Parels Publieke Gezondheid Brabant

Nu Niet Zwanger

‘Nu Niet Zwanger’ is een programma dat erop gericht is om bij vrouwen en mannen in kwetsbare omstandigheden, onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Het programma draait om het voeren van een open gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie binnen de bestaande hulpverlening en zorg. Sinds de start van het programma in 2014 in Midden-Brabant, is het inmiddels op veel plekken in het hele land geïmplementeerd. Met ons onderzoek hebben we gekeken naar het bereik en de ervaringen van hulpverleners en cliënten met het programma in Midden-Brabant. Daaruit bleek dat het programma groeit, cliënten zich in grote mate goed ondersteund voelen op dit thema en dat hulpverleners vinden dat ze echt aan preventie doen. Tegelijkertijd kan het programma nog verder verbeteren door betere signalering, gespreksvoering en inbedding in de organisaties die ermee werken.

In 2021 hebben we als alternatief voor een live symposium een webinar opgenomen. Om zo onze kennis over het onderzoek naar het programma ‘Nu Niet Zwanger’ te delen. Bekijk het hele webinar:

De jeugdverpleegkundige als verbinder

In het project de ziekenhuis-CJG'er, werken we samen met GGD West-Brabant. Deze interventie zet de jeugdverpleegkundige in als linking pin tussen medisch en sociaal domein voor kinderen met psychosociale problematiek die in het medisch circuit terecht komen.

Sinds 2015 wordt deze methode op beperkte schaal toegepast in het Amphia Ziekenhuis Breda. Hier zijn jeugdverpleegkundigen werkzaam in de poliklinische zorg rondom kinderen. Vanuit deze rol vormen zij een schakel tussen kindergeneeskundige zorg en (psycho)sociale hulpverlening. Het onderzoek, dat de GGD samen met de AWPG Brabant uitvoerde, richtte zich op de effectiviteit en de efficiëntie van deze methode.

Steeds vaker zien kinderartsen kinderen met een combinatie van lichamelijke en psychosociale klachten. Het doorverwijzen van deze kinderen naar de juiste hulp voor hun psychosociale problemen is lastig voor de artsen omdat zij, onder andere vanwege de decentralisering van de jeugdhulp in 2015, minder goed zicht hebben op het sociaal domein waar de jeugdhulp is ondergebracht. Samenwerking tussen de kindergeneeskunde en het sociaal domein verloopt daarom soms moeizaam. Jeugdverpleegkundigen kennen vanwege hun expertise en ervaring met psychosociale problematiek bij kinderen veel beter de weg in de jeugdhulp en het sociaal domein. Deze achtergrond was aanleiding om het onderzoek naar de veelbelovende werkwijze van de ziekenhuis-CJG'er in het Amphia Ziekenhuis te starten.

Uit het onderzoek en de toepassing hiervan in de praktijk, blijkt dat de voordelen van de jeugdverpleegkundige als linking pin bij de kindergeneeskundepoli groot zijn. Denk aan kortere opvolgtijd, sneller passende zorg kunnen bieden, ‘samen met de ouders beslissen’ in plaats van ‘voor hen beslissen’. Bovendien blijkt deze manier van werken de kinderarts te ontzorgen. Maar niet alleen de kinderartsen, ook de jeugdverpleegkundigen blijken positief over deze verbindende rol. Dankzij de korte lijnen weten beide partijen elkaar beter te vinden en zorgt dit ook voor meer begrip voor elkaars werkwijze. De jeugdverpleegkundige vormt een team met de kinderarts, wat meer sluitende ketenaanpak oplevert. Voor de gezinnen zelf is het ook prettig. Het is fijn om één contactpersoon te hebben, een bekend gezicht voelt vertrouwd en doordat je op elkaar ingespeeld raakt, werkt het voor iedereen sneller en efficiënter.

Meer weten over de jeugdverpleegkundige als linking pin en over hoe een dergelijke samenwerking opgezet kan worden? Neem dan contact op met dr. Ien van de Goor.