Over Tranzo

Wie zijn wij?
Wij zijn een departement van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Als wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn is het onze missie om wetenschap en praktijk te verbinden. Door in co-creatie met de praktijk samen te werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling willen we het evidence based werken bevorderen en daarmee kwaliteit van leven, zorg en welzijn verbeteren.

Het evidence based werken: de drie kennisbronnen
Het evidence based werken is gebaseerd op kennis vanuit drie verschillende bronnen: wetenschappelijke kennis, de professionele expertise van de zorgprofessional en de kennis en expertise van de burger, de patiënt, de cliënt. De interactie tussen de onderzoekers, professionals (zoals zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de vraagzijde is dan ook van groot belang. We geloven erin dat door het samenbrengen van deze drie gelijkwaardige bronnen, we tot kennis, vaardigheden en producten komen die wetenschappelijk goed onderbouwd zijn en waar de praktijk écht iets aan heeft!

Tranzo’s werkwijze
In co-creatie met de praktijk heeft Tranzo meerdere academische werkplaatsen opgericht. Dit zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen Tranzo - Tilburg University en praktijkinstellingen. Binnen een academische werkplaats wordt gewerkt aan innovatie van het (zorg)aanbod in de betrokken sector. De samenwerking vindt plaats op basis van een langdurend onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkinstellingen gezamenlijk wordt vastgesteld. Binnen academische werkplaatsen spelen science practitioners, professionals die deels werken in de praktijk en deels binnen de universiteit, een centrale rol. Elke science practitioner vormt als het ware een brug tussen wetenschap en praktijk.

We werken bij Tranzo vanuit drie belangrijke principes:

  • volstrekte gelijkwaardigheid tussen de universiteit en de samenwerkingspartners uit de praktijk;

  • persoonlijke contacten op meerdere niveaus binnen de betrokken organisaties;

  • ‘win-win’: alle betrokken partijen investeren in, en hebben voordeel van de samenwerking.

Vaak geschiedt de samenwerking in natura. De eerder genoemde science practitioners zijn hier een voorbeeld van: de praktijkinstelling waar de science practitioner werkt betaalt het salaris door en Tranzo levert de wetenschappelijke begeleiding, huisvesting, bibliotheekvoorziening, ICT etc.

De uitkomsten van onze samenwerkingen
De samenwerking tussen onze drie kennisbronnen gebeurt op veel verschillende manieren. In dit jaarverslag leest u dan ook terug waar deze samenwerking toe kan leiden. Denk daarbij aan symposia, publicaties, onderzoeksprojecten, promoties, oraties en media. Maar ook aan praktijkproducten, zoals interventies en onderwijsmodules. 

Lees meer...

Promoties

Bekijk welke evenementen we het afgelopen jaar met elkaar hebben mogen meemaken!

Evenementen

Onderzoeksprojecten

Bekijk ons volledige overzicht van alle mooie onderzoeksprojecten van 2021.

Onderzoeksprojecten

Publicaties

Bekijk per Academische Werkplaats welke publicaties er in 2021 zijn uitgebracht.

Lees meer