Taking on tomorrow's challenges

Stichting Universiteitsfonds Tilburg wil op geheel eigen wijze bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Een serieuze uitdaging! Daarom werven wij fondsen waardoor de impact van Tilburg University op de samenleving in binnen- en buitenland vergroot kan worden.

Tilburg University levert met onderwijs en onderzoek een duurzame bijdrage aan een betere wereld. Het universiteitsfonds wil de impact van Tilburg University in de samenleving vergroten door blijvend bij te dragen. Dicht bij huis en ver weg. Nu en in de toekomst. Via fondsenwerving bieden we extra financiële mogelijkheden voor onderzoek, voor onderwijs en voor beurzen. Daarmee vergroten we ook de impact van onze donateurs. Juist doordat onze focus op fondsenwerving ligt, kunnen we al onze energie richten op het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van onze plannen. Iedereen die bijdraagt, is voor ons belangrijk.

Doelstelling

De doelstellingen van het Stichting Universiteitsfonds Tilburg zijn:

1. Het universiteitsfonds heeft ten doel de bevordering van het onderwijs, onderzoek en impact aan Tilburg University en van al datgene dat daarmee in ruimste zin verband houdt.

2. Het universiteitsfonds tracht dit doel te bereiken door: a. het werven van fondsen; b. het onafhankelijk, zorgvuldig beheer en de aanwending van geworven fondsen; c. het beschikbaar stellen van financiële middelen aan Tilburg University en haar medewerkers, studenten en alumni; d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. In de praktijk komt dit neer op het realiseren van geefprogramma’s voor het werven van donaties, zoals een belcampagne, een ‘middle- en major donor’ programma, fondsen op naam, legaten en nalatenschappen. Daarmee worden een beurzenprogramma (onder andere studiebeurzen voor studenten uit de hele wereld), onderzoeksprojecten (zoals Zero Hunger Lab) en onderwijsprojecten (bijvoorbeeld Prebachelor voor vluchtelingen) gerealiseerd.

Bij het werven van fondsen vervult de afdeling Development & Alumni Relations (DARO) voor Stichting Universiteitsfonds Tilburg een initiërende en faciliterende rol. Zij organiseert een actieve vraag naar fondsen en werkt ook aanbod gestuurd. Het bestuur wordt bijgestaan door een investeringscommissie die adviseert over de aanwending van de geworven fondsen. De Auditcommissie ondersteunt het bestuur bij het vormen van een opinie over de jaarrekening en tussentijdse financiële rapportages.

Onze kernwaarden

Gelijkwaardig

Ieder mens is evenveel waard. Iedereen moet evenveel kansen krijgen. Gelijkwaardigheid bestaat in onze ogen op individueel en op collectief niveau. De waarde die wij toevoegen draagt bij aan de gelijkheid van mensen. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen een betere wereld kunnen scheppen. Daaraan dragen wij bij. Uit volle overtuiging. Door samenwerking met de universiteit krijgen we de kans een rol te spelen in het bijdragen aan gelijkwaardigheid in de wereld.

Bevlogen

Omdat we ons werk met bezieling doen, weten we veel te bereiken. Doen waar je in gelooft, zorgt ervoor dat alles gaat stralen. Ons werk is niet doorsnee. De band die wij hebben met donateurs is geen gewone. Die is gebouwd op het erfgoed van de universiteit en op bevlogenheid. Als we vertellen wat we doen, maar vooral waarom we het doen, maakt dat indruk. Omdat we vertellen over de impact die onze activiteiten hebben. Wat ze betekenen. De vooruitgang die ze opleveren. Dichtbij en ver weg.

Vergezicht

We zijn vastberaden en eensgezind in onze koers. Onze acties, onze programma’s, onze doelstellingen, allemaal leiden ze uiteindelijk naar ons vergezicht: de wereld van morgen. Dat is geen visioen, maar een realistisch beeld van de toekomst. Door steeds weer heldere doelen te stellen en te halen, werken we daarnaar toe. Gedreven, ondernemend, met lef en enthousiasme. Zo dragen we bij aan de universitaire traditie van leren en kennis delen.

Verschillig

We voelen de urgentie. Daarom willen we het verschil maken. Wat wij doen is noodzakelijk en dat bewustzijn delen we met alle betrokkenen. We gaan de uitdaging aan om te bereiken wat wij willen. Dit vraagt grote betrokkenheid en zorgvuldigheid. We staan onvoorwaardelijk voor onze zaak en we maken duidelijk waarom die zo cruciaal is.

Behaalde resultaten

In het afgelopen jaar groeide het alumninetwerk van Tilburg University verder door naar meer dan 80.000 alumni. Er werden meer dan 5900 diploma’s uitgereikt, die door coronamaatregelen weer in ‘walk-through’ edities of uitgestelde ceremonies moesten worden overhandigd.

Activiteiten

Niet alleen de diploma-uitreikingen, maar ook de alumni-activiteiten werden wederom door corona op de proef gesteld. Vele werden doorgeschoven, uiteindelijk zelfs naar 2022, sommige werden afgelast. Maar gelukkig konden we in het najaar onze community ‘live’ bij elkaar brengen. Tijdens Coach Café, Psychology Café and Entrepreneur Café, brachten we een kleine 300 alumni van verschillende generaties en pre-alumni (studenten) fysiek met elkaar in contact. Helaas moest het International Career Café opnieuw online plaatsvinden. Het werd een mooie aanvulling op de andere online evenementen die plaatsvonden in 2021, zoals evenementen over contact, samen met de Vrienden van Cobbenhagen, de arbeidsmarkt voor jongeren in samenwerking met Studium Generale, een evenement met de Nuffic gericht op alumni van Nederlandse universiteiten in het zuiden van Afrika. Bijzonder was de ‘serious game’ van het Zero Hunger Lab voor donateurs van het universiteitsfonds waarin we niet alleen elkaar konden ontmoeten, maar die ook een mooie nadere kennismaking was met het Zero Hunger Lab.

Helaas kon het Thank You evenement voor trouwe donateurs niet plaatsvinden, maar konden we in oktober de donatie van de congregatie Vrouwen van Bethanië van € 1.050.000 (gedoneerd eind 2020) wel feestelijk vieren bij de formele start bij de Tilburg School of Catholic Theology in Utrecht.

Mailingen

De banden met de alumni werden ook via email en social media aangehaald. Met drie donateursnieuwsbrieven, zes alumninieuwsbrieven en twee edities van Tilburg University Magazine, - met de thema’s New Common en Entrepreneurial Thinking - werden meer dan 50.000 alumni bereikt.

Vrijwilligers

Het vrijwilligersprogramma groeide in ‘online 2021’ verder door en heeft wederom kennis en generaties weten samen te brengen. Meer dan tevoren bood het programma studenten en pas afgestudeerden de kans zonder fysiek contact hun professionele carrière een boost te geven en wisten we vele alumni als vrijwilliger te betrekken binnen het onderwijs. Alumni zetten zich in als mentor, gastdocent, lid van het alumnipanel en als coach tijdens diverse evenementen.

Belcampagne

De jaarlijkse belcampagne werd ook dit jaar vanuit huis gehouden. Studenten belden met alumni vanuit hun studentenkamer en vroegen naar ervaringen na het afstuderen en boden alumni de mogelijkheid actief betrokken te zijn bij de universiteit als vrijwilliger en/of donateur. Naast de belcampagne met het studententeam in oktober en november, heeft een student-assistent het hele jaar door alumni gebeld met de vraag of zij hun donatie aan het universiteitsfonds wilden verlengen. Met dit nieuwe onderdeel in de belcampagne bracht de campagne in totaal €151.092 op. Naast vele kleine donaties mochten we ook dit jaar ook grote donaties ontvangen, waaronder €100.000 voor interdisciplinair onderzoek naar religie en sociologie.

Kerstactie

We sloten het jaar af met een speciale kerstactie. Voor alle donateurs en vrijwilligers hadden we linten in de kerstboom op de campus gehangen als dank voor hun bijdrage. Op die linten stonden wensen van onze beursstudenten. Daarnaast konden medewerkers, studenten en alumni met een kleine, vrijblijvende donatie ook een lint in de boom laten hangen met daarop een wens. Ondanks de lockdown creëerden we zo toch een beetje kerstsfeer op de campus en leverde de actie ruim €800 op. De donaties komen ten goede aan het Zero Hunger Lab en helpen zo hun wens realiseren om honger de wereld uit te helpen.

Resultaat

Met alle activiteiten van het universiteitsfonds, waaronder Have a Seat, programma’s voor middel en grote donateurs, de belcampagne en kleinere acties en bijdragen is dit jaar €441.227 gedoneerd.

Toekomst

Via samenhang tussen belcampagnes enerzijds en actief relatiemanagement anderzijds (het ‘middle- en Major donor’ programma) willen we komend jaar meer nieuwe donateurs werven in de drie segmenten van donateurs (regular, middle en major). Daarnaast willen we ook meer doorgroei binnen deze groepen bewerkstelligen. In 2022 blijft de focus op relatiemanagement voor het werven van grote donaties bij particulieren. Daarnaast zal aandacht worden gericht op partijen zoals vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, ordes en congregaties die gelijke missies en identiteit hebben als Tilburg University, en waarbij samenwerking voor de hand kan liggen.

We werken mee aan een landelijke campagne van universiteitsfondsen om meer bekendheid te geven aan het steunen van onderzoek aan universiteiten. Meer nadruk zal komen te liggen op de opzet en invulling van een programma voor middelgrote donateurs. Daarnaast hopen we meer aandacht te kunnen geven aan de basis van ons fondsenwervende bouwwerk (ook wel onderkant van de geefpyramide) door het ontwikkelen van proposities voor studenten en lage donaties, zodat aanwas voor de toekomst veilig wordt gesteld. Ook biedt de nieuwe strategie van Tilburg University richting het honderjarig bestaan van de universiteit perspectieven voor het betrekken van alumni en voor fondsenwerving.