Resultaatbestemming

Er zijn geen bijzondere regels vastgesteld over de verdeling van het resultaat. De jaarrekening wordt vastgesteld door het Stichtingsbestuur op voorstel van het CvB die de jaarrekening opstelt. Het exploitatieresultaat 2021 bedraagt € 4.031.624 en wordt als volgt bestemd.

Algemene reserve

    

Concern

   

-121.494

Beheerseenheden

   

3.473.080

Deelnemingen

   

527.182

     

Bestemmingsreserve (privaat)

    

Reserves verbonden partijen

   

152.856

     

Totaal

   

4.031.624

De resultaatbestemming is in de balans per 31 december 2021 verwerkt.