Jeugd

De missie van de Academische Werkplaats Jeugd is het uitvoeren van een langlopend onderzoeksprogramma op het gebied van verbetering kwaliteit van zorg aan jeugdigen. Daarnaast wordt in co-creatie met praktijk, beleid, onderwijs en cliënten (ouders/jongeren) gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling.

Drie leerstoelen

De deelnemende organisaties maken twee bijzondere leerstoelen binnen Jeugd mogelijk; ‘Transformeren voor de jeugd’ bekleed door prof. dr. Chijs van de Nieuwenhuizen en ‘Zorg voor jeugd’ tot 1 november 2021 bekleed door prof. dr. Ron Scholte. De bijzondere leerstoel ‘Transformeren voor de jeugd’ stelt het perspectief van de jeugd centraal, richt zich op kennisontwikkeling rond de effectiviteit van professioneel handelen en rond vraagstukken m.b.t. de aanbieders van jeugd- en opvoedhulp en de rol van gemeenten. Onderzoek naar effectiviteit van interventies komt daarbij expliciet aan bod.

De bijzondere leerstoel ‘Zorg voor jeugd’ richt zich vooral op kind-, ouder- en hulpverlenersfactoren die van invloed zijn op de resultaten van zorg en daarnaast de relatie tussen het kind enerzijds en de ouder en hulpverlener anderzijds. In de loop van 2022 start een nieuwe hoogleraar op deze bijzondere leerstoel.

Aan de werkplaats is ook de leerstoel ‘Infant Mental Health’ verbonden, bekleed door prof. dr. Hedwig van Bakel. Deze leerstoel wordt bekostigd door Youz.

Onderzoeksthema’s

De Academische Werkplaats Jeugd heeft de ambitie om aantoonbaar te maken dat het handelen in de praktijk ook daadwerkelijk effect heeft op verbetering van de situatie van het kind en/of het gezin. Het uitgangspunt is dat er een meerwaarde ontstaat door met partners uit verschillende sectoren samen te werken, van elkaar te leren, samen onderzoek uit te voeren en bevindingen te implementeren. Verbetering kwaliteit van jeugdhulp staat daarin centraal.

Thema’s van de werkplaats zijn gebaseerd op de drie leerstoelen:

  1. Zorg voor jeugd

  2. Transformeren voor de jeugd

  3. Infant Mental Health: Jonge kind en gezin

Zorg voor jeugd

Binnen het thema Zorg voor jeugd staat de effectiviteit van de zorg die aan kinderen en jongeren geboden wordt centraal. Zorg wordt daarbij breed opgevat waarbij het zowel gaat om de meer informele zorg (zoals gezinnen en sociaal netwerk) als de formele zorg waaronder de jeugdhulp. Onderzoek binnen de werkplaats richt zich op wat de effecten zijn van die formele en informele zorg, en ook welke factoren invloed hebben op die effecten.

Transformeren voor de jeugd

Transformeren voor de jeugd richt zich op het effect van de transformatie op (a) de zorg voor jeugdigen, gezinnen en hun informele netwerk, (b) het zelfoplossend vermogen van jeugdigen, gezinnen en hun netwerk, en (c) het effect van de transformatie op het beroepsveld en de professionals.

Infant Mental Health: Jonge kind en gezin

Binnen deze leerstoel wordt onderzocht op welke manier kwetsbare gezinnen het beste gesignaleerd kunnen worden. Daarnaast gaat het om onderzoek naar welk aanbod en/of interventie werkt voor welk gezin in welke omstandigheden. Hoe kunnen gezinnen met (jonge) kinderen het beste worden ondersteund, wat hebben zij nodig om hun kind te ondersteunen en helpen ontwikkelen. Het onderzoek richt zich op het krijgen van meer inzicht in de mechanismen die hierbij een rol spelen en op het uitvoeren van onderzoek naar effectiviteit van methodieken en interventies (kort- of langer durend).

De gezichten van Jeugd

Dr. Mariëlle Cloin, dr. Jolanda Mathijssen, ir. Rachel Verweij, Emmie Verspeek MSc, Floor Kersteman en prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen.

Niet op de foto: prof. dr. Hedwig van Bakel, Coco Bastiaansen, drs. Mariëlle Blanken, dr. Ilja Bongers, drs. Ulrike Haers, drs. Bernadette Janssen, drs. Caroline Kruyt, Manon Leemans MSc, Melissa Remeeus MSc, Eva van Malsen, prof. dr. Ron Scholte en Liesbeth Theuns-Boumans MSc.

Meer Jeugd: