤ EUR 200.000

   

16,5%

Toepasselijke belastingtarief (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening > EUR 200.000

   

25,0%

Het toepasselijke belastingtarief is gebaseerd op het relatieve aandeel van de bijdrage van de groepsmaatschappijen aan het resultaat en de belastingtarieven die gelden in de betreffende landen.

Het effectieve belastingtarief wijkt af van het geldende belastingtarief vanwege fiscaal niet aftrekbare afschrijving op goodwill.

Overzicht verbonden partijen

  

Juridische
vorm

 

Statutaire
zetel

 

Code
activiteiten

 

Vermogen
31-12-2021

 

Exploitatie
saldo 2021

 

Omzet
2021

 

Verklaring
art. 2:403 BW

 

Deelname

 

Conso-
lidatie

                   

Meerderheidsdeelneming

                  

TIAS Business School

 

BV

 

Tilburg

 

1

 

3.537.190

 

310.741

 

23.046.620

 

Nee

 

80%

 

Ja

TiU Holding

 

BV

 

Tilburg

 

4

 

1.039.773

 

364.289

 

3.973.330

 

Nee

 

100%

 

Ja

Verwaarloosbare betekenis

                  

L-Logic

 

BV

 

Tilburg

 

4

 

-

 

-

 

-

 

Nee

 

60%

 

Nee

Beslissende zeggenschap

                  

Universiteitsfonds Tilburg

 

Stichting

 

Tilburg

 

4

 

2.115.494

 

152.856

 

441.227

 

Nee

   

Ja

Toelichting code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige. Gemiddeld aantal medewerkers: TIAS 105 (2020: 117), UvT Holding 1 (2020: 1)

   

  

Juridische

 

Statutaire

 

Code

  

vorm

 

zetel

 

activiteiten

       

Minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap

      

Stichting Bijzondere Leerstoelen

 

Stichting

 

Tilburg

 

4

Stichting Tilburg Orientation Programme

 

Stichting

 

Tilburg

 

4

Stichting Netspar

 

Stichting

 

Tilburg

 

4

Stichting CentERdata

 

Stichting

 

Tilburg

 

4

Stichting Braventure

 

Stichting

 

Tilburg

 

4

Starterslift Investments B.V.

 

B.V.

 

Tilburg

 

4

Vereniging Mindlabs

 

Vereniging

 

Tilburg

 

4

Stichting Brainport

 

Stichting

 

Tilburg

 

4

Stichting Midpoint Brabant

 

Stichting

 

Tilburg

 

4

Stichting HOVO Brabant Seniorenacademie

 

Stichting

 

Tilburg

 

4

   

WNT-verantwoording

Het Ministerie van OCW hanteert voor de WNT een systeem van bezoldigingsklassen op basis van complexiteitspunten. Tilburg University valt in 2021 met 18 complexiteitspunten (baten 10, bekostigde studenten 3 en gewogen onderwijssectoren 5) in klasse G. Het WNT-bezoldigingsmaximum bedraagt € 209.000 in geval van een voltijds dienstverband gedurende het gehele jaar.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking 2021

2021

 

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

Prof. dr. ir. A.J. Schuit

 

P.F.I.M. Snijders MSc CPC

 

Dr. K. Sijtsma

Functiegegevens

 

Voorzitter

 

Lid

 

Lid

 

Gewezen topfunctionaris

Aanvang en einde functievervulling

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking?

 

ja

 

ja

 

ja

 

ja

         

Individueel WNT-maximum

 

209.000

 

209.000

 

209.000

 

209.000

         

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 

179.435

 

178.436

 

178.418

 

148.277

Beloningen betaalbaar op termijn

 

23.738

 

23.598

 

23.577

 

22.440

Subtotaal

 

203.173

 

202.034

 

201.995

 

170.717

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

 

-

 

-

 

-

 

-

Totale bezoldiging

 

203.173

 

202.034

 

201.995

 

170.717

         

Bedrag en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

         

2020

 

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

Prof. dr. ir. A.J. Schuit

 

P.F.I.M. Snijders MSc CPC

 

Dr. K. Sijtsma*

Functiegegevens

 

Voorzitter

 

Lid

 

Lid

 

Lid/Gewezen topfunctionaris

Aanvang en einde functievervulling

 

1/10 -31/12

 

19/11 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 

41.464

 

18.859

 

169.693

 

167.870

Beloningen betaalbaar op termijn

 

5.474

 

2.564

 

21.632

 

21.675

Totaal bezoldiging

 

46.938

 

21.423

 

191.325

 

189.545

Individueel WNT-maximum

 

50.525

 

23.615

 

201.000

 

201.000

  • * De heer Sijtsma wordt tot uiterlijk 19-11-2020 aangemerkt als topfunctionaris in verband met zijn eerdere functie als Rector Magnificus, daarna wordt hij gedurende 4 jaar (tot 19-11-2024) verantwoord als gewezen topfunctionaris.

   

Toezichthoudende topfunctionarissen 2021

2021

 

Mr. H. Reumkens

 

Mevr. drs. M. Leijten

 

Mevr. prof. dr. E. van Sliedregt

 

Prof. dr. ir. W.M.P. van der Aalst

 

Drs. J.H.P.M. van Lange

Functiegegevens

 

Voorzitter

 

Lid

 

Lid

 

Lid

 

Lid

Aanvang en einde functievervulling

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/3

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

           

Individueel WNT-maximum

 

31.350

 

20.900

 

5.153

 

20.900

 

20.900

           

Totale bezoldiging

 

20.000

 

13.500

 

3.375

 

13.500

 

13.500

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

           
           

2020

 

Mr. H. Reumkens

 

Mevr. drs. M. Leijten

 

Mevr. prof. dr. E. van Sliedregt

 

Prof. dr. ir. W.M.P. van der Aalst

 

Drs. J.H.P.M. van Lange

Functiegegevens

 

Voorzitter

 

Lid

 

Lid

 

Lid

 

Lid

Aanvang en einde functievervulling

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

Totale bezoldiging

 

20.000

 

13.500

 

13.500

 

13.500

 

13.500

Individueel WNT-maximum

 

30.150

 

20.100

 

20.100

 

20.100

 

20.100

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Deze functionarissen ontvangen een toelage vanwege hun bijzondere bijdrage aan de wetenschap. Tilburg University past het beloningsbeleid daar waar mogelijk aan bij de Nederlandse normen, maar gezien de arbeidsmarkt leidt dat niet in alle individuele gevallen tot een beloning onder het WNT drempelbedrag.  

Bezoldiging niet-topfunctionarissen 2021

2021

 

Hoogleraar 1

 

Hoogleraar 2

 

Hoogleraar 3

 

Hoogleraar 4

 

Hoogleraar 5

 

Hoogleraar 6

 

Hoogleraar 7

Aanvang en einde functievervulling

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/8 & 1/9 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

0,9

 

1,0 & 0,2

               

Individueel WNT-maximum

 

209.000

 

209.000

 

209.000

 

209.000

 

209.000

 

188.100

 

153.114

               

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 

241.596

 

276.729

 

209.075

 

203.038

 

193.718

 

172.456

 

139.482

Beloningen betaalbaar op termijn

 

25.701

 

26.122

 

24.557

 

24.354

 

24.036

 

21.568

 

17.435

Totaal bezoldiging

 

267.297

 

302.851

 

233.632

 

227.392

 

217.754

 

194.024

 

156.917

               

2020

 

Hoogleraar 1

 

Hoogleraar 2

 

Hoogleraar 3

 

Hoogleraar 4

 

Hoogleraar 5

 

Hoogleraar 6

 

Hoogleraar 7

Aanvang en einde functievervulling

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

 

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

0,9

 

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 

236.055

 

270.174

 

203.780

 

198.159

 

188.838

 

168.172

 

181.440

Beloningen betaalbaar op termijn

 

23.411

 

23.845

 

22.543

 

22.382

 

22.109

 

19.845

 

21.892

Totaal bezoldiging

 

259.466

 

294.019

 

226.323

 

220.541

 

210.947

 

188.017

 

203.332