Jaarrekening

Kerncijfers meerjaren

2021

2020

2019

2018

2017

Ontvangen donaties

441.227

1.343.641

810.538

348.407

400.119

Uitgekeerde subsidies

278.259

359.989

286.404

424.383

251.969

      

Balans per 31-12-2021 (na resultaatbestemming, alle bedragen in €)

     

Activa

31-12-2021

31-12-2020

   

Liquide middelen

1.570.968

1.962.638

   

Effecten

544.526

-

   

Totaal activa

2.115.494

1.962.638

   
      

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

   

Algemene reserve

301.217

1.962.638

   

Bestemde reserve

1.814.277

-

   

Totaal passiva

2.115.494

1.962.638

   
      

Exploitatierekening 2021 (alle bedragen in €)

     
 

2021

2020

   

Baten

     

Ontvangen donaties

441.227

1.343.641

   

Rendement uit effecten

753

-

   

Totaal baten

441.980

1.343.641

   
      

Lasten

     

Uitgekeerde subsidies

278.259

359.989

   

Bankkosten

1.478

1.416

   

Rentekosten

6.060

-

   

Accountantskosten

3.328

-

   

Totaal lasten

289.124

361.405

   
      

Exploitatieresultaat

152.856

982.236

   

Donaties 2021

Naam Fonds

Donaties

Uitkeringen

Annual Fund

151.092

101.285

Have a Seat

16.289

16.000

Fonds op Naam Mariënburg Campus

0

24.000

Fonds op Naam Vrouwen van Bethanië

0

0

Major Giving Ongeoormerkt

107.000

0

Major Giving Beursstudenten

47.500

13.268

Major Giving Bachelor Vluchtelingen

17.850

10.000

Major Giving Data Science

2.500

0

Major Giving Zero Hunger Lab

3.171

2.500

Major Giving Maatschappelijke startups

9.000

5.000

Major Giving Outreaching Honors Program

11.170

101.381

Stichting Professor Cobbenhagen Fonds

73.310

0

Professors for Development

225

0

Tilburg Africa Exchange Program

0

0

Overige projecten

2.120

4.825

Totaal

441.227

278.259

Toelichting jaarrekening

De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2021 van Tilburg University. Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het universiteitsfonds worden middelen beschikbaar gesteld door Tilburg University. Het universiteitsfonds wordt gefaciliteerd door de afdeling Development & Alumni Relations. Personele lasten en overige lasten betreffende deze afdeling komen derhalve terug in de jaarrekening van Tilburg University.

Ontvangen donaties (baten)

De baten van Stichting Universiteitsfonds Tilburg bedroegen in 2021 €441.227. De donaties van het universiteitsfonds bestaan uit:

  • erfenissen en schenkingen

  • andere donaties, giften en begunstigingen

  • subsidies

  • sponsorgelden

  • alle andere wettig verkregen geldmiddelen

Beleggingen

In 2021 heeft het UF Tilburg samen met een grote donateur aan een externe partij de opdracht gegeven om te starten met beleggen van een deel van het vermogen. Zolang de donaties niet zijn bestemd, wordt via een eigen gekozen risicoprofiel belegd voor de donateur door deze externe partij. Dit gaat specifiek over het vermogen wat hoort bij het Fonds op Naam Vrouwen van Bethanië. Een bedrag van €624.000 is belegd via een vermogensbeheerder (ABN AMRO). Van deze €624.000 is €544.526 belegd in aandelen en obligaties. Het restant staat nog liquide op een vermogensrekening. Op 8 november 2021 is gestart met het beleggen. Als gevolg hiervan is ook over een groot gedeelte van de donatie negatieve rente betaald tot die datum. Over 2021 is over de beleggingen een rendement van €753 ontvangen. 

Uitgekeerde subsidies (lasten)

In 2021 is in totaal €278.259 uitgekeerd aan of ten behoeve van Tilburg University, haar medewerkers, studenten en alumni, waarbij de toekenning plaatsvindt in lijn met door het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg vastgestelde criteria en in lijn met eventueel door donateurs geuite wensen.

Overige lasten

In 2021 bedroegen de overige lasten van Stichting Universiteitsfonds Tilburg €10.865. Dit betreft bank en transactiekosten, rentelasten en de kosten van een beoordelingsverklaring van de accountant op de jaarrekening 2020.

Grondslagen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  De beleggingsportefeuille bestaat uit effecten, die gewaardeerd worden tegen actuele waarde (reële waarde). De baten en lasten zijn opgenomen op basis van het kasstelsel.

Exploitatieresultaat

De geldstromen van het UF tilburg zijn verdeeld over een aantal Fondsen. Ontvangen en uitgekeerde donaties worden gealloceerd aan deze Fondsen. Een inhoudelijke toelichting per vindt u op een andere plek in dit jaarverslag.

Een groot deel van de donaties wordt toegezegd over meerdere jaren. Ook de uitkeringen aan de projecten kunnen worden verspreid over meerdere jaren. In 2021 is meer ontvangen dan uitgekeerd. Dit resulteert in een positief exploitatieresultaat. Dit komt voornamelijk door een tweetal grote donaties waarvoor de kosten pas in 2022 gemaakt zullen gaan worden. Het positieve exploitatieresultaat 2021 wordt toegevoegd aan de  reserve van UF Tilburg en daarbinnen geoormerkt per Fonds. Vanaf 2021 wordt er een onderscheid gemaakt tussen algemene reserve en bestemde reserver. De algemene reserve is (binnen duidelijke kaders) vrij inzetbaar door het fonds. De bestemde reserve is gekoppeld aan specifieke doelstellingen gesteld door donateurs.

Een groot deel van de donaties wordt toegezegd over meerdere jaren. Ook de uitkeringen aan de projecten kunnen worden verspreid over meerdere jaren. In 2021 is meer ontvangen dan uitgekeerd. Dit resulteert in een positief exploitatieresultaat. Dit komt voornamelijk door een tweetal grote donaties waarvoor de kosten pas in 2022 gemaakt zullen gaan worden. Het positieve exploitatieresultaat 2021 wordt toegevoegd aan de reserve van Stichting Universiteitsfonds Tilburg en daarbinnen geoormerkt per fonds. Vanaf 2021 wordt er een onderscheid gemaakt tussen algemene reserve en bestemde reserver. De algemene reserve is (binnen duidelijke kaders) vrij inzetbaar door het universiteitsfonds. De bestemde reserve is gekoppeld aan specifieke doelstellingen gesteld door donateurs.