Parels Jeugd

Ontwikkeling van een QuickScan

In dit project wordt - samen met jongeren, ouders, stakeholders en vier gemeenten waaronder gemeente Eindhoven - een zogeheten QuickScan ontwikkeld. De QuickScan wordt een digitaal instrument dat gemeenten helpt om snel en makkelijk zicht te krijgen op problemen die spelen en bij het inventariseren van het bestaande aanbod van preventieve maatregelen en -interventies. Bij de ontwikkeling van de QuickScan wordt aan de hand van de preventiematrix Jeugd, een preventief jeugdbeleid opgesteld in twee gemeenten. De bijeenkomsten waarin het preventieve jeugdbeleid opgesteld wordt, worden in kaart gebracht door de onderzoekers. In de QuickScan wordt de informatie uit de bijeenkomsten vertaald naar acties en aanbevelingen die gemeenten ondersteunen bij het opstellen van het preventief jeugdbeleid.

Het resultaat van het doorlopen van de QuickScan zal zijn dat duidelijk wordt welke maatregelen, methoden en interventies gemeenten kunnen inzetten om kinderen en jongeren de best mogelijke opvoed- en opgroeiomgeving te bieden. In de QuickScan worden concrete aanbevelingen en acties ontwikkeld die door de gemeenten, samen met jongeren, ouders en stakeholders, opgepakt kunnen worden. Met de QuickScan krijgen de gemeenten dan snel zicht op de bestaande en benodigde preventieve maatregelen en –interventies om kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien in hun gemeente.

Toepassing in de praktijk

In de beleidsplannen van Gemeente Eindhoven zien we de toepassing. Eindhoven investeert de komende jaren volop in preventie. In hun jeugdbeleid 2022-2026 zeten zij in op positief opvoed- en opgroeiklimaat, het waar mogelijk voorkomen van opgroei- en opvoedproblemen. Een belangrijk topic dat ook door de media opgepakt werd. Lees hier het hele bericht.(new window)

Oplossingsgericht werken in de JGZ

Sinds 2014 worden jeugdverpleegkundigen op allerlei manieren gestimuleerd om hun opvoedingsondersteuning aan ouders met lichte opvoedingsproblematiek te transformeren van een probleemgerichte naar een oplossingsgerichte aanpak. De nadruk in opvoedingsondersteuning ligt niet meer bij het oplossen van het probleem van de ouders, maar bij het in dialoog exploreren en benutten van reeds aanwezige krachten van mensen en hun omgeving, om hun situatie te verbeteren.

Het promotieonderzoek van collega Liesbeth Theuns, richt zich op het beschrijven van de huidige handelingspraktijk van de jeugdgezondheidszorg in het kader van krachtgericht werken en op het onderzoeken hoe het oplossingsgericht werken door jeugdverpleegkundigen versterkt zou kunnen worden. Vanaf 2016 is uit verschillende onderzoeken achtereenvolgens gebleken dat de huidige karakteristieken van opvoedingsondersteuning door jeugdverpleegkundigen met name probleemgericht zijn, dat jeugdverpleegkundigen een positieve intentie hebben om oplossingsgerichte opvoedingsondersteuning aan ouders te geven én dat participerend actie onderzoek een positieve bijdrage levert aan deze gewenste ontwikkeling. 

Twee artikelen uit dit promotieonderzoek zijn gepubliceerd:

  • Theuns‐Boumans, L., Mathijssen, J., Rots‐de Vries, C., & van de Goor, I. (2021). Problem‐and solution‐focused characteristics of parenting support, 3 years after implementation of the solution‐focused approach: A qualitative content analysis. Child & Family Social Work, 26(1), 163-172. DOI: 10.1111/cfs.12800

  • Theuns-Boumans, L., Mathijssen, J., Rots-de Vries, C., & van de Goor, I. (2022). Survey of intention among public health nurses in providing solution-focused parenting support. Public Health Nursing, 39(3), 643-651. https://doi.org/10.1111/phn.13032