Toelichting jaarrekening

Toelichting fondsen

Binnen de Stichting Universiteitsfonds worden de ontvangen en uitgekeerde financiële middelen beheerd via een aantal afzonderlijke fondsen. Hieronder zijn in het kort per afzonderlijk fonds de financiële stromen in 2021 toegelicht. Een meerderheid van de financiële middelen is geoormerkt in een bestemde reserve per fonds. Het restant is onderdeel van de algemene reserve.

Een inhoudelijke toelichting op de doelen en bereikte impact van de afzonderlijke fondsen is elders in het jaarverslag opgenomen.      

Tilburg University Annual Fund

Door middel van belcampagnes en een doorlopende belactie is er in 2021 voor €151.092 aan donaties ontvangen in dit fonds. Dit is inclusief het in 2021 ontvangen deel van meerjarige giften van eerdere belcampagnes. In 2021 is €101.285 uitgekeerd aan projecten en aan beurzen voor studenten. Niet alle binnenkomende donaties zijn aldus uitgekeerd. Dit is het gevolg van het feit dat er in 2021 geen project aanvraagronde heeft plaatsgevonden. In 2022 zal er wel weer een aanvraagronde plaatsvinden.

Have a Seat

In 2021 is €16.289 aan donaties ontvangen. Er is €16.000 uitgekeerd aan topsportbeurzen en één reguliere alumnibeurs voor studenten van Tilburg University.

Fonds op Naam Mariënburg Campus

In 2021 zijn er drie beurzen voor in totaal €24.000 uitgekeerd uit dit Fonds op Naam. Vanwege Covid-19 zijn er minder beursstudenten naar Nederland gekomen wat heeft geleid tot onderbesteding. De verwachting is dat dit in 2022 weer zal bijtrekken.

Fonds op Naam Vrouwen van Bethanië

In 2021 zijn er nog geen uitkeringen gedaan vanuit dit Fonds op Naam. De activiteiten die vanuit dit fonds worden gefinancierd kunnen starten als de bijzondere leerstoel is ingevuld, dat gebeurt in 2022.

Major Giving Ongeoormerkt

In 2021 is €107.000 ongeoormerkt gedoneerd aan de Major Giving projecten. Met deze donaties en ongeoormerkte donaties uit eerdere jaren zijn dit jaar een aantal Major Giving Projecten gefinancierd. Deze projecten worden hieronder benoemd.

Major Giving Beursstudenten

In 2021 is er €47.500 aan donaties ontvangen voor beursstudenten. Hiervan is in 2021 €13.268 uitgekeerd aan een beurs voor een student.

Major Giving Pre-Bachelor Vluchtelingen

In 2021 is €17.850 aan donaties ontvangen. Er is €10.000 uitgekeerd ter ondersteuning van het Pre-Bachelor programma.

Major Giving Data Science

In 2021 is €2.500 aan donaties ontvangen. Er zijn in 2021 geen uitkeringen gedaan vanuit dit fonds.

Major Giving Zero Hunger Lab

In 2021 is er voor €3.171 aan donaties ontvangen voor het Zero Hunger Lab. Er is in 2021 €2.500 uitgekeerd ter ondersteuning van het Zero Hunger Lab.

Major Giving Maatschappelijke Start-ups

Het Maatschappelijke Start-up fonds is opgericht om startende ondernemers (studenten en medewerkers) te ondersteunen. In 2021 is dit project van start gegaan.

In 2021 is er €9.000 aan donaties ontvangen voor het Maatschappelijke Start-up fonds. Met dit geld is het eerste project gesteund vanuit dit fonds voor €5.000.

Major Giving Outreaching Honors Progam

Dit programma heeft in 2021 €11.170 aan donaties ontvangen. Er is in 2021 €101.381 uitgekeerd ter ondersteuning van het programma. In 2021 en komende jaren wordt de opgebouwde reserve bij het universiteitsfonds ingezet voor de financiering van het programma.

Stichting Professor Cobbenhagen Fonds

In 2021 heeft Stichting Universiteitsfonds Tilburg een donatie ontvangen van €73.310 vanuit de Stichting Professor Cobbenhagen. Dit fonds wordt ingezet ter financiering van brede alumni-activiteiten door Development & Alumni Relations van TiU. In 2021 zijn er geen uitkeringen gedaan omdat de Cobbenhagen Lecture niet plaats heeft gevonden vanwege covid maatregelen.

De opgebouwde reserve in dit fonds zal de komende jaren worden uitgekeerd.

Professors for Development

In 2021 is €225 ontvangen aan donaties. In 2021 zijn er geen uitkeringen gedaan. Ook hier geldt dat covid-19 de besteding van de middelen op dit moment bemoeilijkt.

Tilburg Africa Student & Knowledge Exchange Program

In 2021 zijn er geen donaties ontvangen en ook geen uitkeringen gedaan. Ook hier geldt dat covid-19 de besteding van de middelen op dit moment bemoeilijkt.

Overige projecten

In 2016 is een aantal restposten binnen het universiteitsfonds samengevoegd in een fonds voor overige projecten. Dit fonds wordt sindsdien gebruikt voor donaties die niet gekoppeld zijn aan een specifiek programma of project. Deze middelen worden aangewend voor projecten die een kortdurend en ad-hoc karakter hebben.

In 2021 is een aantal kleine donaties ontvangen voor in totaal €2.120.

Er zijn in 2021 vier kleine projecten gefinancierd uit dit fonds. Dit gaat om een Hackathon, een Moot Court en een bijdrage aan de kosten voor de United Nations conference waar studenten aan deelnemen. Ook is er €3.000 uitgekeerd aan de ontwikkeling van een app die het ondernemers makkelijker maakt om de coronamaatregelen te begrijpen.